Zápis z 10. zasedání Rady Českého rozhlasu

22. březen 2000

konaného dne 22. března 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Barbara Köpplová, Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Milan Blažek, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Milan Uhde,
Hosté:Ing. Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Vladimír Vlasák, člen odborné komise Rady, účastníci diskuse k vysílání pro národnostní menšiny (viz prezenční listina)

I. Schválení programu
informace generálního ředitele, setkání s členem odborné komise Rady, diskuse o vysílání pro národnostní menšiny, různé;
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací
Převzaté materiály:
a/ pozvánka na mimořádnou schůzi Stálé komise pro sdělovací prostředky, č.j. 58/2000,
b/ tisková zpráva Rady ČR RTV - podmínky možnosti využití vyjmenovaných televizních kanálů, č.j. 59/2000,
c/ Ing. Ledr, Dr.Sc, pokračování korespondence, č.j. 60/2000,
d/ Dr. Šarbach, kritika vysílání ČRo, č.j. 61/2000,
e/ vyžádaný právní posudek advokátní kanceláře, č.j 62/2000,
f/ průvodní dopis GŘ č.j. 63/2000 k následujícím materiálům:
nahrávka vysílání pro německou menšinu,
vyžádaný posudek právníka ČRo k návrhu Kupní smlouvy mezi ČRo a s.N.E.T. s.r.o. o převodu vlastnictví k nemovitostem,
odpověď na dopis Mgr. Hudce - Hards Advert,
souhrn úvah pro vznik Koncepce regionálního vysílání ČRo - interní materiál;
g/ anonymní dopis "ekonomů", č.j. 64/2000.

Odeslaná pošta:
--
Podané informace:
Richard Seemann informoval členy Rady o zasedání Konzultační komise při Ministerstvu zahraničních věcí.

Generální ředitel
informoval Radu o

- příznivém vývoji hospodaření ČRo za leden-únor 2000 v porovnání se stejným obdobím minulého roku;
- dalším postupu týkajícím se stížnosti reklamní agentury Hards Advert;
- zodpověděl některé dotazy členů Rady k předloženým zápisům z porad GŘ.
V návaznosti na diskusi o vysílání pro národnostní menšiny Rada žádá generálního ředitele, aby po projednání na programové radě bylo řešeno uspořádání menšinového vysílání v regionech v souvislosti s novými územně-správními celky.
Hlasování: 5 hlasů pro.

III. Kontrola úkolů
Úkoly z minulého zasedání byly splněny.

IV. Uložené úkoly
a/ všichni členové Rady si promyslí, jaké další materiály budou příp. potřebovat pro vypracování textů do Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 - termín: do 29. března 2000;

b/ všichni členové Rady odevzdají příslušné texty pro Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti ČRo za rok 1999 do sekretariátu Rady -
termín: do 10. dubna 2000;

c/ Rada pověřuje Barbaru Köpplovou přípravou textu usnesení Rady k vysílání
ČRo 1 (na základě diskuse z 15.3.2000 a tří předložených materiálů - expertízy Dr. Reifové, P. Šustrové a K.Lukeše) -
termín: do 29. března 2000;
V. Doporučení Rady
--
VI. Usnesení v číselné posloupnosti
--
VII. Diskuse

Rada přijala p. Vladimíra Vlasáka a diskutovala s ním o směru jeho spolupráce s Radou ČRo. Spolupráce se bude týkat hudební složky vysílání ČRo 1 a ČRo 2. Rada schválila zadání odborné expertízy.
Hlasování: 5 hlasů pro.

Rada diskutovala s pracovníky ČRo 1 Radiožurnál, kteří zajišťují vysílání pro národnostní menšiny.

VIII. Termín příštího zasedání

Příští zasedání Rady se bude konat 15. března 2000 ve 14,00 hod.
v budově rozhlasu.
Z programu: - diskuse o rozhlasových poplatcích a regionálním uspořádání.

Členové Rady, kteří mají zájem o exkursi do Studiového domu, se sejdou 29.března 2000 ve 13,30 hod. v kanceláři Rady.

IX. Kontrola zápisu
Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé
a) Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:
dopisy Dr. Šarbacha a Ing. Ledra, DrSc byly předány v kopii generálnímu řediteli k dalšímu využití;
v souvislosti s anonymním dopisem, který Rada obdržela, Rada upozorňuje, že na anonymní podněty nemůže reagovat;

b) Rada obdržela posudek právníka ČRo, který si vyžádala k návrhu Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem - objekt v Ostravě, Na Vizině (viz usnesení 14/2000);

c) mimořádné schůze Stálé komise pro sdělovací prostředky 23. 3. 2000 k návrhu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání se za Radu ČRo zúčastní Richard Seemann a Pavel Scheufler.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 22. března 2000

Spustit audio