Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2019)

31. říjen 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 10. 2019 ve 14.00 hodin,  v hotelu Imperial, Tyršova 6, Ostrava. 

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo

Omluveni: Petr Arenberger, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Informace generálního ředitele
- Plán činnosti regionálních stanic ČRo na rok 2020
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 82/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 9. 2019.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 83/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23. 10. 2019.
Hlasování:    
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, T. Kňourek, H. Dohnálková, M. Dittrich, J. Krůta
Proti:
Zdržel se:
J. Vejvoda

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o kolektivním vyjednáváním s odborovou organizaci ČRo, zřejmě v druhé polovině listopadu by měla být uzavřena krátkodobá kolektivní smlouva pro rok 2020, velký úspěch zaznamenal ČRo na letošní Prix Europe v Berlíně – 1. místo v kategorii digitálních projektů – s názvem Projekt 68, připomněl Koncert pro Světlušku, který tradičně přispívá zrakově postiženým občanům, na koncertu byla představená komentovaná sportovní utkání pro zrakově postižené. Dne 6. 11.2019 budou zveřejněny výsledky poslechovosti ČRo za 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku, v polovině listopadu bude spuštěn další ročník projektu Ježíškova vnoučata. Dne 11. 11. 2019 se uskuteční mezinárodní konference k 30. výročí sametové revoluce v nové budově Národního muzea za účasti zajímavých hostů, výročí bude rozhlas akcentovat nejen ve vysílání, ale i výstavou s názvem Schody času. Dne 4. 12. 2019 bude spuštěn audioportál s názvem Můj rozhlas.cz.

Usnesení 84/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Plán činnosti regionálních stanic ČRo na rok 2020.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 85/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a RED CAFE CLASSIC 10, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 86/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 5  k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2010 mezi ČRo a Radioservisem, a.s. na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 5 a uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 87/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Ostravským Centrem Nové Hudby, z.s. na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 88/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé: H. Dohnálková poděkovala za hostování v regionálním studiu Českého rozhlasu Ostrava, poděkovala vedení rozhlasu za zprostředkování pracovní cesty do centrály EBU v Ženevě, podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Rady ČRo, a požádala vedení rozhlasu o prezentaci stanice ČRo Rádio Junior.
T. Kňourek poděkoval vedení rozhlasu za součinnost při veřejné debatě Rady ČRo na téma fake news a vrátil se k dotazům z veřejné schůze Rady v září 2019 ohledně reportáží J. Kroupy.

Usnesení 89/19
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo o prezentaci současné podoby stanice ČRo Rádio Junior, písemný materiál do 10. 12. 2019 a prezentaci na veřejné schůzi dne 18. 12. 2019.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 90/19
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2019 na 27. 11. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Plán činnosti regionálních stanic ČRo na rok 2020

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio