Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (21. 10. 2015)

21. říjen 2015

Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 21. 10. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- dodržování zákona o ČRo ze strany generálního ředitele ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- vyhlášení výběrového řízení na generálního ředitele ČRo
- volba prozatímního ředitele ČRo
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 - 0 - 0                                              

Usnesení 98/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7. 10. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0                      

Usnesení 99/15
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že podle informací dodaných Dozorčí komisí Rady ČRo došlo k možnému porušení zákona ohledně uzavření smluv s Tomášem Ratiborským starším a Tomášem Ratiborským mladším a do příští veřejné schůze zajistí všechny potřebné doklady pro usnesení Rady.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 100/15
Rada Českého rozhlasu žádá Dozorčí komisi Rady o prověření plnění smluv uzavřených s Danou Jaklovou s ohledem na otázku efektivnosti využívání prostředků ČRo.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 101/15
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 102/2015 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 102/15
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou mezi ČRo (Plzeň) a Markétou Steinbergerovou s účinností od 1. 11. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 103/15

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 104/15
Rada ČRo vyhlásila, v souladu s ust. paragrafu 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Rada ČRo stanovila předpoklady uchazeče umožňující účast na výběrovém řízení, náležitosti přihlášky do výběrového řízení a její povinné přílohy, lhůtu pro podání přihlášek uchazečů a formu přihlášek, způsob hodnocení uchazečů a práva vyhlašovatele výběrového řízení. Plný text tvoří přílohu tohoto zápisu. Rada pověřuje předsednictvo všemi nutnými administrativními kroky výběrového řízení.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 105/15
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek.
Hlasování:
Pro:
P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, M. Badal, I. Tesař. I. Vodochodský
Proti:
0
Zdrželi se:
H. Dohnálková, E. Kukuczka, T. Kňourek

Volební komise si ze svého středu zvolila svojí předsedkyni Hanu Dohnálkovou.

Ani po dvou volbách nebyl zvolen prozatímní ředitel ČRo.

Volba prozatímního ředitele:
V prvním kole nebyl zvolen nikdo, počty hlasů: J. Menger, 5, R. Zavoral 3, K. Zýka 1, postupují 2 kandidáti, Jan Menger se vzdal ve prospěch R. Zavorala, ve druhém kole nebyl nikdo zvolen – R. Zavoral 3, K. Zýka 4, 2 neplatné hlasy. Ve druhé volbě nebyl zvolen prozatímní ředitel -  J. Menger 3, R. Zavoral 2, K. Zýka 4 hlasy.

Usnesení 106/15
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2015 na 25. 11. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 - 0 - 0          

Ověřovatel: Michal Stehlík

Příloha k usnesení 103/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

Výběrové řízení na generálního ředitele ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio