Zápis z 15. zasedání Rady Českého rozhlasu

12. květen 1999

konaného dne 12. května 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Lenka Procházková;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu,
zástupci PWHCoopers,
pracovníci Radiožurnálu (dle prezenční listiny);

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ diskuse nad dokumentem PWHCoopers a pracovníky Radiožurnálu
c/ různé
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o
a/ materiálu Media Projekt k poslechovosti,
b/ předloženém textu Dohody mezi Českým rozhlasem, Českou biskupskou
konferencí a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví,
c/ předloženém návrhu nájemní smlouvy na nebytové prostory ve studiu ČRo
Regina Praha a společností s r.o. Kristián,
d/ kupní smlouvě na nemovitost ve studiu ČRo Hradec Králové;.

Převzaté materiály:

a/ názor některých pracovníků Radiožurnálu - č.j. 260/99;
b/ Pražské aukční centrum Bussmark - žádost o prověření skutečností -
č.j.261/99;
c/ Stálá komise pro sdělovací prostředky PS PČR - postoupení dopisu
p.Sobotky - č.j. 262/99;
d/ dopis p. Sobotky ke studiu ČRo Regina Praha - č.j. 263/99;
e/ dopis S. Oplatka - č.j. 264/99;
f/ pozvánka studia ČRo Regina Praha na "den otevřených dveří" - č.j.265/99;
g/ průvodní dopis GŘ a text Dohody mezi Český rozhlasem, Českou biskupskou
konferencí a církvemi sdruženými v Ekumenické radě církví - č.j. 266/99;
h/ pozvánka studia ČRo Olomouc na slavnostní koncert - č.j. 267/99;
i/ televize Prima, pozvánka na setkání dne 13.5.199, 14,00 hod. - č.j.268/99;
j/ zápis z porady vedení ČRo 3;
k/ průvodní dopis GŘ ke smlouvě na pronájem nebytových prostor ve studiu
ČRo Regina Praha - č.j. 270/99;
l/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tisková zpráva - vyhlášení
licenčního řízení, č.j. 271/99;
m/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tisková zpráva k nařčení v tisku o
možné manipulaci rady V. Železným - č.j. 272/99;
n/ zápis z jednání komise ČRo o prodeji nemovitosti ve studiu ČRo Hradec
Králové + návrh smlouvy, č.j. 273/99;
o/ Media Projekt 99, poslechovost, INTERNÍ MATERIÁL - č.j. 274/99;
p/ faktura za ubytování členů Rady ČRo v Harrachově - č.j. 275/99;

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se Rada ČRo bude zabývat kontrolou svého
usnesení 18/98 - stanovisko Rady ČRo k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;
b/ při kontrole usnesení 18/98 bude vyhodnoceno zavádění nové organizace
práce na okruhu ČRo 1.
Rada ČRo uspořádá na jednom ze svých příštích zasedání diskusi s vedením
ČRo 1 a vedením úseku techniky - termín nestanoven;

c/ členové Rady ČRo a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého
rozhlasu a doplní jej o Etický kodex - do 30.9.1999;

d/ všichni členové Rady ČRo připraví své návrhy do uvažovaných odborných
komisí rady (pokud své návrhy už nepředložili) do 19.5.1999;

IV. Uložené úkoly

a/ členové Rady ČRo si prostudují materiál o hospodaření ČRo za rok 1998 a
leden-únor 1999 - do 19.5.1999;
b/ Pavlu Scheuflerovi se ukládá zapracovat podstatnou část stanoviska vedení
ČRo k vysílání studia ČRo Regina Praha do Výroční zprávy -
do 19.5.1999;

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 32/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy
na nebytové prostory v objektu studia ČRo Regina Praha Rada ČRo souhlasí
s pronájmem nebytových prostor s.s r.o. Kristián.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ členové Rady ČRo diskutovali o výjezdním zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky. Zprávu o zasedání přednesl předseda Rady ČRo. Na tomto zasedání Stálá komise pro sdělovací prostředky PS PČR schválila Zprávu o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za rok 1997 a doporučila ji Poslanecké sněmovně PČR ke schválení. Současně s tím přijala usnesení o zrušení monopolu České pošty při vybírání rozhlasových poplatků a pověřila Radu ČRo, aby připravila dva alternativní návrhy na valorizaci poplatků. Protože tato usnesení ještě nemá Rada ČRo k dispozici, pověřila svoji sekretářku, aby je od tajemníka komise získala.

b/ členové Rady ČRo diskutovali se zástupci PWHCoopers a pracovníky Radiožurnálu o nové organizaci práce na tomto okruhu;

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 19. května 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Na programu bude mj.:

- hospodaření ČRo;

- doplnění programové části pro Výroční zprávu;

- životopisy členů Rady ČRo pro Internet;

- odborné komise Rady ČRo;

IX. Kontrola zápisu:

Rada se zabývala úkoly uloženými při minulých zasedáních a stanovila některé
termíny plnění. Upřesnila harmonogram dalšího postupu výběrového řízení na
obsazení funkce generálního ředitele a určila termín mimořádného zasedání.

X. Různé:

Rada ČRo

- se zabývala korespondencí došlou na její adresu;

- zašle dopis OPMH p. Hakenové v tom smyslu, že činnost Michala Pavlaty v Radě
ČRo začíná dnem 14. dubna 1999;

- obdržela informaci o darování honorářů členů Rady ČRo z daňového hlediska;

- žádá generálního ředitele, aby na příští zasedání Rady ČRo pozval ředitelku
ESÚ Ing. Skalovou (na 15,00 hod.);

- žádá generálního ředitele o písemné stanovisko k usnesení Stálé komise
pro sdělovací prostředky z výjezdního zasedání v Harrachově;

- žádá generálního ředitele o písemné stanovisko k dopisu I. Sobotky, (kopie
dopisu bude předána generálnímu řediteli současně se zápisem);

- žádá generálního ředitele, aby Radě ČRo předložil zprávu o zavádění
nových informačních technologií pro přípravu a odbavení vysílání ČRo 1;

- žádá generálního ředitele o písemné stanovisko k dopisu Pražského
aukčního centra Bussmark;

- žádá generálního ředitele o zprávu k technickým možnostem digitálního
vysílání v Hradci Králové..

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 12. května 1999

Spustit audio