Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 11. 2017)

29. listopad 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 11. 2017 v 15.30 hodin, v RS České Budějovice, U Tří lvů 1, České Budějovice

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda DK ČRo.

Omluveni:  Jiří Vejvoda místopředseda Rady ČRo; Ivan Vodochodský, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2017
- Návrh usnesení k vysílání ČRo
- Informace generálního ředitele ČRo
- Poslechovost ČRo za 2.-3. čtvrtletí 2017
- Pravidla a podoba předvolebního a volebního vysílání pro prezidentskou volbu 2018
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Různé
- Závěr 

Hlasování o programu: 5 – 0 - 0

Usnesení 116/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 3. čtvrtletí 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 117/17
Rada ČRo v návaznosti na své usnesení z letošní dubnové veřejné schůze ohledně plagiátorství autora pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a kvůli pokračování problému v dílu této relace vysílaném 15. 8. 2017 konstatuje, že došlo k porušení Kodexu ČRo zavazujícího Český rozhlas k práci plnící vysoká etická a kvalitativní měřítka (písmeno f Preambule).
Rada ČRo apeluje na vedení Českého rozhlasu, aby vhodnými způsoby zabránilo  prohřeškům v publikační etice. 
Protinávrh V. Jandáka, aby se usnesení přeložilo na prosincové jednání Rady ČRo, až bude sdělen výsledek jednání ČRo v této věci.
Další protinávrh P. Šafaříka:
Rada ČRo s odkazem na zjištěné problémy plagiátorství v pořadu „Knihy na které vám nezbyl čas“ apeluje na vedení Českého rozhlasu, aby vhodnými způsoby zabránilo prohřeškům v publikační etice.
Hlasování:
Pro: P. Šafařík, V. Jandák
Proti: 0
Zdržel se: H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek
Usnesení nebylo přijato.

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o setkaní s řediteli národních institucích, aby koordinovali oslavy výročí vzniku republiky v příštím roce, o odhalení pamětní desky Ivanu Jandlovi v budově ČRo, který získal jediného dětského Oskara a byl členem DRDS, o setkání rozhlasu v Poděbradech, kde se projednával Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2018, o koupi pozemku pod budovou rozhlasu ve studiu Karlovy Vary, o řešení poklesu poslechovosti v ČRo Plzeň. Dále informoval o nejnovějším výzkumu evaluace, která se zabývá kvalitativním hodnocením rozhlasu jak od posluchačů, tak i neposluchačů rozhlasu a nabídl radním bližší prezentaci, o spuštění nového vysílače DAB+ v regionech Ostrava, Brno a Plzeň a o tragické smrti šéfredaktora stanice Rádio Junior Petra Zettnera, vedením byla pověřena Helena Petáková, editorka stanice.

Usnesení 117/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za 2. - 3. čtvrtletí 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 118/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech a podobě předvolebního a volebního vysílání ČRo pro prezidentskou volbu 2018.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 119/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 120 a 121/17  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 120/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha) a CARMINA BOHEMICA z.s. na dobu určitou od 2. 1. 2018 do 24. 6. 2018.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Usnesení 121/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Pancéřníček s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 25. 12. 2017.
Hlasování: 5 – 0 - 0

Různé: T. Kňourek se dotázal na článek J. Kroupy na webu ČRo ohledně nájmu pozemků skupiny Agrofert s připomínkou, že tato zpráva měla být lépe zpracována a její znění a načasování zavání účelovostí. Srovnal článek se zprávou ČTK, která téma pojala daleko profesionálněji. R. Zavoral dotaz zodpověděl a bude Radu o dalším vývoji informovat. P. Šafařík se dotázal na současný stav slovesné výroby ve studiu České Budějovice, dotaz byl zodpovězen.

Usnesení 122/17
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2017 na 20. 12. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

RADIOPROJEKT výsledky poslechovosti 1. 4. 2017 – 30. 9. 2017 a Vývoj návštěv a počtu zobrazených stránek na webu ČRo v období 1. 4. 2017 - 30. 9. 2017

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio