Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 11. 2008)

26. listopad 2008

Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu, konané v ČRo.

Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 26. listopadu 2008, konané v ČRo


Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša,
členové předsednictva Rady ČRo,
Maria Ptáčková, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Václav Kasík, generální ředitel ČRo
Josef Havel, výkonný ředitel ČRo
Zdeněk Vodsloň, ředitel ekonomického úseku ČRo
Monika Bernáthová, ekonomický úsek ČRo
Hana Hikelová, šéfredaktorka ČRo Česko
Iva Klůsová, odd. výzkumu a analytiky ČRo

PROGRAM:

 1. zahájení
 2. schválení zápisů z předsednictva RČRo - J.Florian
 3. informace k rekonstrukci objektu ČRo - Vinohradská-aktuální zhodnocení situace - J.Havel, Z.Vodsloň
 4. neveřejný bod jednání - odměna GŘ ČRo (přijetí výroční zprávy o hospodaření za r. 2007) - J.Florian
 5. k rozvoji zpravodajského webu v ČRo - D.Jaklová
 6. rozbor hospodaření - třetí Q. 2008 + aktualizace rozpočtu - M.Gellová
 7. výsledky průzkumu poslechovosti - I.Klůsová
 8. hodnocení stanic a reakce ředitelů za měsíc říjen 2008 - A.Zelenka
 9. vyřízení stížností - k zasedání RČRo 23.10.08 v ČRo Ostrava - L.Jíša
  - ostatní stížnosti
 10. Různé
  případ možného porušení lustračního zákona u bývalého ředitele KGŘ
  poděkování RČRo organizátorům významných akcí ČRo


Program byl jednomyslně schválen
Hlasování: 8-0-0


Usnesení 131/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22.10.2008.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 132/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5.11.2008.
Hlasování: 8-0-0


Usnesení 133/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12.11.2008.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 134/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19.11.2008.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 135/08
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci ohledně rekonstrukce historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 a ukládá své dozorčí komisi, aby prověřila smlouvy mezi ČRo a generálním dodavatelem stavby a ČRo a projektantem a rozčlenila finanční požadavky z požadavkových listů na tři části - které ČRo uzná a uhradí z plánované rezervy, které ČRo neuzná a u kterých bude probíhat spor a které ČRo uhradí a dodatečně uplatní u projektanta.
Hlasování: 7-0-0
Z přítomných sedmi osob hlasovalo v této chvíli všech sedm.

Usnesení 136/08
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný - tj. usnesení 137/08 ve smyslu § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 137/08
Rada ČRo schvaluje odměnu generálnímu řediteli ČRo Ing. Václavu Kasíkovi v souvislosti se schválenou Zprávou o hospodaření ČRo v roce 2007 s pozitivním výsledkem hospodaření v tomto roce.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 2
Zdržel se: 1

Usnesení 138/08
Rada ČRo bere na vědomí informace o přípravě centralizování a zkvalitnění
zpravodajských a publicistických příspěvků vysílaných na stanicích a v regionálních studiích ČRo na webových stránkách ČRo. Rada ČRo se v tomto směru shodla s odpovědnými pracovníky ČRo na zásadách tohoto projektu. Rada ČRo proto doporučuje generálnímu řediteli ČRo, aby se rozhlasové poplatky vynakládaly na takovou podobu zpravodajského webu, která by se nesnažila konkurovat komerčním internetovým zpravodajským serverům a televiznímu vysílání. Půjde o doplňkovou službu pro posluchače, kde prioritou bude rychlý a přehledný převod rozhlasových příspěvků pro zpravodajský web.
Hlasování: 8-0-0


Usnesení 139/08
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje oba předložené materiály - rozbor hospodaření za 1-3. čtvrtletí 2008 a II. Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2008 - a konstatuje příznivý vývoj hospodaření ČRo v letošním roce.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 140/08
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci Dr. Ivy Klůsové ohledně poslechovosti stanic ČRo za období 2.- 3. čtvrtletí 2008.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 141/08
Rada ČRo bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic ČRo a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 142/08
Rada ČRo bere na vědomí souhrnnou zprávu JUDr. Ladislava Jíši o reakcích a související korespondenci v souvislosti s veřejným zasedáním Rady ČRo dne 23.10.2008, kde se mimo jiné hodnotilo také vysílání ČRo Radio Wave.
V této části Rada ČRo schválila texty obou svých prohlášení a to ze 27.10.2008 a z 10.11.2008 a vzala na vědomí v této souvislosti texty odpovědí:

Tomáši Starému ze 24.10.2008
Bořkovi Jiříkovi ze 24.10.2008
Petru Lysekovi z 27.10.2008
Leoši Pavlátovi ze 27.10.2008
Filipu Hrkalovi z 28.10.2008
Ondřeji Pilnému z 28.10.2008
Ondřeji Mertovi z 28.10.2008
Peteru Wágnerovi z 28.10.2008
Ing. Stanislavu Pimkovi z 29.10.2008
Milanu Krumlovi z 29.10.2008
Dr. Marianě Houskové z 29.10.2008
Janu Morávkovi z 30.10.2008
Davidu Hesounovi z 1.11.2008
Dušanu Randákovi z 2.11.2008
Markovi Švábovi z 2.11.2008
Pavlovi Smejkalovi z 3.11.2008
Jakubu Rýdlovi z 3.11.2008

Dále vzala na vědomí korespondenci s Petrem Vizinou, Martinem Přikrylem a Marií Čtveráčkovou.

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti či náměty posluchačů a to:
Prof. Vladimíru Křivánkovi z 10.10.2008
J.X.Doležalovi z 13.10.2008
Karlu Pažourkovi z 15.10.2008
Janu Kolářovi z 15.10.2008
Vladimíru Frouzovi z 22.10. 2008
Dr. Věře Břicháčové z 29.10.2008
Ing. Petru Šafránkovi z 31.10.2008
Ing. Antonínu Maršíkovi z 1.11.2008
pí Rottrové z 11.11.2008
manželům Labuťovým ze 4.11.2008
JUDr. Ivaně Tothové z 13.11.2008
a Lence Vaňkové, Daniele Rounové, Janě Mauerové a Mgr. Janě Sequencové z 18.11.2008
Hlasování: 7-0-0
Pavel Hazuka od této chvíle nepřítomen.

Různé:

Usnesení 143/08
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci JUDr. Ladislava Jíši s dalším postupem ve věci tří právních posudků, které se shodují v názoru, že jmenování Ing. Libora Křivky vedoucím a následně ředitelem Kanceláře generálního ředitele ČRo nebylo v souladu se zákonem č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon). Rada Českého rozhlasu se k celé záležitosti vrátí na svém prosincovém veřejném zasedání, kde posoudí případnou odpovědnost generálního ředitele ČRo jako statutárního orgánu.
Hlasování: 7-0-0

Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo, aby jejím jménem poděkoval organizátorům následujících akcí:

 • Oslavy 90. výročí samostatného Československa - 28. října 2008 - Praha, kdy Český rozhlas připravil pro návštěvníky oslav dvě velké prezentace:
- V rámci "Výstavy pro svou dobu typických exponátů 1918 - 2008" byl v ulici Na Příkopech v Praze postaven historický stan Českého rozhlasu.
- V Dejvické ulici v Praze probíhal také ve stanu Českého rozhlasu bohatý doprovodný program, který navazoval na vojenskou přehlídku.

 • Concerto Bohemia 2008 - koncert vítězů Národní rozhlasové a televizní soutěže mladých orchestrů uspořádaný dne 15.11.2008 na Žofínů.

Členové Rady ČRo na návrh D.Jaklové rozhodli, že součástí zápisu této veřejné schůze bude i posudek od hudebního publicisty Jiřího Černého k písni Svastika Eyes skupiny Primal Scream, který si Rada ČRo nechala vypracovat.

Usnesení 144/08
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi na 17. prosince 2008. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 7-0-0
Ověření zápisu: Dana Jaklová

příloha - Posudek p. Jiřího Černého k písni Swastika Eyes skupiny Primal Scream

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 22.10.2008

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 5.11.2008

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 12.11.2008

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 19.11.2008

Zvukový záznam z veřejného jednání 1/4

Zvukový záznam z veřejného jednání 2/4

Zvukový záznam z veřejného jednání 3/4

Zvukový záznam z veřejného jednání 4/4

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio