Zápis z 17. zasedání Rady Českého rozhlasu

26. květen 1999

konaného dne 26. května 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Lenka Procházková;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ schválení textu Výroční zprávy,
c/ výběr kandidátů do odborných komisí Rady ČRo,
d/ výběrové řízení,
e/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ smlouva o zabezpečení činnosti související s vybíráním rozhlasových poplatků, č.j. 285/99;
b/ E. Žejglicová, kritika skladby hudebního vysílání ČRo 1, č.j. 286/99;
c/ pozvání sen. klubu US - ODA na informace o slavnostním odhalení dosud nepřístupných informací (27. 5. 1999), č.j. 287/99;
d/ pozvání na Mediální panel (31. 5. 1999), č.j. 288/99;
e/ R. Kalup, stanovisko k výběrovému řízení na obsazení funkce GŘ ČRo, č.j. 289/99;
f/ Ing. Červený - opravená koncepce k výběrovému řízení na obsazení funkce GŘ ČRo, č.j. 290/99;
g/ Dr. Šotolová, stanovisko k využití koncepce, č.j. 291/99;
h/ Centrum nezávislé žurnalistiky, pozvánka na panelovou diskusi (27. 5. 1999), č.j. 292/99;
i/ Ing. Ráb, stanovisko k využití koncepce, č.j. 293/99;
j/ informace o výběrovém řízení na obsazení funkce ředitele studia ČRo Olomouc, č.j. 294/99;
k/ právní posouzení kupní smlouvy na prodej nemovitosti v ČRo Hradec Králové, č.j. 295/99;
l/ Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1998, č.j. 296/99;
m/ průvodní dopis k třem návrhům smluv na pronájem nebytových prostor + návrhy smluv, č.j. 297/99;
n/ HFCC, občanské sdružení - informace o postupu registrace HFCC v ČR, č.j.298/99;
o/ Petr Žantovský, stanovisko k využití koncepce, č.j. 299/99;
p/ informace k prodeji nemovitosti v Hradci Králové, č.j. 300/99;

Podané informace:

Generální ředitel informoval Radu ČRo o

- předložených návrzích smluv na pronájem nebytových prostory v objektech Českého rozhlasu,

- výběrovém řízení na prodej RS Pankrác;

Po ukončení výběrového řízení na prodej RS Pankrác se otevírání obálek
s nabídkami (ukládanými u notáře) zúčastní za Radu ČRo Pavel Scheufler.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.
- předal Radě ČRo vyžádané informace k prodeji nemovitosti v Hradci Králové.
- odpověděl na dotaz o opakovaném přesunu začátku Ozvěn dne.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 - úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zaváděné nové organizace práce na okruhu ČRo 1. Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;
c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30. 9. 1999;
d/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období - termín nestanoven;
e/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" - do 1. 8. 1999;

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 37/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu kupní smlouvy o
převodu vlastnictví k nemovitostem v objektu studia ČRo Hradec Králové Rada ČRo
souhlasí s uzavřením smlouvy za podmínky, že budou respektovány následující
změny a doplňky:
1/ U statutárních zástupců obou smluvních stran doplnit rodná čísla,
přičemž u předsedy představenstva kupujícího dále doplnit dovětek
"...osobou oprávněnou k samostatnému zastupování společnosti".
2/ V článku Za třetí: doplnit text: "... částka ...,- Kč (vypsat
slovy...korun českých) byla připsána dne (zde při podpisu přesně uvést
datum) na uvedený účet Českého rozhlasu".
3/ Článek Za desáté pozměnit takto: "Návrh na vklad do katastru
nemovitostí Katastrálnímu úřadu Hradec Králové včetně všech
stejnopisů této smlouvy a příloh doručí prodávající, a to i v zastoupení
kupujícího, k čemuž prodávající kupujícího výslovně zmocňuje a kupující
toto zmocnění prodávajícího přijímá".
Další text tohoto článku považujeme vzhledem ke znění článku Za třetí
za nadbytečný a do smlouvy vnitřní rozpor vnášející. Z tohoto důvodu jej
doporučujeme vypustit.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 38/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno Rada ČRo souhlasí
s pronájmem nebytových prostor akciové společnosti Ringier ČR.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 39/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada ČRo souhlasí
pronájmem nebytových prostor společnosti s r.o. FCC Folprecht Plzeň.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 40/99
Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Plzeň Rada ČRo souhlasí
pronájmem nebytových prostor soukromém podnikateli Jaroslavu Svobodovi.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 41/99
Rada ČRo důrazně žádá generálního ředitele, aby smlouvy o pronájmech a
prodejích získávala k posouzení v dostatečném, tj. nejméně třicetidenním
předstihu před požadovaným vstupem smlouvy v platnost. Smlouvami
vyžadujícími kratší termín k posouzení se Rada ČRo nebude napříště zabývat.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

Rada ČRo

a/ diskutovala o doplnění textu Výroční zprávy týkajícím se vysílání Reginy Praha.
Odsouhlasený text:
Upřesnit formát ČRo Regina Praha.
Ze zatím dostupných studií totiž vyplývá, že vytvářet veřejnoprávní program
zároveň pro hlavní město Prahu a pro celý region středních Čech je velmi
obtížné. Jednou z možností je, že různé části středočeského regionu budou
"obsluhovány" nejbližšími mimopražskými regionálními studii Českého
rozhlasu (ČRo Ústí nad Labem, ČRo Plzeň a ČRo Hradec Králové), zatímco
vysílání studia Regina Praha se zaměří na hlavní město Prahu.
Jinou možností je, že se Regina Praha soustředí na středočeský region, jehož
společná problematika je určována blízkostí hlavního města. Rada ČRo se
bude formátem Reginy Praha dále hlouběji zabývat.

Hlasování: 7 hlasů pro.

b/ schválila celý text Výroční zprávy.Hlasování: 7 hlasů pro.

c/ schválila soubor příloh Výroční zprávy.

Hlasování: 7 hlasů pro.

V této souvislosti Rada ČRo žádá generálního ředitele o předložení

následujících materiálů (příloh k Výroční zprávě):
přehled poslechovosti za rok 1998,
přehled vysílačů (ve formě map),
přehled hospodaření Rady ČRo v konečném znění.

d/ diskutovala o prodeji nemovitosti v Hradci Králové a přijala usnesení 37/99;

e/ diskutovala o třech předložených smlouvách na pronájem nebytových
prostor v objektech Českého rozhlasu a přijala usnesení 38/99, 39/99, 40/99

a 41/99;

f/ pokračovala v diskusi o výběru kandidátů do odborných komisí Rady ČRo.

Na některém z příštích zasedání bude Rada ČRo dále jednat o tomto tématu
s tím, že do konce června bude záležitost uzavřena.
Zahájení činnosti komisí Rada ČRo předpokládá od září 1999.

g/ pokračovala v diskusi o výběrovém řízení na obsazení funkce generálního
ředitele Českého rozhlasu. Rada ČRo se seznámila s některými doplňujícími
informacemi týkajícími se kandidátů výběrového řízení.

VIII. Termín příštího zasedání:

Mimořádné zasedání Rady ČRo se bude konat 2. června 1999 v 9,00 hod.
Na programu bude pohovor s kandidáty na funkci generálního ředitele
Českého rozhlasu.

Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 2. června 1999 v 16,00 hod.

IX. Kontrola zápisu:

Úkoly uložené všem členům Rady ČRo jsou průběžně plněny.

X. Různé:

Rada ČRo se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

- seznámila se stanovami občanského sdružení HFCC.

Předsedovi Rady ČRo se ukládá podepsat členství Rady ČRo v občanském sdružení HFCC.

Hlasování: 7 hlasů pro.

- výběrové řízení na obsazení funkce ředitele studia ČRo Olomouc (14.6.1999). Výběrového řízení se za Radu ČRo zúčastní Iva Kotrlá a Milan Blažek.

- obdržela pozvánku na panelovou diskusi Etika v Médiích (27. 5. 1999, 9,30-15,30) v Centru nezávislé žurnalistiky, Václavské nám. 18;

- obdržela pozvánku Senátního klubu US - ODA na slavnostní odhalení dosud nepřístupných informací (podle §5,odst.4 Zákona o svobodném přístupu k informacím) v Sala Terreně Valdštejnské zahrady 27. 5. 1999 v 17,00 hod.;

- pozvánku na další jednání Mediálního panelu 31. 5. 1999 v 10,30, hotel Olympik;
Jednání se zúčastní Pavel Scheufler.

- přijala Smlouvu o zabezpečení činností souvisejících s vybíráním rozhlasových poplatků;

- přijala Zprávu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rada žádá generálního ředitele o zajištění mobilních telefonů pro další členy Rady ČRo a sekretářku Rady ČRo.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 26. května 1999

Spustit audio