Zápis z 11. zasedání Rady Českého rozhlasu

29. březen 2000

konaného dne 29. března 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Hosté: Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Hajná, ekonomka KGŘ;

I. Schválení programu
- záležitosti Rady,
- informace generálního ředitele,
- krajská studia,
- stanovisko k pořadu ČRo 1 "Ozvěny dne",
- různé.
- schválení zápisu;
Program byl hlasováním schválen.


II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:
a/ S. Libovický, kritika pořadu ČRo 1 z 1/3/2000 - č.j. 65/2000;
b/ Smlouva o poskytování právních služeb, č.j. 66/2000;
c/ J. Žaloudek, dopis k vysílání ČRo, č.j. 67/2000;
d/ Ministerstvo kultury, průvodní dopis k Doporučení Výboru ministrů členských
států Rady Evropy o právech novinářů nezveřejňovat své informační zdroje,
č.j. 68/2000;
e/ pozvánka Sdružení pro rozhlasovou tvorbu a Katedry žurnalistiky UK FSV na seminář "Jaký bude příští rozhlasový posluchač?", č.j. 69/2000;

Odeslaná pošta:

Podané informace:
Richard Seemann informoval členy Rady o mimořádné schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky, která se konala dne 23. 3. 2000.
Generální ředitel
- předložil Radě návrhy reklamních textů a materiál o komunikační strategii Českého rozhlasu;
- zodpověděl některé dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ všichni členové Rady odevzdají příslušné texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10. dubna 2000;

V. Doporučení Rady

VI. Usnesení v číselné posloupnosti
Usnesení 15/2000
Rada posoudila smlouvu o poskytování právních služeb mezi Radou Českého rozhlasu a Advokátní kanceláří Hornová-Hrudka-Řípa a partneři a vyjádřila s touto smlouvou souhlas.
V souvislosti s přijatou smlouvou o poskytování právních služeb se Rada obrátí na Advokátní kancelář Pejchal a spol., aby s nimi uzavřená smlouva byla po dohodě vypovězena.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Usnesení 16/2000
V souvislosti s novými územněsprávními celky Rada považuje za prioritu, aby nové kraje měly zajištěny vlastní veřejnoprávní vysílání, které by obráželo nejen zpravodajské, ale i kulturní potřeby regionu, zajišťované vlastními uměleckými a publicistickými zdroji.
Rada žádá generálního ředitele o předložení zprávy o řešení tohoto problému do 30. dubna 2000.
Hlasování: 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel.

VII. Diskuse
§ Rada diskutovala o koncepci regionálního vysílání za přítomnosti generálního ředitele Ing. Kasíka a intendanta ČRo Ing. Oweyssiho. V této souvislosti Rada přijala usnesení 16/2000.
§ Rada konzultovala s ekonomkou KGŘ Ing. Hajnou problém uzavírání dohod o provedení práce s experty Rady.
Ing. Hajná předá Radě na příští zasedání zásady pro uzavírání dohod.
§ Projednávání stanoviska Rady k pořadu ČRo 1 "Ozvěny dne" se překládá na příští zasedání dne 5. dubna 2000 na 15,00 - 16,00 hod.
Rada žádá generálního ředitele, aby byl projednávání přítomen a na 16,00 hod. pozval programového ředitele Dr. Havla.

VIII. Termín příštího zasedání
Příští zasedání Rady se bude konat 5. dubna 2000 ve 14,00 hod.v budově rozhlasu.
Z programu: diskuse o pořadu ČRo 1 "Ozvěny dne".
IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
Dopis Ministerstva kultury včetně příloh (č.j.68/2000) a dopis J. Žaloudka (č.j.67/2000) budou zkopírovány pro všechny členy Rady.

b/ Rada bere na vědomí právní postup navržený generálním ředitele ve věci pana Františka Koňárka.
Hlasování: 8 hlasů pro.

c/ Rada požádá pana Vladimíra Vlasáka o posouzení hudebního formátu vysílání stanice ČRo 1. Zadání upřesní předseda Rady.

d/ Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí monitoringu rádia Frekvence 1 a rádia Impuls.

e/ Rada vyslovuje poděkování dirigentovi Vladimíru Válkovi a orchestru Českého rozhlasu, jakož i organizátorům koncertu pro Dárce krve.
Hlasování: 9 hlasů pro.

f/ Generální ředitel obdržel poděkování Informačního centra neziskových organizací, o.p.s. za podporu III. ročníku kampaně "30 dní pro občanský sektor". Rada se k poděkování připojuje.
Hlasování: 9 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 29. března 2000

Spustit audio