Zápis z 12. zasedání Rady Českého rozhlasu

5. duben 2000

konaného dne 5.dubna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Dr. Havel, programový ředitel Českého rozhlasu,
Alexandr Pícha, šéfredaktor ČRo 1.

I. Schválení programu
-organizační záležitosti,
-Ozvěny dne a problémy související s vysíláním ČRo 1,
-informace GŘ,
-různé,
-schválení zápisu.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ B. Hubálek, pokračování korespondence, č.j. 70/2000;
b/ F. Koňárek, kopie dopisu Radiu Melody - Radě ČRo na vědomí, č.j. 71/2000;
c/ Doc. Myslík, kritika pořadu o mimozemských civilizacích na ČRo 1 z 1/3/2000, č.j. 72/2000;
d/ M. Procházka, kritický názor posluchače na změny ve vysílání ČRo 2, č.j.73/2000;
e/ průvodní dopis GŘ k materiálu "Řízení ČRo a dosažený stav v roce 1999", č.j. 74/2000;
f/ rozbor hospodaření Rady za rok 1999, č.j. 75/2000;

Odeslaná pošta:
52/2000 -JUDr. Řípa, postoupení dokumentů;
53/2000 -
JUDr. Pejchal, ukončení smluvního vztahu
54/2000 -
GŘ - poděkování Rady dirigentovi, SOČR a organizátorům koncertu pro Dárce krve, poděkování Rady za podporu kampaně "30 dní pro občanský sektor";
55/2000 -
V. Vlasák, zadání expertízy;

Podané informace:
Generální ředitel informoval členy Rady o
- přípravě novelizace zákona o Českém rozhlase, pracovní skupina zahájí práci 18.4.2000; (za Radu ČRo byl pověřen spoluprací Pavel Scheufler),
- připraveném materiálu o uspořádání regionálních studií,
- nepříznivé reakci Rady ČR RTV k žádosti o přiřazení kmitočtu 94,2 (ČRo 2),
- zahájení 24hodinového vysílání Regina Praha,
- dubnu - jako měsíci pohádky v ČRo,
- změně telefonních čísel Českého rozhlasu v souvislosti se zahájením provozu Studiového domu,
- náplni pořadu "Ve jménu veřejnosti".
Zodpověděl některé dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ všichni členové Rady odevzdají příslušné texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10. dubna 2000;

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 17/2000
Rada Českého rozhlasu se dlouhodobě a systematicky věnuje vysílání okruhu ČRo 1 - Radiožurnálu. Dokládají to mimo jiné i usnesení 18/1998 a usnesení 83/99. V prosinci 1999 dospěla Rada ČRo k názoru, že je opětovně zapotřebí se hlouběji a systematičtěji věnovat Ozvěnám dne. Současně Rada pokládala za potřebné zabývat se pořadem Přehled denního tisku. Jako podklad pro jednání si nechala Rada paní Petruškou Šustrovou (Lidové noviny), PhDr. Irenou Reifovou (Centrum pro mediální studia UK FSV) a Klementem Lukešem (stálým spolupracovníkem Rady) vypracovat rozbory na základě náhodně zvoleného vzorku. Všichni tři analyzovali shodné pořady z vybraných dnů (16.11., 17.11., 18.11., 20.11., 22.11., 24.11., 26.11., 28.11., 29.11.,1.12., 3.12., 4. 12., 5.12., 7.12., 8.12., a 9.12.). K dispozici byl mimo nahrávek také písemný přepis.Rada především posuzovala zpravodajsko-publicistický pořad "Ozvěny dne" z hlediska zákona č.484/1991 Sb o Českém rozhlase, který konstatuje v §.2, že posláním Českého rozhlasu je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů.. Konstatovala přitom, že tato litera zákona je dodržována, což však neznamená, že nedochází i k
některým nedostatkům, na které Rada průběžně generálního ředitele upozorňuje. Na toto téma přicházejí i kritické ohlasy posluchačů, které Rada dává k dispozici generálnímu řediteli. V zásadě však pořad jak svým obsahem tak rozsahem naplňuje poslání veřejné služby.
Rada po obsáhlé diskusi nad předloženými studiemi a na základě svých poznatků dospěla k následujícím doporučením :

- věnovat v Ozvěnách dne větší pozornost řazení jednotlivých zpráv, důsledněji dodržovat hierarchii podle významu. Přitom posoudit důležitost informace, a to i v širším než domácím kontextu.
- nepřeceňovat některé události a nevytvářet virtuální realitu v něčí prospěch
- uvádět jednotlivé informace do souvislostí. Neomezovat mechanicky jejich rozsah.
- využívat zahraničních zpravodajů i pro dokreslení některých domácích zpráv zkušenostmi ze zahraničí. Nesoustřeďovat je na pouhou registraci zahraničních zpráv běžně dostupných z agentur, ale na osvětlování jednotlivých jevů.
- každá samostatná zpráva musí mít logickou výstavbu, musí být pro posluchače srozumitelná.
- informace musí být oddělena od komentáře. Přitom je nutno důsledně zachovávat nestrannost a objektivitu.
- citlivěji zařazovat vstupy jiných mluvčích, aby nedocházelo k duplicitním sdělením s autorem zprávy, popř. aby nemohlo docházet k dezinterpretacím mluvčího. Zvláštní úsilí je zapotřebí věnovat snaze o rozpoznání mezi stranickými, politickými, společenskými a osobními zájmy. Splývání, resp. překrývání těchto výpovědí může vést k chybnému pojetí celého obrazu zpravodajství.
- zprávy o neštěstích, nehodách, "senzacích" a kriminální zpravodajství podávat s vědomím, že není nutné je popisovat do zbytečných podrobností a podle těchto hledisek je případně zařazovat do zpravodajské relace.
- nově zavedenou sobotní relaci "Ozvěny dne Plus" Rada podporuje jako investigativní pořad, pokud jsou splněny zásady, že obsahuje věcně fundované konkrétní údaje a nikoliv fámy a spekulace. Odpovědní pracovníci ČRo 1 by měli proto věnovat tomuto pořadu mimořádnou pozornost, aby nedošlo k jeho bulvarizaci. Pořad musí zabezpečit právo na odpověď kritizovaných a objektivně a všestranně analyzovat uváděná fakta zejména jejich věrohodnost a zachovávat nestrannost.
- u přehledů tisku nedošlo k zásadnímu obratu ani v jejich zpracování ani ve výběru, jak na to již upozorňovalo usnesení 18/98. Kromě pražského tisku, který se omezuje jen na některé deníky a často cituje stejné komentátory, chybí zde názory čerpané z periodik vycházejících na území celé republiky. Rada doporučuje generálnímu řediteli zásadně změnit přístup k obsahu tohoto pořadu.
- Rada ČRo považuje i nadále za platná některá doporučení z usnesení 18/98. Týká se to části II. bodu 1) Zpravodajství, v němž Rada mimo jiné doporučuje, aby se větší pozornost věnovala vztahu domácích událostí ke světovému dění, především v Evropě a v zemích, se kterými Česká republika sousedí. Některé události jsou často přeceňovány a pak, jak sami konstatujeme, v blízkém zahraničí nejsou vůbec zaznamenány. Dále se Rada domnívá, že je i nadále platná pasáž, v níž se praví, že by Radiožurnál měl věnovat v hlavních zpravodajských relacích zvýšenou pozornost významnějším zprávám z kultury, a to nejen domácím, ale i světovým.
Konstatuje s uspokojením, že bylo vyslyšen požadavek na prodloužení Ozvěn dne v 18 hodin.
Rada Českého rozhlasu vyjadřuje naději, že diskuse o pořadu "Ozvěny dne" nebude tímto usnesením uzavřena, ale naopak se stane východiskem pro další jeho zkvalitnění.
Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse
Rada diskutovala o pořadu ČRo 1 Ozvěny dne a přijala usnesení 17/2000.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady se bude konat 12. dubna 2000 ve 14,00 hod.v budově rozhlasu.
Z programu: diskuse o ekonomických otázkách,
příprava výroční zprávy,
příprava výjezdního zasedání - Hradec Králové. X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
b/ Rada schvaluje zásady pro uzavírání dohod o provedení práce se členy odborné komise Rady
Hlasování: 9 hlasů pro.
c/ Na příští zasedání Rady na 15,00 hod. bude pozván Ing. Cincibus.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 29. března 2000

Spustit audio