Zápis z 18. zasedání Rady Českého rozhlasu

2. červen 1999

konaného dne 2. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ dopis Ing. Petra Kynštetra, CSc., vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky k výkladu zákona 451/91 Sb. - č.j. 301/99;
b/ Pavel Hanuš, stanovisko k využití koncepce, č.j. 302/99;
c/ zápis ze 4. zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky + usnesení, č.j.
303/99;
d/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, stanovisko k aktuálnímu vývoji
situace vzhledem k vysílání Tv Nova - č.j. 304/99;
e/ Město Turnov, stanovisko k účasti Milana Brunclíka ve výběrovém řízení na
obsazení funkce generálního ředitele Českého rozhlasu, č.j. 305/99;
f/ Tomáš Němec, dotaz na způsob práce, kterým Rada ČRo pracuje
s převzatými materiály, č.j. 306/99;
g/ Radim Hošťálek, pokračování korespondence, č.j. 307/99;
h/ Ladislav Froněk, různé kritické připomínky, žádost o nápravu a žádost o
zajištění členství p. Froňka v Radě ČRo, č.j. 308/99;
i/ Jiří Oberfalzer, informace k výběrovému řízení na obsazení funkce
generálního ředitele ČRo a ke konferenci na téma "Fenomén Holocaust", č.j.
309/99;
j/ Tomáš Němec, odpověď na dopis Rady ČRo, č.j. 310/99;
k/ přehled hospodaření Rady ČRo za rok 1998 a plán na rok 1999, č.j. 311/99;
l/ kopie dopisu GŘ představitelům ČBK a církvím sdruženým v ERC, radě na
vědomí, č.j. 312/99;

Podané informace:

Programový ředitel ČRo Dr. Havel informoval Radu ČRo o dopisu generálního
ředitele, kterým se jednostranně vypovídá Dohoda mezi Českým rozhlasem, Českou
biskupskou konferencí a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví v ČR,
uzavřené 19. prosince 1995.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;
c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;
d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání
ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období -
termín nestanoven;
e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o
výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" -
do 1. 8. 1999;

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 42/99
Rada ČRo konstatuje, že generální ředitel Mgr. Vlastimil Ježek jednostranným
vypovězením Dohody mezi Českým rozhlasem, Českou biskupskou konferencí a
církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví (uzavřené dne 19. prosince 1995)
postupoval nešetrně. Měl možnost stejného cíle dosáhnout nahrazením staré Dohody
Dohodou novou, která by starou Dohodu zrušila. Taková Dohoda je připravena a má
být podepsána podle informací Rady ČRo do konce funkčního období stávajícího
generálního ředitele.
Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 43/99
Rada ČRo žádá generálního ředitele o předložení všech smluv a dohod, které byly
vypovězeny, nebo o jejichž vypovězení se uvažuje v souvislosti s ukončením jeho
funkčního období.
Hlasování: 9 hlasů pro.

Usnesení 44/99
Rada ČRo na základě dopisu Ing. Kynštetra, CSc., vedoucího Kanceláře Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky (č.j. 301/99) se upevnila v názoru, že zákon
451/1991 Sb. platí i pro Český rozhlas. Rada žádá generálního ředitele, aby Radě
ČRo sdělil, na které funkce se tento zákon v Českém rozhlasu vztahuje.
Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 45/99
Rada ČRo žádá generálního ředitele Českého rozhlasu, aby před podepsáním
smlouvy o prodeji reklamních časů s IP Praha byla smlouva předložena Radě ČRo.
Rada je toho názoru, že odcházející generální ředitel nemá v této oblasti zavazovat
svého nástupce.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada ČRo diskutovala o
a/ informaci týkající se vypovězení Dohody mezi Českým rozhlasem, Českou
biskupskou konferencí a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví a
přijala usnesení 42/99 a 43/99;

b/ dopise k zákonu 451/91 Sb. a přijala usnesení 44/99;

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští zasedání Rady ČRo se koná 9. června 1999 v 9,00 hod. v budově
rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

Rada ČRo urguje dodání materiálů pro Výroční zprávu (čl. VII, bod c/ zápisu
z minulého zasedání) a dále odpovědi na materiál týkající se výběrového
řízení na obsazení funkce generálního ředitele Českého rozhlasu
.

X. Různé:

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
Dopis Ing. Kynštetra, CSc., vedoucího Kanceláře PS PČR byl v kopii předán
s průvodním dopisem Rady ČRo generálnímu řediteli.

- Pavel Scheufler informoval členy Rady ČRo o své účasti na 9. mediálním panelu.

- Záležitost mobilních telefonů pro členy Rady ČRo projedná Pavel Scheufler
s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou.

- Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady ČRo dne 16.6.1999
podal podrobnou informaci o Radioservisu a.s. Současně bude k jednání
přizván Mgr. Nespala.

- Rada považuje za vhodné, aby se jednání o zákoně o provozování
rozhlasového a televizního vysílání na Ministerstvu kultury ČR (Praha 6, ul.
Milady Horákové 220 - dne 10. 6. 1999 v 9,00 hod.) zúčastnil za Český rozhlas
právník Českého rozhlasu.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 2. června 1999

Spustit audio