Zápis z 10. (výročního) zasedání Rady Českého rozhlasu

24. březen 1999

konaného dne 24. března 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Pavel Scheufler, úřadující předseda;
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Lenka Procházková, Richard Seemann,
Zdeněk Susa;

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Hosté: Mgr. Vlastimil Ježek, generální ředitel Českého rozhlasu.

I. Schválení programu zasedání

a/ informace generálního ředitele,
b/ výběrové řízení,
c/ zhodnocení práce předsednictva,
d/ text výroční zprávy,
e/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ pozvánka Ministerstva kultury ČR na setkání představitelů Ministerstva kultury a mediálních expertů vyslaných Radou Evropy (15.-16.4. 1999), č.j.199/99;
b/ J. Hrabinová, pokračování písemné diskuse k vysílání na stanici ČRo 2 -- č.j. 200/99;
c/ pozvání Syndikátu novinářů na přednášku Aidana Whitea (26.3.1999), č.j. 201/99 ;
d/ stížnost R. Převrátila -- č.j. 202/99;
e/ pozvánka Michela Fleischmanna k účasti na mediálním panelu (29.3.1999), č.j. 203/99;
f/ průvodní dopis GŘ k novému návrhu nájemní smlouvy na nebytové prostory ve studiu ČRo Regina Praha. č.j. 204/99;
g/ vysvětlení užívání pojmu sec. x vt. v rozhlasových relacích odbornějšího charakteru, č.j. 205/99;
h/ F. Lukeš, návazný dopis na předchozí korespondeci posluchače, č.j. 206/99;
i/ průvodní dopis GŘ k třem návrhům nájemních smluv, č.j. 207/99.

Podané informace:

Generální ředitel informoval radu o
a/ současném stavu prodeje RS Pankrác -- (byly uspokojeny všechny restituční nároky v souvislosti s tímto objektem);
b/ novém návrhu nájemní smlouvy na nebytové prostory ve studiu ČRo Regina Praha. Návrh smlouvy byl předložen radě na minulém zasedání.
Rada vzala informaci generálního ředitele na vědomí. O této nájemní smlouvě bude rada jednat na svém příštím zasedání, po prošetření záležitosti právníkem Českého rozhlasu.
c/ užívaných rozměrových jednotkách ve vysílání při předpovědi počasí.
Rada vzala na vědomí vysvětlení generálního ředitele ve věci sec. X vt.
d/ Generální ředitel předložil radě tři návrhy nájemních smluv na nebytové prostory ve studiích ČRo a doporučil je ke schválení.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 -- stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá;

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 30.9.1999;

c/ všichni členové rady připraví své návrhy do uvažovaných odborných komisí rady, (pokud své návrhy už nepředložili) -
úkol trvá;

d/ členům rady se ukládá seznámit se s dokumentem vypracovaným společností PWH Coopers -
do 31.3.1999;

e/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou přípravou podmínek pro návštěvu Rady Českého rozhlasu v některém z rozhlasových studií v Německu --
termín nestanoven;

f/ Pavlu Scheuflerovi se ukládá vypracovat doporučení v oblasti pořadů pro děti -
do 31.3.1999;

g/ Zdeňku Susovi se ukládá doporučit psychologa k provedení psychotestů pro druhé kolo výběrového řízení; psychotesty by se uskutečnily v období mezi 17. a 21. květnem 1999 -
do 31.3.1999.

IV. Uložené úkoly

--

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 16/99

Rada na svém výročním zasedání zhodnotila činnost rady a jejího předsednictva za poslední rok. V této souvislosti tajným hlasováním provedla volbu předsednictva rady.

Předsedou rady byl zvolen PhDr. Richard Seemann, (6 hlasy), místopředsedou a mluvčím Pavel Scheufler, druhým místopředsedou Doc. MUDr. Zdeněk Susa.

Rada vyslovuje poděkování paní Lence Procházkové za její práci ve funkci místopředsedkyně.
Celé usnesení bylo schváleno 7 hlasy.

Usnesení 17/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Ostrava rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor firmě První česká záložna, spořitelní a úvěrové družstvo, zastoupené Ladislavem Václavíkem.
Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 18/99

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu studia ČRo Brno rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor spol. s r.o. EuroTel Praha, zastoupení Ing. Helbichem.
Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ Rada Českého rozhlasu vyhodnotila přihlášky do výběrového řízení na obsazení funkce generálního ředitele; z 38 uchazečů formálním požadavkům vyhovělo 36 uchazečů, které rada písemně vyzve, aby do 28. 4. 1999 předložili písemně zpracovaný návrh koncepce činnosti Českého rozhlasu do roku 2005. Součástí návrhu bude i studie o veřejnoprávnosti.

Seznam 36 uchazečů je v příloze.

b/ rada se zabývala hodnocením práce předsednictva za uplynulý rok a přijala usnesení 16/99.

c/ rada diskutovala nad textem výroční zprávy, text projednala k bodu 3.1.

d/ rada diskutovala o předložených návrzích nájemních smluv a přijala usnesení 17/99 a 18/99.

K třetí předložené smlouvě rada žádá generálního ředitele o konkrétnější údaj k předmětu podnikání nájemce Karla Baďury.

VIII. Termín příštího zasedání:

Příští řádné zasedání se bude konat 31. března 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.
Program: výroční zpráva, výběrové řízení, diskuse o dokumentu společnosti PWH Coopers.

Termíny dalších zasedání:

14. 4. 1999: výroční zpráva, výběrové řízení, setkání představitelů církví s redakcí náboženského života (15,00 hod.).

21. 4. 1999: setkání autorů dokumentu společnosti PWH Coopers s pracovníky Radiožurnálu, hodina setkání zatím neurčena.

IX. Kontrola zápisu:

Uložené úkoly byly splněny, byl upřesněn harmonogram průběhu výběrového řízení a harmonogram zpracování textu výroční zprávy.

X. Různé:

a/ Barbara Köpplová zhodnotila pořad Jak to vidí -- nahrávka za období 1.-10. 3. 1999. Pořad pokládá za autorsky dobře zpracovaný pokud se týká slova i výběru hudby;

b/ mediálního panelu pořádaného Michelem Fleischmannem, presidentem Frekvence 1, Evropy 2 a RRM dne 29. 3. 1999 se zúčastní Pavel Scheufler;

c/ Richard Seemann se zúčastní setkání představitelů Ministerstva kultury ČR s mediálními experty vyslanými Radou Evropy (16.4.1999);

d/ rada žádá generálního ředitele o zajištění nahrávky nebo přepisu textu zprávy vysílané na ČRo 1 (pravděpodobně v 11. týdnu); zpráva byla uvedena slovy: "čistky na obecních úřadech pokračují..." a týkala se odvolání přednosty OÚ v Berouně;

e/ rada žádá generálního ředitele o poskytnutí podkladů ke zpracování bodu 7.2 a 7.3 výroční zprávy -- týká se reklam a sponzorovaných pořadů;

f/ rada žádá generálního ředitele o vysvětlení k webovým stránkám Zdenky Celé;

g/ rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu. V této souvislosti

rada žádá generálního ředitele o nahrávku pořadu ČRo 1 -- zpravodajství z manifestace 15.3.1999 na Hradčanském náměstí k 60. výročí německé okupace. Reportážní vstup byl m.j. také vysílán v týdenním zpravodajském souhrnu v neděli 21.3.1999 po 12. hod.;

h/ sekretářce rady se ukládá, aby zajistila předplatné jednoho výtisku Parlamentního zpravodaje.

Zasedání rady zahájeno ve 14,00 hod., ukončeno v 19,20.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 24. března 1999

Spustit audio