Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 2. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 2. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Dana Jaklová – předsedkyně Rady ČRo, Tomáš Ratiborský – místopředseda Rady ČRo, Bohuš Zoubek – místopředseda Rady ČRo, členové Rady: Milan Badal, Ervín Kukuczka, Michal Stehlík, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, Oldřich Šesták, náměstek pro správu a provoz ČRo, René Zavoral, náměstek pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, ředitel ČRo Region Středočeský kraj, Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu ČRo, Zora Blümlová, vedoucí sekretariátu KGŘ ČRo, Jiří Volf, předseda DK ČRo

PROGRAM:

 • zahájení, schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace o rekonstrukci Vinohradské 12
 • RadioProjekt
 • pověření místopředsedy Rady ČRo – doplnění volebního řádu ČRo
 • personální návrh GŘ ČRo
 • zpráva DK za 4. čtvrtletí 2011
 • stížnosti, podněty posluchačů
 • různé, závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9-0-0

Usnesení 14/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. ledna 2012.
Hlasování: 9-0-0

Usnesení 15 /12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 2. února 2012.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 16/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9. února 2012.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 17/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 18/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci Václava Hradeckého o výsledcích Radio Projektu za období 1. 7. – 17. 12. 2011.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 19/12
Rada ČRo na základě svého Jednacího řádu článku VIII bod 3 doplňuje Volební řád Rady ČRo v článku I o bod 12: „Pokud předseda Rady ČRo přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, Rada ČRo aklamací zvolí na jeho místo jako úřadujícího předsedu jednoho z místopředsedů Rady ČRo, a to do řádné volby předsednictva Rady ČRo“.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 20/12
Rada Českého rozhlasu odvolává na návrh GŘ ČRo Petera Duhana Bc. Jana Mengera z funkce ředitele ČRo Region – Středočeský kraj k 29. 2. 2012. Zároveň Rada Českého rozhlasu bere na vědomí pověření p. Pavla Kozlera řídit ČRo Region – Středočeský kraj od 1. 3. 2012.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 21/12
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování Bc. Jana Mengera do funkce náměstka generálního ředitele ČRo pro program.
Hlasování: 8-0-1
Pro: P.Šafařík, T. Ratiborský, M.Badal, M.Stehlík, D.Jaklová, E.Kukuczka, A.Zelenka, B.Zoubek
Proti: 0
Zdržel: Ivan Tesař 

Návrh p. M. Badala – o revokaci usnesení 21/12
Hlasování: 8-0-1
Pro: P.Šafařík, M.Badal, B.Zoubek, T.Ratiborský, E.Kukuczka, A.Zelenka, M.Stehlík, I. Tesař
Proti: 0
Zdržel se: D.Jaklová 

Nové znění usnesení 21/12 
Rada Českého rozhlasu projednala jmenování Bc. Jana Mengera do funkce náměstka generálního ředitele ČRo pro program k 1. 3. 2012.
Hlasování: 8-0-1
Pro: P. Šafařík, M. Badal, B. Zoubek, D. Jaklová, T. Ratiborský, A. Zelenka, E. Kukuczka, M. Stehlík
Proti: 0
Zdržel se: I. Tesař 

Usnesení 22/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu své Dozorčí komise za 4. čtvrtletí 2011.
Hlasování: 9-0-0 

Usnesení 23/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:

 • JUDr. Vladimíra Buršíka – k informacím odvysílaným v pořadu „Šťastnou cestu s Janem Rosákem“ na ČRo 2 Praha - ze dne 13. 1. 2012
 • Aleny Šimkové k dotazu ohledně pořadu „Světem vážné hudby“, vysílaném na ČRo Plzeň ze dne 19. 1. 2012
 • p. Jiřího Dolejše, odpověď na dopis z 26. 1. 2012, týkající se zabezpečení ČRo
 • p. Luďka Závady k dotazu ohledně pozemků v Ostružné, z 27. 1. 2012
 • ing. Jiřího Sporysze – náměty a připomínky k prosincovému semináři o hudbě na ČRo 1  Rž a ČRo 2 Praha – ze dne 2. 2. 2012
 • ing. Vlastě Váchové ke stížnosti na pořad vysílaný na ČRo 2 Praha, týkající Evy Braunové (propagace nacismu) ze 6. 2. 2012 

Rada ČRo dále vzala na vědomí:

 • stížnosti pí Jitky Skřičkové a pí Marty Dohnalové zaslané prostřednictvím RRTV. Stížnost pí Skřičkové je bez identifikace, stížnost pí Dohnalové se vyřizuje.
 • dotazy poslankyně pí Ivany Levé z 2. 2. 2012, týkající se ČRo 7- vysílání do zahraničí.
 • odpověď na stížnost p. Štěpána Kotrby, která byla zaslána předsedovi volebního výboru PS PČR Ing., arch. Václavu Menclovi.

Hlasování:  9-0-0

Různé:

 • Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:
  Český rozhlas se připojil ke Světovému dni rádia
  Celoplošné, speciální i regionální stanice Českého rozhlasu se v pondělí 13. února 2012 připojily k oslavám Světového dne rádia. Všechny stanice odvysílaly reportáže, pořady, soutěže a rozhovory na dané téma.
 • Místopředseda Rady ČRo Tomáš Ratiborský poděkoval předsedkyni Rady ČRo Daně Jaklové a členu Rady ČRo Petru Šafaříkovi za dosavadní přínosnou činnost v Radě ČRo.

Usnesení  24/12
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2012 na 29. března. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 9-0-0

 Ověření zápisu: Tomáš Ratiborský

Příloha: Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Český rozhlas