Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (14. 12. 2016)

14. prosinec 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 14. 12. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Milan Badal, Ivan Vodochodský, Ivan Tesař členové Rady ČRo, Jiří Volf, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Michal Stehlík, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 1. pololetí 2017
- informace ČRo o prodeji zámku v Přerově nad Labem
- schválení rozpočtu ČRo na rok 2017
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 130/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 11. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

V 14.05 přišel na jednání E. Kukuczka.

Usnesení 131/16
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2017 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/ Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo                              40 %
2/ Dodržování usnesení Rady ČRo                                                         20 %
3/ Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů    15 %                  4/ Naplňování kandidátského projektu GŘ                                               5 %
5/ Podíl ČRo na trhu (share) 22, 2%                                                      10 %
6/ Dodržování vyrovnaného hospodaření a plánovaného rozpočtu s důrazem na oblasti:
- výběru rozhlasových poplatků
- mzdových, personálních a provozních nákladů
- marketingu, veřejných zakázek, právního poradenství a IT služeb           10 %

Hlasování: 8 - 0 - 0
Pro:
H. Dohnálková, J. Vejvoda, T. Kňourek, E. Kukuczka, P. Šafařík, M. Badal, I. Vodochodský, Ivan Tesař.
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení 132/16
Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo Reného Zavorala, aby v návaznosti na blížící se termín svého prvního roku ve funkci GŘ a dále v návaznosti na svůj kandidátský projekt a výroky z prezentace kandidátů na veřejné schůzi Rady ČRo 20. 1. 2016, předložil Radě ČRo  k 25. lednu 2017 písemný materiál, který bude obsahovat shrnutí jeho ročního působení s ohledem na vize, které ve svém kandidátském projektu avizoval.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 133/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o prodeji zámku v Přerově nad Labem.
Hlasování: 8 - 0 - 0

V 14.15 hod přišel na jednání J. Volf.

Usnesení 134/16
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2017.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 135/16
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 136, 137, a 138 /16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 136/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Českou televizí na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2017.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 137/16

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2015 mezi ČRo (Brno) a Brněnským orchestrem lidových nástrojů, z.s., na dobu určitou do 31. 3. 2017 s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 138/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu mezi ČRo a ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-126002154/204 v Přerově nad Labem, která nahrazuje původní smlouvu.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 139/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Různé: M. Badal se rozloučil po svém šestiletém působení v Radě ČRo.
H. Dohnálková informovala o volbě nové dozorčí komise v lednu 2017.

Usnesení 140/16
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2017 na 25. 1. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

 

 

Příloha k usnesení 139/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio