Zápis z 11. zasedání Rady Českého rozhlasu

31. březen 1999

konaného dne 31. března 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Richard Seemann,
Zdeněk Susa;

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté: Mgr. Vlastimil Je ek, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Lenka Čermáková, psycholo ka.

I. Schválení programu zasedání

a/ výběrové řízení (informace psychologa),
b/ informace generálního ředitele,
c/ kontrola úkolů,
d/ výroční zpráva,
e/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ M. Bernkopfová, negativní reakce na zkrácení nábo enského vysílání, č.j. 208/99;
b/ F. Koňárek , poznámky k výběrovému řízení, č.j. 209/99;
c/ F. Koňárek, poznámky k výběrovým řízením, č.j. 210/99;
d/ kopie dopisů Milo e Rejchrta p. Pavlíkové a Ing. Schmittovi, č.j. 212/99, radě na vědomí;
e/ V. Letenská, informace k účastníku výběrového řízení na funkci GŘ, č.j. 213/99, radě na vědomí;
f/ M. Vaněk, informace k účastníkům výběrového řízení na funkci GŘ, č.j. 214/99;
g/ D. Brůhová, ádost o posouzení výpovědi, č.j. 215/99;
h/ fotokopie dopisů k pořadům pro děti, č.j. 216/99, radě na vědomí;
i/ průvodní dopis GŘ k materiálům: (č.j. 217/99)
- webové stránky Z.Celé,
- podmínky předkládání lustračního osvědčení,
- změna termínu diskuse s autory expertízy společnosti PWH Coppers,
- analýza nájemních smluv studia ČRo Regina Praha.

Podané informace:

Generální ředitel předal radě písemné materiály (bod i/ převzatých materiálů) a poskytl podrobněj í informace:

- k webovým stránkám Z. Celé,
- k podmínkám předkládání lustračního osvědčení;

V této souvislosti polo ila Lenka Procházková následující dotaz:

" Jak je definována funkce hudebního redaktora Josefa Vlčka, ke které do lo jmenováním, a zda tato funkce podléhá pravidlům lustračního zákona?"

Odpověď generálního ředitele bude předána písemně na pří tím zasedání.

- k po adavku změny termínu diskuse s autory expertízy společnosti PWH Coopers.

Termín setkání autorů dokumentu společnosti PWH Coopers s pracovníky ČRo 1 se překládá na 12. května 1999 (15,30 hod.).
Rada zve na toto setkání vedení Radio urnálu a v echny pracovníky Radio urnálu, kteří mají o diskusi zájem.

- k analýze nájemních smluv studia ČRo Regina Praha.

V této souvislosti generální ředitel

- ulo il ekonomické ředitelce ČRo provést neprodleně hloubkovou kontrolu hospodaření ve studiu ČRo Regina Praha;

zprávu o kontrole obdr í rada na první červnové schůzi;

- ulo il JUDr. Kočové provést prověrku v ech nájemních smluv v regionálních studiích ČRo;

zprávu o kontrole obdr í rada na první květnové schůzi.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1
- úkol trvá;

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex
- do 30.9.1999;

c/ v ichni členové rady připraví své návrhy do uva ovaných odborných komisí rady (pokud své návrhy u nepředlo ili)
- úkol trvá;

d/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností PWH Coopers
- do 12.5.1999;

Úkoly e/, f/, g/ z minulého zápisu byly splněny.

IV. Ulo ené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 19/99

Rada Českého rozhlasu zastává názor, e slu ba dětskému posluchači je jedním z podstatných úkolů veřejnoprávního rozhlasového vysílání v České republice. Dítě je posluchačem specifickým, nemělo by v ak být posluchačem men inovým. Zejména jeho se týká poslání Českého rozhlasu rozvíjet kulturní identitu českého národa a slou it vzdělání. Rada proto ádá generálního ředitele Českého rozhlasu o předlo ení celkové koncepce vysílání pro děti a mláde . Tato koncepce by měla zároveň zohlednit změněné ivotní podmínky dětí a mláde e v posledním desetiletí. Rada očekává, e koncepce přispěje k nalezení nových přístupů v oslovení dětí rozhlasem, a e vysílání pro děti bude vhodným způsobem přispívat také k rozvíjení ekologického my lení a k vytváření samostatných názorových postojů.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 20/99

Rada ádá generálního ředitele, aby dal pro etřit skutečnost, e Kristián Tour, společnost s r.o. je uváděna v obchodním rejstříku Ministerstva spravedlnosti na stránkách Internetu s adresou toto nou s Reginou Praha (od 28.5.1997). Radě do dne ního dne nebyla předlo ena ádost o schválení pronájmu nebytových prostor této společnosti (dle vý e uvedených Internetových stránek odli né od Kristián, spol. s r.o.). Rada dále ádá generálního ředitele o pro etření, zda existuje návaznost mezi předmětem podnikání Kristián, spol. s r.o. ("výroba audiovizuálních děl") a činností studia ČRo Regina Praha.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 21/99

Rada se usnesla, e zadá advokátní kanceláři Kří and Bělina právní posouzení, zda nepředlo ením nájemních smluv mezi Reginou Praha a Kristián, spol. s r.o. (příp. také Kristián Tour, společností s r.o.) ke schválení Radě Českého rozhlasu nebyl poru en zákon o Českém rozhlasu.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 22/99

Rada vyslovuje uznání pracovníkům ČRo 1 za pohotové, vyvá ené a objektivní podávání informací a komentářů o "kosovské krizi".
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada diskutovala s psycholo kou Mgr. Čermákovou o problematice psychotestů pro účely výběrového řízení na obsazení funkce generálního ředitele a dále o harmonogramu výběrového řízení.

Termín pro psychotesty (po vzájemné dohodě) 17. května 1999,
termín předlo ení písemného zpracování psychotestů 31. května 1999,
pohovory s vybranými kandidáty 2. června 1999,
vyhlá ení nového generálního ředitele 9. června 1999.

b/ rada uzavřela diskusi o pořadech pro děti a mláde a přijala usnesení 19/99;

c/ rada diskutovala o problému souvisejícím s návrhem nájemní smlouvy na nebytové prostory ve studiu ČRo Regina Praha, předlo eným radě ke schválení na 9. zasedání a přijala usnesení 20/99 a 21/99;

d/ rada hodnotí profesionální přístup pracovníků ČRo 1 Radio urnálu k informování veřejnosti o "kosovské krizi". V této souvislosti rada přijala usnesení 22/99;

e/ rada diskutovala o dal í části textu Výroční zprávy, text projednala k bodu 6.
Členům rady byl předlo en ji schválený a přepsaný text bodů 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., a 2.6. k příp. připomínkám.

Pavel Scheufler připraví návrh příloh Výroční zprávy.
Oddíl Neprogramové aktivity bude součástí příloh Výroční zprávy.

Generální ředitel předal vy ádané materiály "Oblast propagace vně společnosti" a "Oblast sponzorování a reklamy", pro účely vypracování Výroční zprávy Rady ČRo za rok 1998.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání se koná 14. dubna 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu. Na programu bude výroční zpráva, výběrové řízení, setkání představitelů církví s redakcí nábo enského ivota v 15,00 hod.

Termíny dal ích zasedání:
21. 4. 1999: výroční zpráva, výběrové řízení.

28. 4. 1999: výběrové řízení, výroční zpráva.

5. 5. 1999: výběrové řízení, výroční zpráva.

12. 5. 1999: diskuse o dokumentu společnosti PWH Coopers s pracovníky Radio urnálu, výběrové řízení.

IX. Kontrola zápisu:

Byla provedena zevrubná kontrola úkolů, upřesněny termíny vztahující se k výběrovému řízení.

Barbara Köpplová informovala radu, e předbě né termíny pro náv těvu rady v některém z rozhlasových studií v Německu budou známy v prvé dekádě měsíce dubna. Náv těva studia se předpokládá ve IV. čtvrtletí 1999.

X. Různé:

a/ rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

V této souvislosti rada ádá generálního ředitele o vysvětlení k dopisu D. Brůhové;

b/ rada ádá generálního ředitele o stručnou zprávu o postavení a.s. Radioservis vůči Českému rozhlasu, o aktivitách a plánech této akciové společnosti (materiál pro Výroční zprávu);

c/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vypracovala stručnou zprávu ke dvěma nahrávkám, vy ádaným na minulém zasedání.

d/ Pavel Scheufler se zúčastnil mediálního panelu pořádaného M. Fleischmannem, presidentem Frekvence 1, Evropy 2 a RRM dne 29.3.1999.

Zasedání bylo zahájeno ve 14,00, ukončeno v 19,00 hod.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 31. března 1999

Spustit audio