Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 2. 2021)

24. únor 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 2. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o výsledku evaluace 2020
- Shrnutí činnosti ČRo za 2. pololetí 2020
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 2. pololetí 2020
- Informace generálního ředitele
- Požadavek Rady ČRo ohledně vysílání zpravodajství a publicistiky
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2020
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Usnesení 9/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výsledcích evaluace 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 10/21
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o činnosti ČRo za 2. pololetí 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 11/21
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2020 ve výši  100 %, tj. 544 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40%
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10%
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2% -10%
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2020 - 15%
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25%

Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o opatřeních v rozhlase, které reagují na stále se zhoršující pandemickou situaci, pohyb zaměstnanců v budovách rozhlasu je pouze v respirátorech a podobných ochranných prostředcích, kterými byli zaměstnanci vybaveni. Nadále je možnost antigenního testování na recepci Vinohradská 12. V současné zhoršující se situaci rozhlas zvažuje omezení, či zastavení výroby literárně dramatických pořadů.

Usnesení 12/21
Rada Českého rozhlasu nepovažuje za dostatečné doručené odpovědi na dotazy ohledně zastoupení politických stran a hnutí ve vysílání ČRo a žádá generálního ředitele ČRo, aby do příští veřejné schůze vysvětlil pochybnosti ohledně vyváženého zastoupení zástupců politických stran a hnutí ve zpravodajství a publicistice Českého rozhlasu.
Rada žádá generálního ředitele, aby do příštího veřejného zasedání tyto pochybnosti uspokojivým způsobem rozptýlil, a to především dle další specifikace, kterou Rady ČRo písemně dodá.
Hlasování:
Pro:
O. Matouš, P. Arenberger, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Nerušil.
Proti: 0
Zdržel se: M. Pokorný

Usnesení 13/21
Rada žádá generálního ředitele, aby ji na nadcházejícím veřejném zasedání seznámil s přijatými opatřeními ohledně zachování vyváženosti, nestrannosti a objektivity zpravodajství a publicistiky ČRo, se zaměřením na dramaturgii publicistiky a editorskou politiku v době probíhajících předvolebních kampaní a předvolebního vysílání.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 14/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za rok 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 15/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2020 mezi ČRo a společností Radioservis, a.s. na pronájem prodejny na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 7 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 16/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2020 mezi ČRo a společností Radioservis, a.s. na pronájem kanceláří a skladů na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 17/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 2. 3. 2020 na dobu určitou mezi  ČRo a Ranchero Food Services s.r.o. s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 3 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 18/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 4. 2019 na dobu neurčitou mezi  ČRo a Syndikátem západočeských novinářů s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 19/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé:
M. Dittrich ocenil Big Band Gustava Broma, který připravil sérii skladeb pro stanici ČRo Vltava.
M. Pokorný požádal vedení rozhlasu o informace v pokračování příprav pravidel chování pro zaměstnance a spolupracovníky ČRo na sociálních sítích a ve veřejném prostoru.
T. Kňourek se dotázal vedení rozhlasu, zda je nějaké doporučení pro moderátory ohledně používání ženských tvarů podstatných jmen, což R. Zavoral zodpověděl.

Usnesení 20/21
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2021 na čtvrtek 25. 3. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Příloha k usnesení 19/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Zpráva o výsledcích evaluace 2020

Zpráva o činnosti ombudsmana 2020

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio