Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 2. 2011)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 2. 2011, konané v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2 od 14.00 hod.

Přítomni: Dana Jaklová - předsedkyně Rady ČRo, Ladislav Jíša - 1. místopředseda Rady ČRo a mluvčí Rady, Tomáš Ratiborský - 2. místopředseda Rady ČRo, Členové rady: Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, Milan Badal
Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová
Hosté: Peter Duhan, prozatímní ředitel ČRo; Josef Havel, pověřený výkonný ředitel ČRo; Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic ČRo; Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku ČRo; Jaromír Ostrý, šéfredaktor ČRo 2 – Praha; Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu ČRo; Petra Štěpánková, vedoucí kanceláře prozatímního ředitele ČRo

PROGRAM:
 • zahájení, schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 – aktuální situace
 • představení kandidátů na funkci generálního ředitele ČRo
 • informace o změnách v programu ČRo 2 – Praha
 • poslechovost Českého rozhlasu za 3. a 4.Q 2010)
 • kontrola plnění usnesení Rady ČRo
 • efektivita speciálních stanic
 • sloučení ČRo 6 a Rádia Česko, harmonogram stěhování ČRo 6
 • stížnosti, podněty posluchačů
 • různé - prohlášení předsednictva
 • závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 17/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. ledna 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 18/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 3. února 2011.
Hlasování: 5-0-1
Zdržel se: p. Milan Badal

Usnesení 19/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. února 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 20/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. února 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 21/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12.
Hlasování: 5-0-0
Nepřítomen v této chvíli: T. Ratiborský.

Usnesení 22/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí prezentace kandidátských projektů na GŘ ČRo těchto nominantů:
Mgr. Peter Duhan, Bc. Hana Hikelová, Ing. Petr Matoulek, Bc. Jan Menger.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 23/11
Rada Českého rozhlasu, na návrh předsedy volební komise L. Jíši, odsouhlasila zúžení počtu nominantů na tři. Pro tento akt změnila volební komisi na komisi sčítací, ve stejném složení.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 24/11
Sčítací komise, po sečtení hlasů, oznámila, že do užšího výběru pro volbu GŘ ČRo postoupili tito nominanti: Mgr. Peter Duhan, Bc. Hana Hikelová, Ing. Petr Matoulek.
Vlastní volba GŘ ČRo proběhne na březnovém veřejném zasedání.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 25/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace šéfredaktora ČRo 2 – Praha Jaromíra Ostrého o realizaci programových změn stanice Praha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 26/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o výsledcích poslechovosti ČRo za 3. a 4. čtvrtletí 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 27/11
Rada Českého rozhlasu, na základě kontroly svých usnesení k 31. 12. 2010, rozhodla vyřadit z dlouhodobého sledování:

 • usnesení 29/09 a 69/09 k souběžnému analogovému a digitálnímu vysílání (zahrnuto do úsporných opatření)
 • usnesení 7/10 ke třem nezávislým auditům rekonstrukce budovy ČRo Vinohradská 12 (řeší nový materiál o odpovědnosti GŘ ČRo)
 • usnesení 110/10 k akcím Intersono a SP (uzavřeno)
 • usnesení 121/10 k hospodaření ČRo ve 2. pololetí 2O10 (uzavřeno)

Rada Českého rozhlasu ponechává ve sledování:

 • usnesení 19/10 kritéria pro přiznání pohyblivé mzdy GŘ ČRo
 • usnesení 76/10 a 150/10 prodej zbytných nemovitostí ČRo
 • usnesení 136/10 poslechovost a nutnost systémových programových změn
 • usnesení 137/10 vyhodnocení internetových projektů „Dětský web“ a“Euro-jazz“
 • usnesení 185/10 první aktualizace rozpočtu na rok 2011 a úsporná opatření

Hlasování: 6-0-0

Usnesení 28/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí materiál „Efektivita speciálních stanic ČRo“, zpracovaný vedením ČRo.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 29/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí přípravu sloučení ČRo Rádio Česko a ČRo 6 v souvislosti s harmonogramem stěhování ČRo 6 z objektu ČRo v Dykově ulici na Praze 2 do hlavní budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2, a to nejpozději do 1. 10. 2011.

Rada Českého rozhlasu ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi zahájit přípravu prodeje objektu ČRo v Dykově ulici již v červenci 2011.
Hlasování: 5-0-1
Zdržel se: p. Antonín Zelenka

Usnesení 30/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti, náměty, připomínky posluchačů a to:
- na stížnost pí Hany Šimkové z 20. 1. 2011 k vysílání ČRo 1 Radiožurnálu,
- na stížnosti p. Mirka Tenglera ze 24.1.2011 a 10. 2. 2011 stran možného porušení Kodexu ČRo při vysílání ČRo 2 Praha v novém programovém schématu
L.Jíša informoval o písemné analýze komunikace s posluchači na ČRo 2 Praha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 31/11
L.Jíša seznámil členy Rady ČRo s odpovědí na dopis pana Libora Varhaníka, předsedy Českého atletického svazu, ve věci rozhlasové hry „Koule“.
Hlasování: 5-0-1
M. Badal vyslovuje výhradu k řešení stížnosti na rozhlasovou hru „Koule“. Považuje ji za dramaturgické selhání a sám hru pokládá za neetickou.

Různé:

Předsednictvo Rady Českého rozhlasu seznámilo Radu Českého rozhlasu se svým „Prohlášením k odpovědnosti generálního ředitele Českého rozhlasu u rekonstrukce budovy Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2".

Rada ČRo žádá prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:
 • Uzavření smlouvy o spolupráci s ÚSTR – Praha - 12. ledna 2011 – prozatímním ředitelem ČRo Peterem Duhanem a ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Danielem Hermanem byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem. Tato smlouva umožní především rozšíření historického vzdělávání veřejnosti a vědeckého bádání a výměnu informací o archivních fondech. Zaměstnancům obou institucí bude umožněna jednodušší výměna informací a zkušeností. Konkrétním přínosem bude pak zjednodušený přístup a využívání archivních materiálů, poskytování rešerší a odborné poradenství při přípravě a výrobě rozhlasových pořadů.

Usnesení 32/11
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2011 na 31. března. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0

Ověření zápisu: Ladislav Jíša

Příloha: Prohlášení předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 24. 2. 2011

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 1/2

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 2/2

Zápis ze zasedání předsednictva 27. ledna 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 3. února 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 10. února 2011

Zápis ze zasedání předsednictva 17. února 2011

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu