Zápis z 1. zasedání Rady Českého rozhlasu

5. leden 2000

konaného dne 5. ledna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní:
Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát:
Hana Vágnerová;

Omluveni:
Lenka Procházková;

Hosté:
Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,
Mgr. Klabíková,
Mgr. Červenka, em. ředitel studia ČRo Olomouc,
Mgr. Hekela, ředitel studia ČRo Olomouc,
Mgr. Tomíček, vedoucí zpravodajství studia ČRo Olomouc.

I. Schválení programu

- informace GŘ,

- projednání odpovědi na dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR MUDr. Mgr. Ivana Langra (č.j. 444/99),

- diskuse s šéfredaktorem Týdeníku Rozhlas Jiřím Vejvodou,

- diskuse k připravované publikaci "Kdo je kdo v ČRo",

- diskuse s ředitelem a pracovníky studia ČRo Olomouc o zprávě o hospitalizovaných romských dětech,

- různé;

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací

Převzaté materiály:

a/ Alžběta Dvořáková, kritické postřehy k vysílání ČRo 2 (dopis Rada obdržela prostřednictvím Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání), č.j. 453/99;

b/ sdělení vedoucího domácího zpravodajství ČRo 1 Michala Petrova k bleskovým průzkumům agentury STEM pro ČRo a ČT, č.j. 454/99;

c/ Jaroslav Šuba, kritika užívání některých výrazů ve vysílání ČRo, č.j. 455/99;

d/ Josef Vlček, sdělení k jeho působení ve funkci dramaturga ČRo, č.j. 456/99;

e/ Dalibor Janda, skladatel a interpret + Jan Krůta, textař, kritika kritérií pro výběr skladeb "Hit století", č.j. 457/99;

f/ ředitel studia ČRo Ostrava Ing. Horváth, závěry rozboru vysílání studia uskutečněné Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, č.j. 458/99;

g/ František Koňárek, dopis z 15/12, 4 dopisy z 27/12, dopis z 30/12 - k různým tématům, č.j. 459/A-F/99,

h/ MUDr. Kychler, kritika vysílání ČRo 1 a ČRo 6, č.j. 460/99.

Rok 2000:

a/ František Koňárek, 7 dopisů z 3/1 - různá témata, č.j. 1/A-G/2000,

b/ ROZO Ostrava, stanovisko k navrhované reorganizaci, č.j. 2/2000,

c/ pozvánka na zasedání podvýboru zahraničního výboru pro prezentaci ČR v zahraničí pro předsedu Rady, č.j. 3/2000,

d/ dopis GŘ, zhodnocení akce "Daruj hračku" a informace GŘ k odměňování pracovníků ČRo, č.j. 4/2000,

e/ dopis GŘ + návrh smlouvy na pronájem nebytových prostor ve studiu ČRo České Budějovice, č.j. 5/2000,

f/ dopis GŘ, zhodnocení projektu "SOS Kosovo", č.j. 6/2000.

Podané informace

Generální ředitel informoval Radu o

- zaplacení poslední splátky za RS Pankrác,

- grafických návrzích na změnu loga stanic ČRo,

- zvýšeném sledování ČRo 1 ze strany vedení rozhlasu,

- zařazování elévů,

- zahraničních zpravodajích,

- úvaze zřídit veřejně prospěšnou společnost pod záštitou Českého rozhlasu,

- personálních otázkách,

- bezproblémovém vysílání Českého rozhlasu ve svátečních dnech v závěru roku 1999.

III. Kontrola úkolů

--

IV. Uložené úkoly

a/ Rada pověřuje svého předsedu, aby sdělil v dopise předsedovi Rady ČTK, že Rada Českého rozhlasu není subjektem, který prodává RS Pankrác, jak se objevilo ve zprávě ČTK. Hlasování: 8 hlasů pro.
Termín: ihned;

b/ Rada pověřuje svého předsedu, aby požádal předsedu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o kopii zprávy o vysílání studia ČRo Ostrava ve dnech 12. a 15. září 1999.
Termín: ihned;

V. Doporučení Rady

Doporučení I/2000

Rada Českého rozhlasu podporuje projekt "Kdo je kdo v Českém rozhlase" a doporučuje generálnímu řediteli, aby uvolnil nezbytnou finanční částku potřebnou k redakční práci. Uvedené dílo považuje Rada za velmi významné, neboť dějiny médií jsou součástí národní kultury.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VI. Usnesení v číselné posloupnosti

Usnesení 1/2000

Na základě doporučení generálního ředitele a předloženého návrhu smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu studia ČRo České Budějovice Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor s.r.o. Alchemist.

Hlasování: 8 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada projednala návrh odpovědi na dopis předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky MUDr.Mgr. Ivana Langera ve věci dotazu na zadávání průzkumů veřejného mínění.
Hlasování: 8 hlasů pro.

- Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí všech materiálů agenturních výzkumů realizovaných ve spolupráci s Českým rozhlasem v průběhu roku 1999. Na svém příštím zasedání Rada projedná zadání expertízy týkající se agenturních výzkumů.

- Rada diskutovala s Mgr. Klabíkovou o přípravě publikace "Kdo je kdo v ČRo" a přijala doporučení I/2000.

- Rada diskutovala se zástupci studia ČRo Olomouc o zprávě vysílané na ČRo 1 9.11.1999 o chování romských dětí v nemocnici v Prostějově.

VIII. Termín příštího zasedání

Předseda Rady svolává mimořádné zasedání Rady:

Mimořádné zasedání Rady se bude konat 12. ledna 2000 v 11,00 - 13,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu: jednací řád Rady, komise Rady, plán Rady na I. pololetí.
Hlasování: 7 hlasů pro, 1 hlas proti.

Příští řádné zasedání Rady se bude konat 12. ledna 2000 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu: diskuse o Radiofóru.

IX. Kontrola zápisu

Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

a/ Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

Následující dopisy budou předány generálnímu řediteli s žádostí o stanovisko:

dopis B. Hubálka č.j. 450/99, A. Dvořákové č.j. 453/99, J. Šuby č.j.455/99, dopis D. Jandy a J. Krůty č.j. 457/99, MUDr. Kychlera č.j.460/99 a dopis ROZO Ostrava č.j. 2/2000.

b/ Předseda Rady informoval členy Rady o přípravném jednání národní koordinační skupiny k Evropskému roku jazyků.

c/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání Rady dne 12. ledna 2000 na 16,00 hod. pozval šéfredaktora ČRo 1 a odpovědného vedoucího Radiofóra k diskusi o tomto pořadu.

d/ Rada žádá generálního ředitele, aby na zasedání 26. ledna 2000 (hodina bude upřesněna později) pozval ředitele zahraničního vysílání ČRo. Současně Rada žádá, aby byla Radě dána k dispozici koncepce rozhlasového vysílání ČRo do zahraničí v termínu do 18. ledna 2000.

e/ Rada žádá generálního ředitele, aby tlumočil řediteli studia ČRo Ostrava ocenění Rady Českého rozhlasu vyplývající z pozitivních závěrů, k nimž dospěla Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání při poslední kontrole vysílání tohoto studia.

f/ Rada žádá generálního ředitele o nahrávku Ozvěn dne z 25.12.1999.

g/ Rada vyslovuje své uznání generálnímu řediteli Českého rozhlasu za to, že se podařilo prodej RS Pankrác dovést ke zdárnému konci.

Hlasování:8 hlasů pro.

h/ Rada vysoce hodnotí projekt "SOS Kosovo". Hlasování: 8 hlasů pro.

i/ Plánovaná diskuse s šéfredaktorem Týdeníku Rozhlas p. Jiřím Vejvodou se neuskutečnila, protože se jmenovaný bez omluvy nedostavil.

Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 5. ledna 2000

Spustit audio