Zápis z 16. zasedání Rady Českého rozhlasu

19. květen 1999

konaného dne 19. května 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Barbara Köpplová;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Skalová, ředitelka ESÚ ČRo;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse o hospodaření Českého rozhlasu,
c/ doplnění programové části pro Výroční zprávu,
d/ životopisy členů Rady ČRo pro Internetovou stránku,
e/ odborné komise Rady ČRo,
f/ různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály

a/ I. Sobotka, stížnost na uskutečňované změny ve vysílání Regina Praha, č.j. 276/99;

b/ průvodní dopis GŘ k předaným materiálům -problematice hlučnosti ve studiu ČRo Hradec Králové, změně zadání pro studio ČRo Regina Praha, č.j. 277/99;

c/ průvodní dopis GŘ k předaným materiálům - nástinu koncepce vysílání ČRo pro děti a mládež, souhrnné zprávě o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998, č.j. 278/99;

d/ kopie dopisu GŘ ministru kultury ČR Pavlu Dostálovi, Radě ČRo na vědomí, č.j. 279/99;

e/ pozvání na předání Novinářských cen K.H.Borovského, č.j. 280/99;

f/ představení advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol. a nabídka služeb, č.j. 281/99;

g/ informace vedoucího odboru personalistiky, mezd a honorářů ČRo, č.j.282/99;

h/ informace o spolupráci Czech DVB Group a.s. a Deutsche Telekom AG v oblasti DVB-T v ČR, č.j. 283/99;

i/ stanovisko Tomáše Němce k využití materiálu předloženého k výběrovému řízení na obsazení funkce GŘ ČRo, č.j. 284/99;

Podané informace:

Generální ředitel pouze konstatoval, že předal požadované materiály (viz zápis z minulého zasedání Rady ČRo), které jsou k dnešnímu dni dostupné.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 - úkol trvá;

b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace práce na okruhu ČRo 1. Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením ČRo 1 a vedením úseku techniky ČRo - termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30.9.1999;

IV. Uložené úkoly

a/ členové Rady ČRo projednají předložený materiál "Nástin koncepce vysílání ČRo pro děti a mládež" na některém z příštích zasedání v letním období - termín nestanoven;

b/ členové Rady ČRo prostudují předložený materiál "Souhrnná zpráva o výsledcích inventarizace majetku ČRo v roce 1998" - do 1. 8. 1999;

c/ Pavel Scheufler připraví text odpovědi na dopisy I. Sobotky - do 26. 5. 1999;

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 33/99

K předanému návrhu "kupní smlouvy o převodu vlastnictví
k nemovitostem" objektu Českého rozhlasu Hradec Králové Rada ČRo žádá

- průvodní dopis generálního ředitele,

- prohlášení právníka a ekonoma ČRo o tom, že smlouva má všechny náležitosti a že nejsou námitky z hlediska právního a ekonomického,

- podrobnější charakteristiku nemovitosti.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 34/99

Stávající text "kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem" objektu
Českého rozhlasu Hradec Králové Rada ČRo předloží právníkovi k posouzení.
Hlasování: 6 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely.

Usnesení 35/99

Rada ČRo souhlasí, aby se Richard Seemann, na žádost Ministerstva zahraničních
věcí, stal členem konzultační komise MZV pro vysílání do zahraničí Českého
rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

Usnesení 36/99

Na svém zasedání dne 19. 5. 1999 se Rada ČRo rozhodla o ustavení tří stálých
komisí:

- programové,

- ekonomickoprávní,

- technické.

Úkolem komisí, jejichž složení Rada ČRo schválí dodatečně, bude podávat
čtvrtletně Radě ČRo odborné zprávy o situaci v příslušné sféře. Na komise se
zároveň bude Rada ČRo obracet s dotazy týkajícími se konkrétních problémů
vyplývajících z expertíz, dopisových ohlasů a dalších podnětů. Práce členů komise
bude honorována.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ členové Rady ČRo diskutovali o výběrovém řízení na obsazení funkce
generálního ředitele Českého rozhlasu.
V této souvislosti navrhuje Pavel Scheufler, aby písemné práce, předložené
pěti kandidáty, kteří postoupili do užšího výběru, byly posouzeny nezávislými
odborníky, a to v části programové, technické a ekonomické.
Na příští zasedání si členové Rady ČRo připraví otázky, které budou do
pohovoru s kandidáty
(do 2. 6. 1999) zodpovězeny odborníky.
Hlasování: 7 hlasů pro.

b/ Rada ČRo se zabývala dopisy I. Sobotky, (jeden z dopisů dostala Rada ČRo
prostřednictvím Stálé komise pro sdělovací prostředky).

c/ Rada ČRo diskutovala o doplnění textu Výroční zprávy v programové části.
Na příštím zasedání bude schvalován konečný text Výroční zprávy za rok
1998 (bez části hospodářské).

d/ Rada ČRo diskutovala o hospodaření Českého rozhlasu za rok 1998 a za
prvé dva měsíce letošního roku za přítomnosti ředitelky ESÚ ČRo Ing.
Skalové.
Rada vzala na vědomí následující materiály:

- Zpráva o předběžných výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998 + dvě přílohy;

- Zpráva o činnosti ESÚ za I. čtvrtletí 1999;

- Zpráva o hospodaření ČRo za leden a únor 1999;

e/ Rada ČRo diskutovala o ustavení odborných komisí Rady ČRo a přijala
usnesení 36/99;

f/ Rada ČRo diskutovala o předloženém návrhu "kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitostem" objektu ČRo Hradec Králové a přijala usnesení
33/99 a 34/99;

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 26. května 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Program:

- schválení textu Výroční zprávy,

- výběr kandidátů do odborných komisí Rady ČRo,

- výběrové řízení.

IX. Kontrola zápisu:

Rada ČRo konstatuje, že uložené úkoly byly splněny.
V souladu s plánem práce Rady ČRo byly stanoveny a upřesněny termíny
nejzávažnějších úkolů.

X. Různé:

Rada ČRo se zabývala

- korespondencí došlou na její adresu;

- zajištěním mobilních telefonů pro všechny členy Rady ČRo. Organizační
podmínky této záležitosti vyřeší na svém příštím zasedání.

Předání Novinářských cen K.H.Borovského se zúčastní Michal Pavlata.

Rada žádá generálního ředitele o

- předložení nové smlouvy s Českou poštou na vybírání rozhlasových
poplatků
,

- poskytnutí textu nové smlouvy mezi Českým rozhlasem a IP Praha (po jejím
uzavření).

Pro přípravu hospodářské části Výroční zprávy Rada ČRo žádá generálního
ředitele o

- rozklíčování účetních položek "ostatní náklady a ostatní služby" v roce 1998,

- vysvětlení nárůstu výnosů z reklamy a sponzoringu v úseku komunikace,

- vysvětlení nákladů a výnosů vydávaných materiálů za rok 1998,

- vysvětlení mzdových nákladů pro zahraniční zpravodaje.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 19. května 1999

Spustit audio