Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 10. 2014)

29. říjen 2014

Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 10. 2014 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka, Ivan Tesař, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele; Jiří Hošna, tiskový mluvčí ČRo

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 3.čtvrtletí 2014
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o DRDS
- informace o koncepci náboženského vysílání
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 2. pololetí 2014
- revokace usnesení Rady ČRo č. 96/14 z 24. 9. 2014
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0         

Usnesení 99/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 9. 2014.
Hlasování: 9 - 0 - 0                                 

Usnesení 100/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 10. 2014.
Hlasování: 9 - 0 - 0                                 

Usnesení 101/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2014.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 102/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 103/14
Rada Českého rozhlasu považuje za zásadní, aby vedení Českého rozhlasu v souvislosti s realizovanými a připravovanými změnami týkajícími se Dismanova rozhlasového dětského souboru respektovalo následující principy:
1) při všech změnách respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru, 
2) všechny personální změny týkající se uměleckého vedení souboru vést formou otevřených výběrových řízení, 
3) z hlediska vedení souboru zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 104/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o koncepci náboženského vysílání.
Hlasování:    
pro návrh:
Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, Milan Badal, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, Ivan Tesař, Tomáš Kňourek
proti: 0
zdržel se: P. Šafařík

Usnesení 105/14
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2014 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo      50 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo         30 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 22 %          20 %

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 106/14
Rada Českého rozhlasu revokuje usnesení č. 96/14 ze dne 24. 9. 2014.
Hlasování: 9 - 0 -

Usnesení 107/14  
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schvaluje nájemní smlouvu prostory na dobu určitou do 31. 8. 2016 mezi ČRo Plzeň a společností Cherub Inn s.r.o. s účinností od 1. 11. 2014.
Hlasování: 9 - 0 -

Usnesení 108/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 109, 110 a 111/2014 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 -
0                     

Usnesení 109/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2014 mezi ČRo Plzeň a Agenturou 4PRO s.r.o., s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 2.
Hlasování: 9 - 0 -

Usnesení 110/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Plzeň a emotion advertising, s účinností od 1. 12. 2014.
Hlasování: 9 - 0 -

Usnesení 111/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi ČRo Brno a  O2 Czech Republic, a.s. o umístění optického kabelu s účinností po podpisu oběma smluvními stranami.
Hlasování: 9 - 0 -

Usnesení 112/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 - 0
- 0         

Různé:
Rada Českého rozhlasu poděkovala nadačnímu fondu Světluška za jeho celoroční práci, která vyvrcholila benefičním koncertem v sobotu 25. října 2014.

V 16. 15 ze zasedání odešel M. Badal.

Usnesení 113/14
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2014 na 26. 11. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 - 0
- 0                                 

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Duchovní a etická témata ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2015

Příloha k usnesení 112/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio