Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 11. 2015)

25. listopad 2015

Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 11. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Karel Zýka, prozatímní ředitel; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2015
- dodržování zákona o ČRo
- analýzy pro Radu ČRo
- stanovení výše mzdy prozatímního ředitele ČRo
- informace o postupu výběrového řízení na pozici generálního ředitele ČRo
- personálie ČRo
- pokrytí rozhlasových stanic ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 – 0 - 0 

Na úvod rezignoval na svoji funkci předseda Rady ČRo, pan Michal Stehlík a místopředsedové rady, pan Petr Šafařík a pan Jiří Vejvoda.

Volba volební komise
Usnesení 107/15

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek a zvolila si ze svého středu svojí předsedkyni Hanu Dohnálkovou.
Hlasování:
Pro: P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, M. Badal, I. Tesař, I. Vodochodský
Proti: 0
Zdrželi se: H. Dohnálková, E. Kukuczka, T. Kňourek

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 108/15

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila předsedou Rady Českého rozhlasu v prvním kole volby pana Petra Šafaříka 5 hlasy.
Hlasování: 9 – 0 - 0 

Volba místopředsedů Rady ČRo
Usnesení 109/15

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Ivana Tesaře
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 5 hlasy
Milana Badala
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 5 hlasy.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Volba tiskového mluvčí Rady ČRo
Usnesení 110/15

Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana Ivana Tesaře 7 hlasy.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 111/15

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21. 10. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 112/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23. 11. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 113/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 114/15
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že dle jejího názoru došlo zaměstnáním Andreje Duhana ze strany generálního ředitele Českého rozhlasu k porušení ustanovení § 9 odst. 5 ve spojení s § 5 odst. 2 větou druhou a odst. 3 zákona o Českému rozhlasu. Stejně tak rada ČRo konstatuje, že dle jejího názoru došlo v případě pracovního poměru T. Ratiborského a jeho syna jak v případě generálního ředitele, tak pana Ratiborského, k vědomému porušení zákona, konkrétně § 5 odst. odst. 2. věty druhé a odst. 3 zákona o Českém rozhlase. Rada ČRo konstatuje, že v případě zaměstnání bývalé radní Dany Jaklové sice byla zachována dvouletá zákonná lhůta, ale rada je znepokojena faktem, že nelze dohledat žádné doklady o tom, zda byla činnost D. Jaklové pro Český rozhlas hospodárná.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 115/15
Rada Českého rozhlasu, na základě paragrafu 8 odst. 1 písm. J) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, schválila mzdu prozatímního ředitele ČRo Ing. Karla Zýky ve výši 150 000,- Kč měsíčně s platností od 4. 11. 2015 s tím, že práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru založeného jmenováním do funkce prozatímního ředitele ČRo (zejména mzdové nároky) se řídí příslušnými právními předpisy a pracovní smlouvou ze dne 25. 8. 2014 ve znění dohody o změně pracovní smlouvy ze dne 25. 11.2015, která zůstává nadále v platnosti (s výhradou označení místa a výše mzdy).
Hlasování:
Pro:
9 - 0 - 0
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení 116/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí ukončení výkonu šéfredaktorské funkce pana Tomáše Turka na stanici ČRo Wave a na návrh prozatímního ředitele bere na vědomí jmenování paní Mgr. Ivy Jonášové šéfredaktorkou ČRo Wave od 1. 12. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 117/15

Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 118/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 118/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou mezi ČRo (Plzeň) a Plzeňskou filharmonií, obecně prospěšnou společností, s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 119/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Různé: Předseda rady poblahopřál prozatímnímu řediteli ČRo ke zvolení do poradního orgánu výkonné rady EBU.

Usnesení 120/15
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2015 na 16. 12. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování:  9 - 0 - 0

Ověřovatel:  Petr Šafařík

Příloha k usnesení 119/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio