Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (22. 2. 2017)

22. únor 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 22. 2. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Michal Stehlík, Miroslav Dittrich, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni: Ivan Tesař

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Václav Hradecký, analytik Analytického a výzkumného oddělení; Alexandr Pícha, ředitel Nových médií

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výsledky poslechovosti Radioprojekt za období červenec – prosinec 2016
- personální změna v ČRo
- rekapitulace 1. roku ve funkci generálního ředitele ČRo
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2017
- návrh dvou usnesení ve vztahu vysílání ČRo ve 2. pololetí 2016
- vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2016
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 12/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 1. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 13/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 8. 2. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 14/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období červenec - prosinec 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ve 14. 15 hod na jednání přišel předseda dozorčí komise Rady ČRo Filip Hejl.

Usnesení 15/17
Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele ČRo jmenuje Mgr. Jiřího Kánského ředitelem rozhlasových studií ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice s účinností od 1. března 2017 na dobu 5 let (do 28. 2. 2022).
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 16/17

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o naplňování kandidátského projektu generálního ředitele ČRo po roce ve funkci.
Hlasování:    
Pro:
H. Dohnálková, J. Vejvoda, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, I. Vodochodský, M. Stehlík
Proti: - 0
Zdržel se:
M. Dittrich
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 17/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 18/17
Rada Českého rozhlasu v souvislosti s příspěvkem Martina Dorazína na ČRo Plus z 29. listopadu 2016 v ranních hodinách (nereflektované šíření lživých informací, tzv. fake news) vyzývá Český rozhlas k důslednému dodržování Kodexu Českého rozhlasu, především v článcích 6.6 a 6.8.
Hlasování:
Pro:
H. Dohnálková, J. Vejvoda, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, I. Vodochodský, M. Stehlík
Proti: - 0
Zdržel se:
M. Dittrich
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 19/17
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že v několika pořadech Českého rozhlasu z 2. pololetí 2016 nebyly uvedeny adekvátní a aktuální afiliace pozvaných respondentů, čímž došlo k porušení zásad, které deklaruje Kodex ČRo zejména na následujících místech: Preambule Kodexu, písmena d), e), f) a h), a články Kodexu 6.1, 6.6 a 6.8.
Hlasování:
Pro:
H. Dohnálková, J. Vejvoda, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, I. Vodochodský, M. Stehlík
Proti: - 0
Zdržel se:
M. Dittrich
Usnesení bylo přijato.

Usnesení 20/17
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2016
ve výši 90 %, tj. 432 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 35 %
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 20 %
4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ - 10 %
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22,2 % - 10 %

Hlasování:    
Pro:
H. Dohnálková, M. Stehlík, I. Vodochodský, Jiří Vejvoda, T. Kňourek, P. Šafařík
Proti: - 0
Zdržel se:
M. Dittrich, E. Kukuczka
Usnesení bylo přijato.

V 16.20 z jednání odešel M. Stehlík.

Usnesení 21/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 22/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 – 0
Pro
I. Vodochodský, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, M. Dittrich

 V 16.25 z jednání odešel I. Vodochodský.

Usnesení 22/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 5. 2016 mezi ČRo (Brno) a Lenkou Jersákovou na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování:
6 – 0 – 0
Pro:
J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, M. Dittrich       

Usnesení 23/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0         

Různé: P. Šafařík se dotázal na vývoj prodeje zámku v Přerově nad Labem, J. Vejvoda pochválil seminář k rozhlasovému dokumentu a marketingovou přípravu k festivalu Prix Bohemia Radio a H. Dohnálková se dotázala, proč v abonentní řadě SOČR Nové horizonty nevystupují již moderátoři
L. Výborná a J. Pokorný.

Usnesení 24/17
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2017 na 29. 3. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Radioprojekt – základní výsledky výzkumu období: 1. 7.2016 – 31.12. 2016, Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo období: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016

Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu v roce 2017

Rekapitulace prvního roku ve funkci generálního ředitele ČRo

Zvukový záznam z 2. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio