Zápis z 1. zasedání Rady Českého rozhlasu

3. leden 2001

konaného dne 3. ledna 2001 v budově Českého rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda, Milan Blažek, Barbara Köpplová, Iva Kotrlá, Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Iva Rajsiglová / členové Rady schválili všemi hlasy změnu při zapisování zápisu /

Omluvena: Hana Vágnerová;

Hosté: Ing. J. Cincibus, člen odborné komise Rady ČRo, Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu, Ing. Hana Skalová, ředitelka ESÚ ČRo;

I. Schválení programu

- změna plánovaného programu jednání

- informace o jednáních, která vedl předseda Rady ČRo

- přijetí člena komise Rady ČRo

- informace o zasedání předsednictva Rady ČRo

- informace GŘ

- příprava Prohlášení Rady ČRo

- různé

Program byl hlasováním schválen.

II. Výčet převzatých materiálů a podaných informací Převzaté materiály

- - Masarykovo demokratické hnutí, poděkování za vysílání 18ti dílného cyklu "Cesta a odkaz TGM" na ČRo 3, č.j. 277/2000;

- Zdeněk Polách, dopis generálnímu řediteli Radě na vědomí, č.j. 278/2000;

- COS HSP - stanovisko k odvolání GŘ ČT, č.j. 279/2000;

- Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, právní posudek, č.j. 280/2000;

- dopis předsedy PS PČR prof. Ing. Václava Klause, CSc. týkající se vysílání ČRo dne 21.12.2000 - čj. 281/2000

- L. Petr, návrh témat pro jednání s Radou ČRo, č.j. 282/2000;

- stížnost F. Koňárka na GŘ ČRo - č.j. 283/2000;

- dva dopisy F. Koňárka, připomínky k vysílání, č.j. 284/2000;

- B. Hubálek, připomínky k vysílání ČRo o situaci v ČT, č.j. 285/2000;

- pozvánka na zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR, č.j. 286/2000;

-
ROK 2001:

- MŠMT, pozvánka na schůzku k ERJ, č.j. 1/01;

- F. Koňárek, stížnost na nevyváženost a neobjektivitu zpráv o ČT v ČRo, č.j. 2/01;

- průvodní dopis GŘ č.j. 3/01 k materiálům:

- návrh kupní smlouvy na objekt ve studiu ČRo Ostrava,

- Dohoda o spolupráci mezi ČRo a APSV;

n/ Advokátní kancelář Hornová-Hrudka-Řípa, informace o postupu prací na zadaném právním posudku, č.j. 4/01; o/ Advokátní kacelář Hornová-Hrudka-Řípa, zadaný právní posudek, č.j. 5/01;

p/ MŠMT, informace o Radě Evropy a ERJ, č.j. 6/01;

r/ Ing. Koubek, návrh zákona 483, 484/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona 469/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, č.j. 7/01;

Odeslaná pošta

154/2000 - odpověď na dopis V. Ehrlicha,

155/2000 - dopis GŘ, informace ze 39. zasedání Rady ČRo,

156/2000 - odpověď na dopis Doc. MUDr. Emmrové, CSc.,

157/2000 - potvrzení schůzky s Radou ČR RTV;

ROK 2001:

1/01 - MUDr. Mgr. Ivan Langer, předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky,

Prohlášení Rady ČRo;

Podané informace

1/ Místopředseda Rady ČRo Pavel Scheufler informoval Radu o jednání

- předsednictva Rady ČRo dne 28. 12. 2000, na kterém byl předložen návrh Kupní smlouvy na prodej nemovitosti v Ostravě;

Rada žádá generálního ředitele o předložení znaleckého posudku o ceně této nemovitosti. 2/ Generální ředitel

- informoval Radu o vysílání Českého rozhlasu v minulých dnech v kontextu událostí kolem situace v ČT a konstatoval, že podle jeho názoru ČRo prokázal - až na několik malých výjimek - profesionální fungování veřejnoprávního média.

III. Kontrola úkolů Uložené úkoly byly splněny.

IV. Uložené úkoly --

V. Doporučení Rady --

VI. Usnesení v číselné posloupnosti Usnesení 1/01

Prohlášení Rady Českého rozhlasu

"Devítičlenná Rada ČRo pracuje v tomto složení: vysokoškolská pedagožka přednášející o mediální problematice, lékař - internista působící zároveň jako vydavatel a publicista, tři spisovatelé, herec činný současně jako fejetonista, dále historik fotografie, majitel knihkupectví a antikvariátu a konečně bývalý rozhlasový pracovník s praxí ve vedoucích funkcích, který Radě předsedá. Jediný člen rady je politicky organizován, ostatní jsou nestraníci. Při rozhodování se Rada vždy řídila věcnými a odbornými hledisky, naprostá většina jejích usnesení byla proto přijata jednomyslně. Žádný člen Rady nezažil pokus o ovlivňování ze strany politiků a nemá pocit, že je zavázán poslaneckému klubu, který ho navrhl za člena Rady.

Rada ČRo vítá úsilí o novou podobu zákona o České televizi a Českém rozhlase, na jehož přípravě se průběžně podílela připomínkami.

Zkušenost Rady ČRo mluví proti podezření, že příčinou dnešního společenského konfliktu byla snaha politiků o ovládnutí médií."

(Rada Českého rozhlasu toto prohlášení schválila 8 hlasy při 1 absenci.)

Usnesení 2/01

Rada přijala doplňující informace Ing. Cincibuse, člena odborné komise Rady ČRo pro ekonomické otázky, ke komentáři k rozpočtu ČRo na rok 2001. Hlasování: 9 hlasů pro.

VII. Diskuse

- Rada diskutovala s GŘ o průběhu vysílání Českého rozhlasu, zejména ČRo 1 - Radiožurnál ve dnech 14. 12. 2000 - 3. 1. 2001.

- Rada se zabývala přípravou svého prohlášení k mimořádné situaci v České televizi a přijala usnesení 1/01.

- Rada diskutovala s generálním ředitelem ČRo Ing. Kasíkem, ředitelkou ESÚ Ing. Skalovou a Ing. Cincibusem o doplnění komentáře ke schválenému rozpočtu ČRo na rok 2001. Ing. Cincibus vysvětlil některé pojmy a položky. Rada přijala usnesení 2/01.

VIII. Termín příštího zasedání Příští řádné zasedání Rady ČRo se bude konat 10. ledna 2001 ve 14,00 hod. v budově rozhlasu.

Z programu:

- jednání s předsedkyní ROZO o novém zákoníku práce a o jeho aplikaci na pracoviště Českého rozhlasu (15,00);

- Hlavní programové cíle ČRo do 31. 12. 2002;

- Zásady Českého rozhlasu

Další zasedání:
17. ledna 2000_
Z programu:

- vyhodnocení programových změn ČRo 2 (16,00 hod.);

24. ledna 2000
Z programu:

- koncepce zpracování dopisových ohlasů;

IX. Kontrola zápisu Uložené úkoly byly splněny.

X. Různé

- Rada se zabývala korespondencí došlou na její adresu:

Rada žádá generálního ředitele o vyjádření k dopisu předsedy PS PČR prof. Ing. Václava Klause, CSc. (č.j. 281/2000) a k dopisu B. Hubálka (č.j. 285/2000).

- Zasedání Stálé komise pro sdělovací prostředky PS PČR dne 4.1.2001 se zúčastní Richard Seemann, Pavel Scheufler a Lenka Procházková.

- Rada žádá generálního ředitele o poskytnutí těchto nahrávek:

ČRo 1 ze dne 29. 12. 2000 - "O všem s Vámi". ČRo 2 - "Media na talíři" (4-5 pořadů).

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala I. Rajsiglová
Praha, 3. ledna 2001

Spustit audio