Zápis z 13. zasedání Rady Českého rozhlasu

12. duben 2000

konaného dne 12. dubna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Milan Blažek, Barbara Köpplová;
Hosté: Ing. Cincibus, člen odborné komise Rady, Ing. Skalová, ředitelka ESÚ, Ing. Hajná, ekonomka KGŘ,

I. Schválení programu
-
organizační záležitosti,
-čerpání rozpočtu Českého rozhlasu v I. čtvrtletí 2000,
-čerpání rozpočtu Rady ČRo v roce 1999,
-příprava Výroční zprávy,
-informace vedení ČRo,
-různé,
-schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ Doc. Myslík, mailový dotaz na projednání kritiky pořadu Ring Mikrofora o mimozemských civilizacích, č.j. 76/2000;
b/ F. Lukeš, dotaz na činnost a hospodaření Rady ČRo, č.j. 77/2000;
c/ Zápis z mimořádného zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 78/2000;
d/ průvodní dopis GŘ k monitoringu Rádia Impuls, č.j. 79/2000;

Odeslaná pošta:
--
Podané informace:
Dotazy členů Rady k předaným zápisům z porad GŘ zodpověděla na základě pověření generálním ředitelem Ing. Skalová, ředitelka ESÚ.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby zadal právní expertízu ve věci příp. odpovědnosti Českého rozhlasu za obsah vysílaných živých vstupů posluchačů do vysílání.
Hlasování: 6 hlasů pro. termín neurčen;

b/ členové Rady prostudují text jednotlivých částí Výroční zprávy;
termín: do 26.4.2000

V. Doporučení Rady
Doporučení II/2000
Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby vstoupil v jednání s ředitelem festivalu spisovatelů a snažil se pro příští ročník zajistit rozhlasové přenosy v takové míře, jaká odpovídá významu festivalu a poslání Českého rozhlasu.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Doporučení III/2000
Na základě kritických ohlasů na pořad Ring Mikrofora (z 1/3/2000) Rada doporučuje generálnímu řediteli, aby se věcí zabýval s tím, že výběr hostů pro tento pořad musí být uvážlivý a zodpovědný. V této souvislosti Rada připomíná své usnesení 20/98.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 18/2000
Rada vyslechla názory k rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2000, které přednesl Ing. Josef Cincibus, ekonomický expert Rady. Rada oceňuje přesné posouzení problémů.
Rada žádá generálního ředitele o osvětlení dotazů obsažených v posouzení. Současně Rada žádá generálního ředitele, aby expertovi Rady umožnil přístup k jednáním o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu za I. čtvrtletí 2000 a k dokladům s tím souvisejícím.
Hlasování: 6 hlasů pro.

VII. Diskuse
a/ Rada diskutovala s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou o
technice uzavírání dohod o provedení práce a o pracovní činnosti,
hospodaření Rady v roce 1999
na základě předložených písemných materiálů.
b/ Rada diskutovala s ekonomickým expertem Rady Ing. Cincibusem za přítomnosti ředitelky ESÚ Ing. Skalové o čerpání rozpočtu ČRo na rok 2000 a přijala usnesení 18/2000.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady se bude konat 19. dubna 2000 ve 10,30 hod. ve Studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Z programu:
-návrh řešení regionálních studií Českého rozhlasu ve vztahu k novému, územněsprávnímu uspořádání,
-setkání s vedením a pracovníky studia ČRo Hradec Králové, prohlídka studia.
Odjezd členů Rady je od budovy rozhlasu v Praze v 8,30 hod.
Další zasedání Rady:
26. 4. 2000 - dopoledne v 10,00 seminář prof. Hindlse o problematice výzkumů veřejného mínění - II. část,
ve 14,00 zasedání Rady;
z programu: čtení textu Výroční zprávy.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
dopis Ministerstva kultury + Doporučení výboru ministrů členských států Rady Evropy o právu novinářů nezveřejňovat své informační zdroje (č.j.68/2000) bude předán dopisem generálnímu řediteli.
Předseda Rady informoval o zasedání Národního koordinačního výboru při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, konaném 6. 4. 2000.
Rada vzala zápis na vědomí. Na tomto zasedání výbor s uspokojením konstatoval, že všechny okruhy Českého rozhlasu daly k dispozici své kontaktní osoby a plně se zapojily do tohoto projektu.
materiál o Evropském roku jazyků 2001, který Rada obdržela, bude rovněž předán generálnímu řediteli.
b/ Předseda Rady podal vysvětlení v záležitosti podání F. Koňárka (za přítomnosti právního zástupce Rady Mgr. Hynka) nadpor. Liškovi z Policie ČR.
c/ Schůzky pracovní skupiny při Ministerstvu kultury k návrhu novely zákona 484/1991 Sb., která se koná 18. 4. 2000, se zúčastní Pavel Scheufler.
d/ Schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR dne 27. 4. 2000 se zúčastní Richard Seemann.
e/ Rada vyslechla zprávu Lenky Procházkové o semináři zaměřeném na vysílání pro děti a mládež.
Na některém z květnových zasedání Rada projedná plnění usnesení 19/99 týkajícího se vysílání pro děti.
f/ Rada ukládá své sekretářce, aby zajistila uvedení Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1998, Zprávy o výsledcích hospodaření ČRo za rok 1998 (bez tabulek) a "Přehledu názorů na Český rozhlas a jeho úlohu z pohledu kandidátů na funkci GŘ"na Internet.
g/ Rada žádá generálního ředitele o zodpovězení otázky, zda časopis Vlnění nepřejde výhradně na Intranet. Hlasování: 7 hlasů pro.
h/ Rada žádá generálního ředitele, aby se zabýval otázkou živých vstupů posluchačů v pořadu "Doteky víry".
Rada žádá generálního ředitele o záznam posledních čtyř pořadů "Doteky víry".
i/ Rada žádá generálního ředitele o podrobnější zprávu k problematice pokrytí signálem ČRo 2. Hlasování: 6 hlasů pro.
j/ Rada předala při příležitosti významného životního jubilea režiséru Weinlichovi blahopřejný dopis.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 12. dubna 2000

Spustit audio