Zápis z 12. zasedání Rady Českého rozhlasu

14. duben 1999

konaného dne 14. dubna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Milan Uhde,
Zdeněk Susa;

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni: Lenka Procházková

Hosté: Dr. Josef Havel, programový ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hana Skalová, ředitelka Ekonomického a správního
odboru Českého rozhlasu,
Pavel Koukol, ředitel Úseku komunikace,
p. Fiala, p. Herman, Dr. Musil, Dr. Pavlát, Dr. Smetana,
Dr.Vaníček, představitelé církví a zástupce Židovské obce,
vedení stanice ČRo 2 a pracovníci redakce náboženského
života - dle prezenční listiny.

I. Schválení programu zasedání

a/ informace vedení Českého rozhlasu,
b/ kontrola úkolů,
c/ setkání náboženské redakce s představiteli církví a zástupcem Židovské obce,
d/ výroční zpráva,
e/ různé.

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Podané informace:

Programový ředitel Dr. Havel informoval radu o

1/ vyhlášení výběrového řízení na ředitele studia ČRo Olomouc,
2/ současném stavu prodeje RS Pankrác;
rada souhlasí s dosavadním postupem vedení Českého rozhlasu v záležitosti prodeje RS Pankrác a s vyhlášením výběrového řízení na prodej RS Pankrác; hlasování: 8 hlasů pro.
3/ přechodu vydavatelské činnosti Českého rozhlasu do Radioservisu a.s.;
rada vzala tuto informaci na vědomí.

Převzaté materiály:

a/ dopis podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení vyznamenání - návrh na státní vyznamenání pro F. Kocourka, č.j. 218/99;
b/ nabídka služeb firmy Psych-inform - č.j. 219/99;
c/ F. Koňárek, dopis z 2.4.1999 - kritika údajů ve výroční zprávě za rok 1997 - č.j. 220/99;
d/ Š. Nosek, pozitivní hodnocení pořadu ČRo 3 Skryté krystaly a kritika reklamy na ČRo 3 - č.j. 221/99;
e/ F. Koňárek, dopis z 3.4.1999 - kritika výroční zprávy za rok 1997 - č.j. 222/99;
f/ dopis S. Oplatka, všeobecná kritika, radě na vědomí, č.j. 223/99;
g/ F. Koňárek, (dopis z 5.4.1999), žádost o odložení termínu odevzdání koncepce, č.j. 224/90;
h/ průvodní dopis GŘ k předání materiálů o vysílání pro děti - pouze zapůjčeno! č.j. 225/99; (materiál je k dispozici v kanceláři rady);
i/ dopis GŘ, sdělení o zahájení obchodní soutěže na RS Pankrác, č.j. 226/99;
j/ dopis GŘ, odpověď na otázku členky rady Lenky Procházkové (viz zápis z minulého zasedání), č.j. 227/99;
k/ náměty České hudební společnost, č.j. 228/99;
l/ COS HSP, připomínky k návrhu nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání + dopis ministru kultury, radě na vědomí, č.j. 229/99;
m/ návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v ČRo Brno - č.j. 230/99;
n/ průvodní dopis GŘ k materiálům - č.j. 231/99:
1/ a.s. Radioservis,
2/ zpráva JUDr Kočové k nájemním smlouvám Reginy Praha,
3/ stanovisko k dopisu D. Brůhové;
o/ pozvánka RPR na seminář; č.j. 232/99;
p/ dopis K. Moudrého, č.j. 233/99;
r/ usnesení 238 Poslanecké sněmovny, zvolení dvou členů rady, č.j. 234/99;
s/ F. Koňárek, (dopis nedatován), úvaha o veřejnoprávnosti, č.j. 235/99;
t/ dopis 9 pracovníků ČRo - kritéria pro výběr GŘ, č.j. 236/99;
u/ F. Koňárek, (dopis z 12.4.1999), kritika vystoupení presidenta V. Havla na ČRo 1 a kritika výběrových řízení, č.j. 237/99;
v/ Jiří Kovář, připomínky k dodržování pravidel správné češtiny ve vysílání, č.j. 238/99;
w/ anonym - č.j. 239/99;
x/ Nadace Divoké husy, žádost o schůzku s radou, č.j. 240/99;
y/ Syndikát novinářů, pozvánka na přenášku šéfredaktora Nové Přítomnosti p.Tomáše Vrby, č.j. 241/99;
z/ průvodní dopis GŘ č.j. 242/99 k materiálům:
1/ zpráva o předběžných výsledcích hospodaření ČRo v roce 1998,
2/ čtvrtl. zpráva o činnosti Úseku programu ČRo - I. čtvrtl. 1999,
3/ čtvrtl. zpráva o činnosti Úseku techniky ČRo - I. čtvrtl. 1999,
4/ čtvrtl. zpráva o činnosti Úseku komunikace ČRo - I. čtvrtl.1999,
5/ čtvrtl. zpráva o činnosti ESÚ ČRo - I. čtvrtl. 1999,
6/ výsledky hospodaření ČRo za leden - únor 1999;
7/ návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice a.s. Ringier ČR.
aa/ žádost o souhlas se změnou pronajímatele na nebytový objekt v ČRo Vinohradská (pronájem odsouhlasen radou v r. 1994) - č.j. 243/99;
bb/ informace o provozu nápojových automatů instalovaných v ČRo (seznam) - č.j. 244/99.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1
- úkol trvá;
b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex
- do 30. 9. 1999;
c/ všichni členové rady připraví své návrhy do uvažovaných odborných komisí rady (pokud své návrhy už nepředložili)
- úkol trvá;
d/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností PWHCoopers
- do 12. 5. 1999.

IV. Uložené úkoly

a/ Pavel Scheufler a Zdeněk Susa vypracují návrh písemného stanoviska k problematice náboženského vysílání
- do 21. 4. 1999;
b/ Barbara Köpplová připraví návrh usnesení rady ke stížnostem
- do 21. 4. 1999.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 23/99

Na základě materiálů předložených Ing. Skalovou, ředitelkou Ekonomického a správního odboru ČRo o provozu nápojových automatů v objektech Českého rozhlasu (seznam přiložen) rada vyslovuje souhlas s umístěním automatů a jejich provozováním. Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 24/99

Na základě písemné informace Ing. Skalové, ředitelky Ekonomického a správního odboru ČRo o změně pronajímatele nebytových prostor v objektu ČRo Vinohradská (obchod se starožitnostmi), rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na uvedené prostory Ing. Vít Polákovi podle předloženého návrhu nájemní smlouvy, za stejných podmínek, jaké byly ve smlouvě předchozí. (Pronájem odsouhlasen radou v roce 1994). Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s vedením Českého rozhlasu, redakcí náboženského života, představiteli církví a zástupcem Židovské obce o problematice náboženského vysílání;

b/ rada přijala písemný návrh příloh Výroční zprávy a text "Hlavní úkoly ČRo pro rok 1999" pro Výroční zprávu. Oba texty předložil Pavel Scheufler. Barbara Köpplová předala návrh textu kapitol 7.2 a 7.3 pro Výroční zprávu. Projednávání dalších kapitol textu Výroční zprávy rada překládá na příští zasedání.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se koná 21. dubna 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu. Na programu bude m.j. pokračování v projednávání textu Výroční zprávy.

Termíny dalších zasedání:
28. 4. 1999
: výběrové řízení, Výroční zpráva;
5. 5. 1999: výběrové řízení, Výroční zpráva;
12. 5. 1999: diskuse o dokumentu společnosti PWHCoopers s pracovníky Radiožurnálu, výběrové řízení.

IX. Kontrola zápisu:

Rada se upřesnila program svých nejbližších zasedání.

X. Různé:

a/ předseda rady přivítal nové dva členy, Milana Uhdeho a Michala Pavlatu;
b/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu. Paní Brůhové rada předá vyjádření šéfredaktora ČRo 1 s průvodním dopisem rady.
Rada schválila postup navržený předsedou v souvislosti s výběrovým řízením.
c/ Rada konstatuje, že externí činnost Michala Pavlaty v ČRo provozovaná před 2. 4. 1999 bude normálně honorována. Záležitost bude projednána s Ing. Hajnou za přítomnosti Michala Pavlaty.
d/ Barbara Köpplová předala písemně své stanovisko k třem nahrávkám; stanovisko bude podkladem pro odpověď pisatelům, kteří na uvedené pořady upozornili ve svých dopisech.

Zasedání bylo zahájeno ve 14,00, ukončeno v 18,15 hod.

Zápis byl přečten a schválen
Zapsala Vágnerová
Praha, 14. dubna 1999

Spustit audio