Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 2. 2015)

25. únor 2015

Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 2. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky; Alexandr Pícha, ředitel Centra nových médií; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:

- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období červenec - prosince 2014
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2014
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 1. pololetí 2015
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 - 0 - 0
            

Usnesení 12/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. 1. 2015.
Hlasování: 7 - 0 - 0                      

Usnesení 13/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 2. 2015.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 14/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období červenec - prosince 2014.
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 15/15
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu ředitel ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za druhé pololetí roku 2014 ve výši 240 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo        50 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo           30 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %            20 %

Hlasování:
pro:                                      
proti:
Hlasování : 7 – 0 - 0

Usnesení 16/15
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2015 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                          40 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                             20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %                                                              20 %
4/Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů      20%

Hlasování:    
pro: H. Dohnálková, P. Šafařík, T. Kňourek, I. Tesař
zdrželi se: M. Stehlík, M. Badal, I. Vodochodský
Protinávrh

Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2015 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo        50 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo           30 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %            20 %

Hlasování:
pro: M. Badal, M. Stehlík, I. Vodochodský
proti: 0
zdrželi se: H. Dohnálková, P. Šafařík, T. Kňourek, I. Tesař

Usnesení 17/15
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 18/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 – 0 - 1

Usnesení 18/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo a Českou uměleckou agenturou, s.r.o. s  účinností od 1. 3. 2015.
Hlasování:
7 – 0 - 0

Na základě procesního zpochybnění hlasování o usnesení 15/15 došlo k opětovnému otevření daného bodu.
Revokace Usnesení 15/15

Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu ředitel ČRo Peteru Duhanovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za druhé pololetí roku 2014 dle předem stanovených ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo       50 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo           30 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %            20 %

Návrh  - snížení odměny GŘ  na 60 % , tj. 288 000,- Kč
Hlasování:
pro
– M. Stehlík
proti
- 0
zdrželi se
– P. Šafařík, H. Dohnálková, T. Kňourek, I. Tesař, I. Vodochodský, M. Badal

Návrh – snížení odměny GŘ na  70%, tj. 336 000,- Kč
Hlasování:
pro
- M. Badal, M. Stehlík, I. Vodochodský
proti
- 0
zdrželi se
– T. Kňourek, I. Tesař, P. Šafařík, H. Dohnálková

Návrh  - snížení odměny GŘ na  50%, tj. 240 000,- Kč
Hlasování:
pro
- H. Dohnálková, P. Šafařík, I. Tesař, T. Kňourek,
proti
-  M. Badal
zdržel
– M. Stehlík, I. Vodochodský

Žádné usnesení nebylo přijato.

Revokace Usnesení 16/15
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2015 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                                          40 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                                             20 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %                                                              20 %
4/Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů      20%

Hlasování:
pro: H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, T. Kňourek, I. Tesař
proti – M. Badal
zdržel se – I. Vodochodský

Usnesení 19/15
Rada Českého rozhlasu v návaznosti na relevantní stížnosti posluchačů (zejména od Hospodářské komory ze dne 20. 5. 2014 a od p. O. Černého z 18. 11. 2014) apeluje na Český rozhlas, aby důsledně zachovával zásadu presumpce neviny, a to ve všech textech, za něž nese odpovědnost, tedy i např. v upoutávkách na internetových stránkách ČRo.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 20/15
Rada Českého rozhlasu tímto konstatuje, že se vedení Českého rozhlasu opakovaně opožďuje oproti dohodnuté měsíční lhůtě k poskytování vyžádaných vyjádření ke stížnostem a podnětům posluchačů.  Rada ČRo tímto vyzývá generálního ředitele ČRo Mgr. art. Petera Duhana, aby zajistil dodržování sjednané měsíční lhůty.
Hlasování:
pro: H. Dohnálková, P. Šafařík, M. Stehlík, T. Kňourek, I. Tesař
proti: - 0
zdrželi se: I. Vodochodský, M. Badal

Ze zasedání jednání odešel I. Vodochodský.

Usnesení 21/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 - 0         

Usnesení 22/15
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2015 na 25. 3. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0                                             

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

Příloha k usnesení 21/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio