Zápis z 14. zasedání Rady Českého rozhlasu

28. duben 1999

konaného dne 28. dubna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Milan Blažek, Lenka Procházková;

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu;

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ výběrové řízení,
c/ výroční zpráva,
d/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu
- o zkušebním digitálním vysílání,
- o důsledcích a závěrech v případu neoprávněného podpisu smluv o nájmu nebytových prostor ve studiu ČRo Regina Praha - ve smyslu usnesení rady č. 26/99; rada tuto informaci vzala na vědomí.
Generální ředitel předal radě písemné materiály, které si rada vyžádala v souvislosti s textem připravované Výroční zprávy.
Generální ředitel předal radě vyžádaný Metodický pokyn ředitele Ekonomického a správního úseku 1/99 k Rozhodnutí GŘ ČRo 003/99 ze dne 13. 1. 1999.
Rada v této souvislosti požádá dopisem Radu České televize a Radu ČTK o informaci, existuje-li podobné rozhodnutí v ČT a ČTK.
Generální ředitel předal radě návrh dodatku 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Českým rozhlasem a a.s. Radioservis.
Zmíněný dodatek 2 ke smlouvě vzala rada na vědomí. Hlasování: 7 hlasů pro.

Převzaté materiály:

a/ Ing. Obenberger, hudba na ČRo 1, pokračování korespondence, č.j. 252/99;
b/ Radim Hošťálek, problémy technického charakteru, pokračování korespondence, č.j. 253/99;
c/ faktura advokátní kanceláře Kříž and Bělina, č.j. 254/99;
d/ Pavla Jazairiová, poznámky k vysílání ČRo 1, č.j. 255/99;
e/ MUDr. Drbohlavová, žádost o setrvání Mgr. Ježka ve funkci GŘ, č.j. 256/99;
f/ dopis Jany Špačkové, informace o konfliktu s pracovníkem ČRo, č.j. 257/99;
g/ dopis GŘ + dodatek 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Radioservisem a.s., č.j. 258/99;
h/ dopis GŘ k smlouvám o nájmu ve studiu ČRo Regina Praha, č.j. 259/99;

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá;
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex
- do 30.9.1999;
c/ všichni členové rady připraví své návrhy do uvažovaných odborných komísí rady (pokud své návrhy už nepředložili) - úkol trvá;
d/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností PWHCoopers
- do 12.5.1999.

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 30/99

Rada Českého rozhlasu rozhodla o výběru kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu do dalšího kola. Z 36 kandidátů postoupilo 27. Na svém mimořádném zasedání dne 12. května 1999 rada rozhodne o užším výběru.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala o dalším průběhu výběrového řízení a přijala usnesení 30/99;
b/ rada pokračovala v diskusi nad textem Výroční zprávy;

VIII. Termín příštího zasedání:

Mimořádné zasedání rady se koná 12. května 1999 v 9,00 hod. v budově rozhlasu. Na programu bude diskuse o kandidátech na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, kteří postoupí do užšího výběru.

Příští řádné zasedání rady se koná 12. května 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Na programu bude m.j. diskuse o dokumentu společnosti PWHCoopers s pracovníky Radiožurnálu - v 15,00 hod., č.dv. 425.
Dále bude na programu projednávání textu Výroční zprávy.

IX. Kontrola zápisu:

Rada se zabývala svým programem pro příští zasedání v souvislosti se svojí účastí na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR v Harrachově.

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu;
- vzala na vědomí dopis J. Špačkové, P. Jazairiové, Ing. Obenbergera a R.Hošťálka;
- projednala text dopisů týkajících se žádosti o udělení vyznamenání F.Kocourkovi;
- projednala text dopisu Ing. Kynštetrovi, vedoucímu Kanceláře PS PČR, týkajícího se výkladu zákona 451/91 Sb;
- projednala text dopisu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR - ve smyslu svého usnesení 12a/99;
- projednala text dopisu Nadaci Divoké husy;
- projednala text dopisu p. Oberfalzerovi;
b/ rada projednala účast svých členů na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky v Harrachově ve dnech 4. - 6. 5. 1999 a organizační záležitosti s tím spojené;
c/ mediálního panelu 13. 5. 1999 v hotelu Olympik se zúčastní Pavel Scheufler.

Zasedání bylo zahájeno ve 14,00, ukončeno v 17,30 hod.

Zápis byl přečten a schválen
Zapsala Vágnerová
Praha, 28. dubna 1999

Spustit audio