Zápis z 19. zasedání Rady Českého rozhlasu

9. červen 1999

konaného dne 9. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ nadace Divoké husy, návrh spolupráce, č.j. 313/99;
b/ M. Brunclík, informace k výběrovému řízení, č.j. 314/99;
c/ dopis GŘ, stanovisko k výkladu zákona 451/91 Sb. a materiál k zvyšování
rozhlasových poplatků, č.j. 315/99;
d/ Mgr. Kemrová, stanovisko k využití koncepce, č.j. 316/99;
e/ J. Bednář, "dechovková hitparáda", č.j. 317/99;
f/ manželé Fialovi, k vysílání pro děti, č.j. 318/99;
g/ P. Brousek, špatná slyšitelnost stanic ČRo, č.j. 319/99;
h/ Město Turnov, informace k výběrovému řízení, č.j. 320/99;
j/ M. Šimáček, stanovisko k využití koncepce, č.j. 321/99;
k/ M. Chleboun, stanovisko k využití koncepce, č.j. 322/99;
l/ Ing. Kasík, informace k probíhajícímu výběrovému řízení, č.j. 323/99;
m/ průvodní dopis GŘ k materiálům:

A/ výsledky hospodaření Rady ČRo v roce 1998 a rozpočet na rok 1999;
B/ grafy k poslechovosti stanic a studií ČRo v roce 1998;
C/ aktuální mapky pokrytí území ČR signály stanic a studií ČRo;
D/ zpráva o Radioservisu, a.s.;
E/ Návrh Kupní smlouvy k RS Pankrác;
F/ doplňující údaje k Výroční zprávě za rok 1998;
G/ návrh vzorce pro výpočet každoroční valorizace rozhlasových poplatků;
H/ přehled vypovězených smluv a dohod;
I/ výsledky kontroly podnájemních smluv ve studiích ČRo;
+ další informace, č.j. 324/99;

n/ Rozhodnutí GŘ o jmenování komise pro vyhodnocení nabídek na prodej RS
Pankrác, č.j. 325/99;

Podané informace:

Generální ředitel podal podrobné informace k předaným materiálům (č.j. 324/99).

Rada ČRo schválila žádost generálního ředitele, aby se jednání o Radioservisu a.s. dne 16.6.1999 zúčastnila ředitelka společnosti Mgr. Kateřina Steinicová a právník Českého rozhlasu JUDr. Kočová (v 15,00 hod.).

Návrh Kupní smlouvy na RS Pankrác předá sekretářka Rady ČRo Mgr. Nespalovi k posouzení; (posudek do 23. 6. 1999).

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;
c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;
d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání
ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období -
termín nestanoven;
e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o
výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

--

VII. Diskuse

Rada ČRo diskutovala o materiálech předaných generálním ředitelem pod č.j. 324/99.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se bude konat 16. června 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Na programu bude mj. jednání o Radioservisu a.s. za přítomnosti Mgr. Nespaly, právníka Rady ČRo.

Termín dalšího zasedání:
23. 6. 1999

IX. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé:

a/ Rada ČRo se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- dopis P. Brouska předán v kopii generálnímu řediteli k vyjádření;

- dopis spol.s r.o. Bussmark-Oliver předán v kopii generálnímu řediteli k vyjádření;

- dopis manželů Fialových předán I. Kotrlé,

- dopis R. Hošťálka předán Milanu Blažkovi,

- dopis J. Bednáře předán Barbaře Köpplové, aby připravili návrhy odpovědí pisatelům;

b/ Richard Seemann informoval členy Rady ČRo o své účasti v konzultační komisi MZV a dal členům Rady k dispozici statut komise;
c/ materiál o výběru rozhlasových poplatků opatří přípomínkami Richard Seemann a Pavel Scheufler. Poté bude předán v konečném znění poslanci p. Skopalovi a na vědomí předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR MUDR. Mgr. Ivanu Langrovi (do 16. června 1999);
d/ Výroční zpráva Rady ČRo za rok 1998 - I. část bude ve 20 exemplářích předána Stálé komisi pro sdělovací prostředky PS PČR (do 16. 6. 1999 - bude osobně doručeno);
e/ Rada ČRo schválila, aby mobilní telefony byly přiděleny členům Rady ČRo Michalu Pavlatovi a Ivě Kotrlé, dále sekretářce Rady ČRo Haně Vágnerové;
f/ Rada žádá generálního ředitele, aby dostávala pravidelně (měsíčně) rozpisy volaných čísel z mobilních telefonů členů Rady ČRo.
Hlasování: 9 hlasů pro.
g/ Rada žádá generálního ředitele, aby na příští zasedání Rady ČRo, které se bude konat 16. června 1999, pozval vedoucího Odboru personalistiky, mezd a honorářů ČRo Ing. Stojana (na 16,00 hod.);

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 9. června 1999

Spustit audio