Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 2. 2011)

24. únor 2011

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 2. 2011, konané v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2 od 14.00 hod.

Přítomni: Dana Jaklová - předsedkyně Rady ČRo, Ladislav Jíša - 1. místopředseda Rady ČRo a mluvčí Rady, Tomáš Ratiborský - 2. místopředseda Rady ČRo, Členové rady: Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, Milan Badal
Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová
Hosté: Peter Duhan, prozatímní ředitel ČRo; Josef Havel, pověřený výkonný ředitel ČRo; Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic ČRo; Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku ČRo; Jaromír Ostrý, šéfredaktor ČRo 2 – Praha; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu ČRo; Petra Štěpánková, vedoucí kanceláře prozatímního ředitele ČRo

PROGRAM:
 • zahájení, schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 – aktuální situace
 • představení kandidátů na funkci generálního ředitele ČRo
 • informace o změnách v programu ČRo 2 – Praha
 • poslechovost Českého rozhlasu za 3. a 4.Q 2010)
 • kontrola plnění usnesení Rady ČRo
 • efektivita speciálních stanic
 • sloučení ČRo 6 a Rádia Česko, harmonogram stěhování ČRo 6
 • stížnosti, podněty posluchačů
 • různé - prohlášení předsednictva
 • závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 17/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. ledna 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 18/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 3. února 2011.
Hlasování: 5-0-1
Zdržel se: p. Milan Badal

Usnesení 19/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. února 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 20/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. února 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 21/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12.
Hlasování: 5-0-0
Nepřítomen v této chvíli: T. Ratiborský.

Usnesení 22/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí prezentace kandidátských projektů na GŘ ČRo těchto nominantů:
Mgr. Peter Duhan, Bc. Hana Hikelová, Ing. Petr Matoulek, Bc. Jan Menger.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 23/11
Rada Českého rozhlasu, na návrh předsedy volební komise L. Jíši, odsouhlasila zúžení počtu nominantů na tři. Pro tento akt změnila volební komisi na komisi sčítací, ve stejném složení.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 24/11
Sčítací komise, po sečtení hlasů, oznámila, že do užšího výběru pro volbu GŘ ČRo postoupili tito nominanti: Mgr. Peter Duhan, Bc. Hana Hikelová, Ing. Petr Matoulek.
Vlastní volba GŘ ČRo proběhne na březnovém veřejném zasedání.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 25/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace šéfredaktora ČRo 2 – Praha Jaromíra Ostrého o realizaci programových změn stanice Praha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 26/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o výsledcích poslechovosti ČRo za 3. a 4. čtvrtletí 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 27/11
Rada Českého rozhlasu, na základě kontroly svých usnesení k 31. 12. 2010, rozhodla vyřadit z dlouhodobého sledování:

 • usnesení 29/09 a 69/09 k souběžnému analogovému a digitálnímu vysílání (zahrnuto do úsporných opatření)
 • usnesení 7/10 ke třem nezávislým auditům rekonstrukce budovy ČRo Vinohradská 12 (řeší nový materiál o odpovědnosti GŘ ČRo)
 • usnesení 110/10 k akcím Intersono a SP (uzavřeno)
 • usnesení 121/10 k hospodaření ČRo ve 2. pololetí 2O10 (uzavřeno)

Rada Českého rozhlasu ponechává ve sledování:

 • usnesení 19/10 kritéria pro přiznání pohyblivé mzdy GŘ ČRo
 • usnesení 76/10 a 150/10 prodej zbytných nemovitostí ČRo
 • usnesení 136/10 poslechovost a nutnost systémových programových změn
 • usnesení 137/10 vyhodnocení internetových projektů „Dětský web“ a“Euro-jazz“
 • usnesení 185/10 první aktualizace rozpočtu na rok 2011 a úsporná opatření

Hlasování: 6-0-0

Usnesení 28/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí materiál „Efektivita speciálních stanic ČRo“, zpracovaný vedením ČRo.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 29/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí přípravu sloučení ČRo Rádio Česko a ČRo 6 v souvislosti s harmonogramem stěhování ČRo 6 z objektu ČRo v Dykově ulici na Praze 2 do hlavní budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2, a to nejpozději do 1. 10. 2011.

Rada Českého rozhlasu ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi zahájit přípravu prodeje objektu ČRo v Dykově ulici již v červenci 2011.
Hlasování: 5-0-1
Zdržel se: p. Antonín Zelenka

Usnesení 30/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti, náměty, připomínky posluchačů a to:
- na stížnost pí Hany Šimkové z 20. 1. 2011 k vysílání ČRo 1 Radiožurnálu,
- na stížnosti p. Mirka Tenglera ze 24.1.2011 a 10. 2. 2011 stran možného porušení Kodexu ČRo při vysílání ČRo 2 Praha v novém programovém schématu
L.Jíša informoval o písemné analýze komunikace s posluchači na ČRo 2 Praha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 31/11
L.Jíša seznámil členy Rady ČRo s odpovědí na dopis pana Libora Varhaníka, předsedy Českého atletického svazu, ve věci rozhlasové hry „Koule“.
Hlasování: 5-0-1
M. Badal vyslovuje výhradu k řešení stížnosti na rozhlasovou hru „Koule“. Považuje ji za dramaturgické selhání a sám hru pokládá za neetickou.

Různé:

Předsednictvo Rady Českého rozhlasu seznámilo Radu Českého rozhlasu se svým „Prohlášením k odpovědnosti generálního ředitele Českého rozhlasu u rekonstrukce budovy Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2".

Rada ČRo žádá prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:
 • Uzavření smlouvy o spolupráci s ÚSTR – Praha - 12. ledna 2011 – prozatímním ředitelem ČRo Peterem Duhanem a ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Danielem Hermanem byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Tato smlouva umožní především rozšíření historického vzdělávání veřejnosti a vědeckého bádání a výměnu informací o archivních fondech. Zaměstnancům obou institucí bude umožněna jednodušší výměna informací a zkušeností. Konkrétním přínosem bude pak zjednodušený přístup a využívání archivních materiálů, poskytování rešerší a odborné poradenství při přípravě a výrobě rozhlasových pořadů.

Usnesení 32/11
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2011 na 31. března. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0

Ověření zápisu: Ladislav Jíša

Příloha: Prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 24. 2. 2011

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 1/2

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 2/2

Zápis ze zasedání předsednictva 27. ledna 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 3. února 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 10. února 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 17. února 2011

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio