Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 10. 2013)

30. říjen 2013

Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 10. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Karolína Hloušková, vedoucí kanceláře KGŘ, Tomáš Pancíř, ředitel programového centra, Jaroslav Růžička, předseda DK

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva DK za 3. čtvrtletí 2013
- informace o předvolebním vysílání ČRo parlamentní volby 2013 (vyhodnocení )
- informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji
  nemovitostí
- informace o rozšíření vysílání ČRo Plus a inovaci metropolitního vysílání
- personální změny v ČRo, bod jednání navržený GŘ
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Návrh - doplnění programu od pana P. Šafaříka o bod: Diskuse o analýze vypracované pro Radu ČRo panem Jaroslavem Formánkem a jeho týmem - pořad „Ozvěny dne“ v roce 2012.
Hlasování: pro 1 -  P. Šafařík, proti T. Kňourek, I. Tesař, M. Badal, T. Ratiborský, M. Stehlík, E. Kukuczka, zdržel se: 1- B. Zoubek – bod nebyl schválen

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 123/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26.9.2013
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 124/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16.10.2013
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 125/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu své DK za 3. čtvrtletí 2013
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 126/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o předvolebním vysílání ČRo parlamentní volby 2013
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 127/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků, rekonstrukci Vinohradské 12 a prodeji nemovitostí.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 128/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o rozšíření vysílání ČRo Plus a inovaci  metropolitního vysílání.
Hlasování:
8 – 0 - 0

Usnesení 129/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o změně na pozici náměstka GŘ ČRo pro správu a provoz, k 31. 12. 2013 odchází ing. Ladislav Musil a generální ředitel ČRo jmenuje od 1. 1. 2014 náměstkem pro správu a provoz ing. Michala Koliandra.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 130/13
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 131/13 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.   
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 131/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu  o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČRo Brno – Telefonica Czech Republic, a.s.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení 132/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Různé:
- P. Šafařík se kriticky vyjádřil k analýze týmu J. Formánka. K bodu diskutovali I. Tesař, T. Ratiborský, T. Kňourek, P. Duhan.
- členové vedení rozhlasu informovali o několika kulturních akcích.  

Usnesení 133/13
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2013 na 27. 11. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík


Příloha k usnesení 132/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 3. čtvrtletí 2013

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio