Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 2. 2018)

28. únor 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 2. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- RADIO PROJEKT: Základní výsledky výzkumu v období 1. 7. 2017 – 17. 12. 2017
- Report o rozhlasových poplatcích za rok 2017
- Informace o činnosti ČRo ve druhém pololetí 2017
- Informace generálního ředitele ČRo
- Personální informace ČRo
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2017
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 14/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 1. 2018.
Hlasování:                
Pro:  I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 15/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21. 2. 2018.
Hlasování:     
Pro: I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: 0
Zdržel se: P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 16/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky výzkumu RADIO PROJEKT v období 1. 7. 2017 – 17. 12. 2017 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 7. 2017 – 30. 12. 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 17/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o rozhlasových poplatcích za rok 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 18/18
Rada Českého vzala na vědomí Informace o činnosti ČRo ve druhém pololetí 2017.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o festivalu Prix Radio Bohemia, který se bude konat ve dnech 19. – 22. 3. 2018 v Olomouci, o změnách ve vedení a představenstvu dceřiné společnosti Radioservis a o úspěšném vysílání Českého rozhlasu ze zimních olympijských her v Pchjong-čchangu.

Usnesení 19/18
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala o jmenování pana Petra Šabaty do funkce šéfredaktora stanice ČRo Plus s účinností od 1. 3. 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 20/18
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2017 ve výši 90%, tj. 432 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1)Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                             35 %       
2)Dodržování usnesení Rady ČRo 20 %
3)Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů 15 %
4)Podíl ČRo na trhu (share) 22, 2% 10 %
5)Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti:  
- výběru rozhlasových poplatků
- mzdových, personálních a provozních nákladů
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb 
15 %

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 21/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 22/18 a 23/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 22/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Dušanem Franekem na dobu neurčitou od 1. 4. 2018.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 23/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Denisem Vasasem na dobu neurčitou od 1. 3. 2018.  
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 24/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:  
Pro: I. Vodochodský, V. Jandák, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Dittrich
Proti: -
Zdržel se: P. Šafařík
Usnesení bylo přijato.

Různé: J. Vejvoda ocenil projekt Ježíškova vnoučata, který stále pokračuje, P. Šafařík se dotázal na dozvuky událostí ohledně reportáží J. Kroupy o hospodaření společnosti Agrofert, zejména na petici zaměstnanců ČRo na podporu J. Kroupy, na prohlášení R. Zavorala na setkání se zaměstnanci ohledně této kauzy a zda rozhlas bude v reportážích o tomto problému nadále pokračovat, R. Zavoral reagoval na dotazy.  Závěrem se P. Šafařík vrátil k záznamu z prosincové veřejné schůzi Rady ČRo.

Usnesení 25/18
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2018 na 28. 3. 2018 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování:
Pro: I. Vodochodský, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, M. Dittrich.
Usnesení bylo přijato.

Ověřovatel:  H. Dohnálková

RADIO PROJEKT- výsledky poslechovosti v období 1. 7. 2017 – 17. 12. 2017 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 7. 2017 – 30. 12. 2017.

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Příloha k usnesení 24/18 - stížnosti a podněty posluchačů

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio