Zápis z 13. zasedání Rady Českého rozhlasu

21. duben 1999

konaného dne 21. dubna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni: Lenka Procházková

Hosté: Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu.

I. Schválení programu zasedání

a/ honoráře nových členů rady,
b/ informace vedení Českého rozhlasu,
c/ korespondence,
d/ výroční zpráva,
e/ různé. Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací Podané informace:

Programový ředitel Českého rozhlasu Dr. Havel informoval radu o organizování humanitární akce pomoci Kosovu v součinnosti s Českou televizí a nadací "Člověk v tísni".

Převzaté materiály:

a/ F. Koňárek, kritické výhrady k zápisům rady, č.j. 245/99;
b/ S. Oplatek, kritika vysílání, č.j. 246/99;
c/ Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tisková zpráva o udělení licencí, zamítnutí licencí, o koordinaci kmitočtů, č.j. 247/99;
d/ advokátní kancelář Kří and Bělina, právní stanovisko, č.j. 248/99;
e/ dopis M. Rejchrta podepsaný D. Brůhovou, podnět radě, č.j. 249/99;
f/ materiál Mgr. Čípa "Zalo ení asociace pro koordinaci rozhlasu na krátkých vlnách v ČR", č.j. 250/99;
g/ pozvánka Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR na 4. zasedání v Harachově ve dnech 4-6.5.1999;

III. Kontrola úkolů: a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 - úkol trvá;
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex
- do 30.9.1999;
c/ v ichni členové rady připraví své návrhy do uva ovaných odborných komisí rady (pokud své návrhy u nepředlo ili) - úkol trvá;
d/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností PWHCoopers
- do 12.5.1999.

IV. Ulo ené úkoly --

V. Doporučení rady Doporučení V/99 Rada Českého rozhlasu doporučuje, aby ve keré honoráře nových členů rady, které vznikly jejich působením v Českém rozhlasu do 13. dubna 1999 včetně byly řádně proplaceny.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti Usnesení 25/99 Na svém řádném zasedání 14. dubna 1999 Rada Českého rozhlasu přijala představitele církví a zástupce idovské obce, vedení stanice ČRo 2 a pracovníky redakce nábo enského ivota.

Rada Českého rozhlasu s uspokojením přijala vyjádření představitelů církví, e jsou spokojeni s prací redakce nábo enského ivota a e dohoda mezi Biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a vedením Českého rozhlasu je naplňována.

Rada ádá, aby byla informována o event. nové verzi této dohody.

Po vyslechnutí stanovisek a připomínek v diskusi rada vítá, e postavení redakce nábo enského ivota v rámci struktury Českého rozhlasu bude vyře eno tak, e redakce bude přímo podřízena programovému řediteli. Rada dále doporučuje prohloubit spolupráci redakce s regiony, ve vysílání věnovat více pozornosti konkrétní diakonické slu bě, zabývat se otázkou nové definice cílových skupin nábo enského vysílání a s tím hledat cesty na roz íření vysílání s nábo enskou tematikou. Rada se domnívá, e i nadále by se měla věnovat systematická pozornost seznamování posluchačů také s jinými duchovními tradicemi, ne je křes anská a idovská. Rada doporučuje, aby Český rozhlas hledal způsob, jak se informovat o ohlasu nábo enského vysílání.

Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 26/99

Rada Českého rozhlasu na základě materiálů předlo ených generálním ředitelem Českého rozhlasu a stanoviska advokátní kanceláře Kří and Bělina k pronájmu nebytových prostor Kristián Tour s. s r.o. a Kristián s.s r.o. konstatuje, e byl poru en článek V zákona 484/91 Sb. §9, odst. 2 ve znění novely.

Rada ádá generálního ředitele, aby ji informoval, jaké důsledky z poru ení zákona vyvodí.

Pokud jde o Kristián Tour s. s r.o., rada bere na vědomí, e Kristián Tour s. s r.o. svoji činnost zastavil. V případě Kristián s. s r.o. je nutno radě předlo it nové znění smlouvy a odstranit nedostatky, které konstatuje právní stanovisko advokátní kanceláře Kří and Bělina.

Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

Usnesení 27/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia Českého rozhlasu České Budějovice rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor a.s. Ringier ČR.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 28/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předlo eného návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor (gará ) v objektu studia Českého rozhlasu Brno rada souhlasí s pronájmem p. Jiřímu Henčlovi.

Hlasování: 6 hlasů pro.

Usnesení 29/99

Rada Českého rozhlasu ádá o vyjádření legislativního odboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vztahuje-li se zákon 451/91 Sb. i nadále na Český rozhlas, i kdy je nyní Český rozhlas veřejnoprávní institucí.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse rada diskutovala o a/ návrhu textu k problematice nábo enského vysílání a přijala usnesení 25/99;

b/ stanovisku advokátní kanceláře Kří and Bělina k smlouvám o nájmu nebytových

prostor ve studiu Českého rozhlasu Regina Praha a přijala usnesení 26/99;

c/ předlo ených návrzích nájemních smluv a přijala usnesení 27/99 a 28/99;

Rada pokračovala v diskusi nad textem Výroční zprávy.

V této souvislosti rada ádá generálního ředitele o stručné sdělení

vysvětlení disproporcí mezi jednotlivými studii ČRo týkající se počtu minut nábo enského vysílání a vysílání pro děti uvedených ve Výroční zprávě o činnosti ČRo v roce 1998 (str. 34 a 35 zprávy) a o sjednocení údajů; proč se soutě Prix musical de Radio Brno v roce 1998 nekonala a bylo uskutečněno pouze pracovní setkání - seminář na téma "Umění, kulisa, zbo í.?, Hudba jako součást rozhlasu".

VIII. Termín pří tího zasedání: Pří tí řádné zasedání se koná 28. dubna 1998 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu. Na programu bude mj. výběrové řízení a projednávání textu výroční zprávy. Termíny dal ích zasedání:

5. 5. 1999: - příp.konání tohoto zasedání bude upřesněno na zasedání 28. 4. 1999;

12.5.1999: diskuse o dokumentu společnosti PWHCoopers s pracovníky Radio urnálu, výběrové řízení, výroční zpráva.

IX. Kontrola zápisu: Ulo ené úkoly a/ a b/ z minulého zápisu byly splněny.

X. Různé: a/ rada se zabývala korepondencí do lou na její adresu; b/ dopis D. Brůhové: rada vyslechla návrh stanoviska, s textem souhlasí a po le pisatelce dopis;

c/ rada přijala sdělení Mgr. Čípa o koordinaci vln pro zahraniční vysílání;

d/ předseda rady R. Seemann se zúčastnil setkání s mediálními experty Rady Evropy, obdr el materiál o změně zákona týkajícího se rozhlasového a televizního vysílání. Materiál bude zkopírován pro v echny členy rady.

V této souvislosti rada uva uje o setkání s Radou ČT (předpoklad setkání 2.pol. června 1999);

e/ nadace "Divoké husy" po ádala o setkání s členy Rady Českého rozhlasu.

Rada souhlasí se setkáním s představiteli nadace, v tomto smyslu za le nadaci dopis. Termín setkání bude stanoven později;

f/ na dopis České hudební společnosti připraví odpověď Milan Bla ek;

g/ dopis o kmitočtech Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání byl ve fotokopii předán programovému řediteli Českého rozhlasu;

h/ rada vzala na vědomí dopis Milo e Rejchrta a Daniely Brůhové. Rada pověřuje Zdeňka Susu, aby návrhy obsa ené v dopise s Milo em Rejchrtem projednal;

i/ členové rady nahlásí do 22. 4. 1999 do kanceláře rady svoji účast na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky v Harrachově;

j/ Barbara Köpplová předala radě návrh stanovisek k vyslechnutým nahrávkám:

- rada projednala stí nost p. Převrátila na "vá né poru ení novinářské etiky, kterého se dopustila stanice ČRo 1 Radio urnál" v pořadu domácích zpravodajů. Rada se shodla na stanovisku, e zpravodajství z manifestace konané 15. 3. 1999 bylo výrazně neprofesionální (bez historického kontextu a bez dodr ení základních zpravodajských hodnot a manipulací s hudbou). Hlasování: 6 hlasů pro.

- ve zprávě o výběrovém řízení na místo okresního přednosty v Berouně nedo lo k ádnému pochybení. Rada se domnívá, e stí nost je v tomto případě neopodstatněná. Hlasování: 6 hlasů pro.

- K dopisu p. Dole ala: rada konstatuje, e zařazení reklamy na soutě "Velká stíračka deníku Právo" na stanici Vltava bylo nevhodné. Vzhledem k poslechovosti této stanice a typu posluchačů se vysílaná reklama musela míjet účinkem. Rada Českého rozhlasu se shoduje s názorem M. Dole ala, e zařazení velmi dynamické reklamy mezi pořady poklidného sobotního podvečera bylo z re ijního hlediska velmi necitlivé.

Hlasování: 6 hlasů pro.

k/ v zále itosti návrhu vyznamenání pro F. Kocourka se rada písemně obrátí na poslance - členy podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání; l/ na předsedu rady R. Seemanna se obrátil p. Oberpflazer, který zaji uje Fórum 2000 - téma "holocaust". Rada s ním o tématu bude dále jednat,

m/ na základě písemných upozornění, které rada obdr ela, rada ádá generálního ředitele o poskytnutí Metodických pokynů ředitele Ekonomického a správního úseku k Rozhodnutí generálního ředitele R/003/99 z 13. 1. 1999 - (hlasování: schváleno v emi hlasy).

Zasedání bylo zahájeno ve 14.00, ukončeno v 19,00 hod.
Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 21. dubna 1999

Spustit audio