Zápis z 1. zasedání Rady Českého rozhlasu

6. leden 1999

konaného dne 6. ledna 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Vladimír Po tulka, předseda, Milan Bla ek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Lenka Procházková, Richard Seemann, Pavel Scheufler.

Sekretariát: Hana Vágnerová.

Omluveni:

Zdeněk Susa.


I. Schválení programu zasedání

a/ vysílání ČRo 1, ČRo 2, Regina Praha,
b/ korespondence rady,
c/ různé.
Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ dopis Ing. Petrá e - č.j. 277/98,
b/ fax ORF - potvrzení náv těvy rady - č.j. 278/98,
c/ dopis man . Chroustových - č.j. 279/98,
d/ kopie dopisu GŘ ministru zahraničí Janu Kavanovi - zahraniční vysílání, radě na vědomí - č.j. 280/98,
e/ kopie dopisu GŘ předsedovy Rady ČR RTV p, Josefíkovi o skryté reklamě - radě na vědomí - č.j. 281/98,
f/ dopis p. Luke e - č.j. 282/98,

- expertíza Jiřiny Vernerové,

- expertíza Sandry Bergmannové,

Rok 1999:

a/ dopis F. Koňárka - shrnutí přípomínek - č.j. 1/99,
b/ dopis F. Koňárka - kritické připomínky k výběrovým řízením - č.j. 2/99,
c/ dopis GŘ - informace o RS Pankrác - č.j. 3/99,

- expertíza Klementa Luke e,

- expertíza Dr. Karfíka.

III. Kontrola úkolů:

a/ na jednom ze svých pří tích zasedání se rada bude zabývat kontrolou svého usnesení 18/98 - stanovisko rady k vysílání ČRo 1 -
úkol trvá,

b/ členové rady a vedení Českého rozhlasu zrevidují Statut Českého rozhlasu a doplní jej o Etický kodex -
do 1. 7. 1999,

c/ Pavlu Scheuflerovi rada ukládá, aby srovnáváním několika předlo ených materiálů vypracoval jeden návrh společného dokumentu (deklarace) s variantami -
úkol trvá,

d/ v ichni členové rady si připraví podklady pro diskusi o ČRo 2 s přihlédnutím k předanému materiálu "vysílací schéma ČRo 2 platné od 4. 1. 1999" -
na plánovanou diskusi o ČRo 2 (únor 1999).

IV. Ulo ené úkoly:

a/ rada pověřuje Richarda Seemanna a sekretářku rady Hanu Vágnerovou, aby zjistili mo nosti, týkající se dopravy a ubytování (náv těva ORF ve Vídni) -
do 13. 1. 1999,

b/ rada pověřuje Richarda Seemanna a Pavla Scheuflera, aby vypracovali návrh hlavních témat pro jednotlivá zasedání rady na období leden-duben -1999 -
do 13. 1. 1999,

c/ členům rady se ukládá, aby se připravili na rozpravu o ČRo 1 -
do 13. 1. 1999,

d/ rada pověřuje Barbaru Köpplovou, aby vytipovala experta, který vypracuje expertízy vysílání stanice Regina Praha -
do 20. 1. 1999.

V. Doporučení rady

--

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 1/99

Rada vyslechla informaci konzultanta ČRo Mgr. O. Čípa, který je zároveň předsedou mezinárodního orgánu High Frequency Coordination Conference (dále jen HFCC). HFCC řídí hospodaření a koordinaci rozhlasových kmitočtů na krátkých vlnách.

Na posledním zasedání řídícího výboru HFCC, které se konalo v prosinci v Praze, byl pověřen ověřením mo nosti registrace HFCC v České republice jako mezinárodní instituce a zřízením kanceláře v Praze - příp. s pomocí Českého rozhlasu.

Rada bere tuto informaci na vědomí a její závěry plně podporuje. Je toho názoru, e tato zále itost spadá do kompetence Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání zejména z toho důvodu, e je ze zákona pověřena obhospodařováním kmitočtového spektra. Doporučuje proto, aby p. Číp v doprovodu zástupce Rady Českého rozhlasu Richarda Seemanna zahájili jednání s cílem realizovat závěry řídícího výboru HFCC. Rada bude tuto zále itost nadále sledovat.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Usnesení 2/99

Rada Českého rozhlasu se na svém zasedání 6. 1. 1999 zabývala opět financováním zahraničního vysílání Českého rozhlasu na leto ní rok. Na základě informace generálního ředitele Českého rozhlasu Mgr. Vlastimila Je ka, e Ministerstvo zahraničí ČR vyčlenilo na jeho potřeby částku 45 mil. Kč při stejném rozsahu vysílání jako v roce 1998, do la rada jednoznačně opět k závěru, e tyto prostředky jsou nedostatečné. Ve stávajícím rozsahu mů e Český rozhlas slu by zajistit pouze za předpokladu, e bude mít k dispozici 52,631 tis. Kč.

S tímto upozorněním se rada znovu obrátí na příslu né orgány.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VII. Diskuse

a/ rada vyslechla informaci své místopředsedkyně Lenky Procházkové, e jí bylo uděleno celoroční pobytové stipendium do Německa, které začíná 1.4.1999. Rada se rozhodla zabývat tímto organizačním problémem a ke konci I.čtvrtletí 1999.

b/ rada diskutovala o své plánované náv těvě ORF ve Vídni 9. února 1999. V souvislosti s náv těvou ORF uva uje rada o zasedání v Brně dne 8. února 1999.

c/ rada diskutovala o současném stavu prodeje RS Pankrác. Vedení Českého rozhlasu předlo í radě na zasedání 13. ledna 1999 dokumenty k této zále itosti, resp. návrh dal ího postupu.

d/ rada diskutovala o vysílání ČRo 2. Z prvních reakcí na nové schéma ČRo 2 platné od 4. 1. 1999 pova uje rada za negativní např. zkrácení dětského vysílání (od 20,00 - 20,30), zru ení pořadu Literární maličkosti aj.

Diskuse o ČRo 2 se odkládá na některé z pří tích zasedání, pravděpodobně v průběhu února 1999.

e/ rada se vrátila k textu Zprávy o výsledcích hospodaření Českého rozhlasu v roce 1997 a provedla drobné úpravy ve znění Zprávy.

Hlasování: 7 hlasů pro.

VIII. Termín pří tího zasedání:

Pří tí řádné zasedání se koná 13. ledna 1999 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

IX. Kontrola zápisu:

Byla provedena kontrola zápisu z 32. zasedání Rady Českého rozhlasu ze dne 16.12.1998, zápis rada vzala na vědomí.

X. Různé:

a/ Rada pova uje za nevhodné, aby pracovníci Českého rozhlasu uváděli jako kontaktní adresu svých soukromých iniciativ sídlo Českého rozhlasu.

b/ Rada by uvítala, kdyby dal ím členem komise při výběrovém řízení na éfredaktora stanice Vltava byl Vladimír Po tulka.

c/ rada se zabývala korespondencí do lou na její adresu.

d/ rada ádá generálního ředitele o záznam vysílání stanice Regina (celodenní vysílání ve dnech 4. a 5. ledna 1999).

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 6. ledna 1999.

Spustit audio