Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 11. 2014)

26. listopad 2014

Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 11. 2014 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o poslechovosti ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2014
- informace k pořadu Hovory z Lán 2. 11. 2014
- personální záležitost vedení ČRo v řízení regionálních studií
- neveřejný bod jednání
- odměny pro členy dozorčí komise rady ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 – 0 - 0                     

Usnesení 114/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 10. 2014.
Hlasování: 9 – 0 - 0                                 

Usnesení 115/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 11. 2014.
Hlasování: 9 – 0 - 0                                 

Usnesení 116/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování:
9 – 0 - 0

Usnesení 117/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o poslechovosti ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2014.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 118/14
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že v pořadu „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 došlo k porušení Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a dále k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí:  „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“
Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.
Rada Českého rozhlasu dále zdůrazňuje, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzývá Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Hlasování:                
pro návrh:    
9
proti:              0        
zdržel se:      0

Usnesení 119/14
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Petera Duhana prodlužuje pověření Jana Mengera řízením regionálních studií Českého rozhlasu Regina a Českého rozhlasu Region, Středočeský kraj s účinností od 1. 1. 2015 do doby jmenování ředitele uvedených regionálních studií.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 120/14
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 121/2014 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 121/14
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny pro členy dozorčí komise Rady ČRo za měsíc listopad 2014.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 122/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 – 0 - 0         

V 15.40 hod ze zasedání odešel M. Stehlík.

Usnesení 123/14
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2014 na 17. 12. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 - 0                                 

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 122/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio