Zápis z 2. zasedání Rady Českého rozhlasu

10. leden 2001

konaného dne 10. ledna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel, Blanka Tůnová, předsedkyně ROZO;

Vzhledem k tomu, že Rada Českého rozhlasu obdržela pozvání k účasti na 42. schůzi Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR na 10. ledna 2001 - 15,00 hod., bylo pravidelné zasedání Rady zahájeno již v 10,00 hod., aby se mohli členové Rady schůze v Poslanecké sněmovně zúčastnit. Na programu 42. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR je mj. vládní návrh zákona, kterým se mění zákona 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

I. Schválení programu

- projednání připomínek k poslednímu znění zákona o ČRo,

- přijetí představitele odborů,

- zahájení diskuse o Zásadách Českého rozhlasu,

- různé,

- schválení zápisu;

Program byl hlasováním schválen. II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

- a/ Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR - pozvánka na 42. schůzi výboru, č.j. 8/01;

- b/ Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vysílání pro německou národnostní menšinu, č.j. 9/01;

- c/ Doc. Ing. V. Švec, CSc., připomínky k vysílání ČRo 6, č.j. 10/01;

- d/ B. Hubálek, kritické připomínky k vysílání ČRo, č.j. 11/01;

- e/ F. Koňárek, pokračování korespondence, č.j. 12/01;

- f/ Ing. Koubek, pracovní materiál - Systémové návrhy týkající se řešení situace v ČRo ve stavu vyhlášené legislativní nouze, č.j. 13/01;

Odeslané materiály:

- 2/2001 - dopis generálnímu řediteli, podrobnější informace z 1. zasedání Rady ČRo;

- 3/2001 - předání Usnesení Rady ČRo č. 3/01 z 10/1/2001 některým poslancům PS PČR;

Podané informace:
Informace generálního ředitele:
Generální ředitel informoval Radu o

- zvýšeném sledování technické úrovně vysílání,

- zvýšeném sledování hudební stránky vysílání ČRo 1,

- ukončení a vyhodnocení programových změn na ČRo 2,

- zjišťování důsledků zahájení provozu studiového domu,

- dopracování vztahů mezi stanicemi a technikou,

- posílení tlaku na důsledné vybírání koncesionářských poplatků,

- vypsání soutěže o využití zámečku v Přerově n/L,

- dokončení studiového domu,

- schválení čtvrtletního investičního plánu,

- vyhledávání vhodných kmitočtů pro vysílání Reginy II,

- úvaze o termínu konání semináře o veřejnoprávnosti.

III. Kontrola úkolů --

IV. Uložené úkoly

a/ Rada ukládá všem členům Rady, aby se do příštího zasedání seznámili s pracovním návrhem Pavla Scheuflera Zásady Českého rozhlasu a připravili si své připomínky - termín: do 17.ledna 2001;

V. Doporučení Rady

Doporučení I/01

Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby

- otázky související s aplikací nového zákoníku práce v Českém rozhlase řešil v úzké spolupráci s odborovou organizací,

- byla řešena otázka mzdových nárůstů pracovníků ČRo.

Hlasování: 7 hlasů pro. VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 3/01

Rada Českého rozhlasu průběžně sledovala práce na novelizaci zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase a vyslovila v této souvislosti řadu připomínek, z nichž jen některé byly akceptovány. Rada Českého rozhlasu má například jiný pohled na činnost Dozorčí komise (§8a), neboť Rada po svých zkušenostech nepovažuje za nutné jednu jedinou komisi institucionalizovat a naopak shledává potřebu dalších komisí. ovšem jako poradních orgánů Rady, nikoli stálé "další Rady v Radě". V Radě Českého rozhlasu byly ustanoveny odborné komise ekonomická, právní a etická. Na základě svých zkušeností s každodenní agendou měla Rada také zásadní připomínku k otázce veřejnosti zasedání. Připomínala také, že zrcadlovost zákona o Českém rozhlase k zákonu o České televizi není vhodná vzhledem k řadě odlišností této veřejné služby. Pro kontrolu činnosti Českého rozhlasu by vzhledem k jeho rozpočtu a výši koncesionářského poplatku stačilo devět členů Rady Českého rozhlasu.

K navrženému konkrétnímu textu novely zákona má Rada následující připomínky:

§ 3 (4):

Celoplošný program je charakterizován možností přijmu alespoň pro 70 % obyvatel. Navrhujeme změnu ukazatele, a to místo 70 % obyvatel, zavést hodnotu 90 % území České republiky.

Odůvodnění: signál je šířen technickými prostředky a dostupnost signálu je primárně umožněna a omezována reliéfem krajiny a ne hustotou osídlení.

Bod 19. V § 8 odst. 1 písm. c/:

Do věty navrhujeme vložit slůvko "zejména":

"c/ schvalovat na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu, jehož přílohou je Kodex Českého rozhlasu, který stanoví zejména zásady naplňování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání,"

Bod 23., odstavec (3) § 8:

Vzhledem k rozšíření činnosti Rady (zvýšení počtu členů + vznik dozorčí komise) navrhujeme zvýšit položku rozpočtu z 0,35 % na 0,65 % schváleného rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

§ 9 (6)

Vypustit slovo zejména: důvod odvolání generálního ředitele musí být jasně, taxativně vyjmenován.

§ 9 (8)

Ve vyjmenovaných rozhlasových studiích nedopatřením není uvedena regionální stanice Olomouc.

Připomínáme, že z hlediska užívané profesionální terminologie bylo v připomínkách Rady k novele uváděno, že je v novele zákona nutno uvádět termín regionální stanice (v souvislosti s termínem celoplošná stanice) místo rozhlasová studia, které je označením technickým a nevystihuje postavení rozhlasové stanice v regionu.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 4/01

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem Rada souhlasí s prodejem v návrhu smlouvy uvedené nemovitosti čp. 755 na pozemku parc. č. 2410 (zastavěná plocha o celkové výměře 443 m2) a pozemek č. 2410 v Ostravě panu Miroslavu Haftovi.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada diskutovala

- o posledním znění návrhu zákona o Českém rozhlase a přijala usnesení 3/01;

- s předsedkyní odborové organizace ROZO p. Blankou Tůnovou o novém zákoníku práce a jeho aplikace na pracoviště Českého rozhlasu. Rada přijala doporučení I/01.

VIII. Termín příštího zasedání Příští řádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat v budově Českého rozhlasu dne 17. ledna 2001 ve 14,00 hod.

Z programu:

- vyhodnocení programových změn ČRo 2 (16,00);

- Zásady Českého rozhlasu;

Další zasedání: 24. ledna 2000:

Z programu:

- koncepce zpracování dopisových ohlasů

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

-
Dopis č.j. 9/01 od Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude v kopii předán generálnímu řediteli k vyjádření.

- b/ Rada se seznámila s písemným přepisem vzkazů posluchačů na záznamníku;

- c/ Rada schválila konečnou odměnu Ing. Cincibusovi za průběžné práce při posuzování rozpočtu ČRo pro rok 2001.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. ledna 2001

Spustit audio