Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (11. 12. 2023)

11. prosinec 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 11. 12. 2023 v 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo, Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Omluveni: Jaroslav Šebek

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Sekce GŘ, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2024
- Rozpočet ČRo na rok 2024
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2024
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr           
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0 

Volba volební komise
Usnesení 81/23       
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal a Jiří Dohnal ze svého středu si zvolila předsedu pana Tomáše Kňourka.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 82/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 83/23       
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu na rok 2024.
Hlasování:    
Pro:
O. Vágner, J. Krůta, Z. Mahdal, O. Matouš, T. Kňourek, J. Dohnal
Proti: -
Zdržel se:
M. Pokorný

Usnesení 84/23       
Rada Českého rozhlasu na doporučení své dozorčí komise schválila Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2024.
Hlasování:
Pro:
O. Vágner, J. Krůta, Z. Mahdal, O. Matouš, T. Kňourek, J. Dohnal
Proti: -
Zdržel se:
M. Pokorný

Informace generálního ředitele:  
R. Zavoral informoval – generální ředitel ČRo se v pátek 8. 12. 2023 i s kolegy zúčastnil semináře Role veřejnoprávních médií a jejich financování pořádaného MK v Národním muzeu, po novém roce budou ustanoveny dvě pracovní skupiny, které se budou problému věnovat.
Kolektivní vyjednávání s odborovou organizací ČRo pokračuje, kolektivní smlouva by měla být podepsána 15. 12. 2023. Dokument Radia Wave zabývající se diagnózou ADHD získal Cenu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

Usnesení 85/23       
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2024 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 24 % - 10%
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2024 s ohledem na 1. pololetí - 15%
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 86/23
Rada Českého rozhlasu na doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvy, které budou uzavřeny na základě výsledku veřejné zakázky „Zajištění stravování v jídelně a kavárna v Atriu“ s panem Martinem Hájkem na dobu určitou od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2028.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 87/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnost posluchače ohledně vyváženosti v komentářích na stanici ČRo Plus, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:    
Pro:
O. Vágner, M. Pokorný, J. Krůta, Z. Mahdal, O. Matouš, J. Dohnal
Proti:
T. Kňourek

Usnesení 88/23
Rada Českého rozhlasu schválila dvě odpovědi na stížnosti posluchačů - ohledně pořadu Erko a podcastu Vinohradská 12, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Různé:
R. Zavoral poděkoval za schválení rozpočtu na rok 2024, stému výročí Franze Kafky se bude v příštím roce věnovat celé léto stanice ČRo Vltava.
M. Pokorný požádal o informace o Etické komisi Českého rozhlasu.

Usnesení 89/23       
Rada Českého rozhlasu svolává první veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 10. 1. 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z 12. veřejné schůze

Příloha k usnesení 87 - 88/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

Rámcový plán činnosti ČRo pro rok 2024

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio