Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu

28. leden 2009

Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 28. ledna 2009, konané v ČRo

Přítomni: Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo, Pavel Hazuka, Tomáš Ratiborský Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Omluveni: Mária Ptáčková, členka Rady ČRo
Sekretariát: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Václav Kasík, generální ředitel ČRo
Josef Havel, výkonný ředitel ČRo
Richard Medek, programový ředitel ČRo
Zdeněk Vodsloň, ředitel ekonomického úseku ČRo

PROGRAM:

 • zahájení, schválení programu- J.Florian
 • volba členů Dozorčí komise Rady ČRo - J.Florian
 • schválení zápisů z předsednictva RČRo - J.Florian
 • informace k rekonstrukci objektu ČRo - Vinohradská-aktuální zhodnocení situace - Z.Vodsloň, J.Havel
 • usnesení RČRo k vypracování podrobné finanční analýzy, vč.harmonogramu souběžného analogového a digitálního vysílání a jeho dopadu na rozpočet ČRo - L.Jíša
 • hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc prosinec 2008 - A.Zelenka
 • stížnosti - vyřízené i došlé - L.Jíša
 • různé: - poděkování RČRo organizátorům významných akcí ČRo


Program byl jednomyslně schválen
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 1/09
Rada Českého rozhlasu připravila tajnou volbu Dozorčí komise, jako svého poradního orgánu, na dvouleté období od 28.1.2009 do 28.1.2011. Rada ČRo zvolila volební komisi ve složení: Ladislav Jíša, Dana Jaklová a Antonín Zelenka.
Volební komise zvolila ze svého středu předsedu a to Ladislava Jíšu
Hlasování: 7-0-0

Na základě tajné volby byli zvoleni tito členové Dozorčí komise:

 • Mgr. Gellová Marta (počtem hlasů 7)
 • JUDr. Janotka Jiří (počtem hlasů 7)
 • Ing. Mutafov Jiří (počtem hlasů 7)
 • Ing. Volf Jiří (počtem hlasů 6)
 • Ing. Klofová Ludmila (počtem hlasů 7)
Kandidátka Ludmila Procházková získala 1 hlas, Gabriela Leinová 0 hlasů.
Nová Dozorčí komise se sejde nejpozději do 14.2.2009, aby zvolila své předsednictvo.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 2/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17.12.2008.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení č. 3/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 7.1.2009.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 4/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14.1.2009.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 5/09
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 21.1.2009
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 6/09
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o probíhající rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12, Praha 2 s tím, že podtrhuje platnost svého usnesení č. 148/08.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 7/09
Rada Českého rozhlasu projednala písemný materiál k této problematice, zpracovaný vedením ČRo a na základě následného jednání uložila generálnímu řediteli ČRo Ing. Václavu Kasíkovi zpracovat finanční analýzu souběžného analogového a digitálního vysílání ČRo, jeho dopadů na rozpočet ČRo, a to včetně časového harmonogramu do roku 2015. Materiál předložit do 4.3.2009.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 8/09
Rada ČRo bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic ČRo a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 9/09
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti a náměty posluchačů a další informace s tím spojené:
- Radimu Petrovovi z 10.12.08 - za poděkování ČRo 3 Vltava a Janu Vedralovi
- Václavu Němcovi z 11.12.08 - vyjádření ředitele ČRo 6 P.Duhana
- Pavle Roučkové z 11.12.08 - k projektu Odhalení
- Lence Vaňkové ze 14.12.08 - k projektu Odhalení
- Jiřímu Svobodovi ze 16.12.08 - k projektu Odhalení
- Milošovi Caldovi ze 16.12.08 - vzala na vědomí vyjádření ředitelky Radia Česko H.Hikelové
- Tomášovi Andrýsovi z 22.12.08 - k možnosti poslechu ČRo 2 Praha na Ostravsku
- Jiřímu Pallasovi z 3.1.09 - k vysílání ČRo o p. F. Janouchovi
- Petru Kučerovi z 5.1.09 - k možnosti poslechu ČRo 1 Rž v Brně
- korespondenci s M.Hozákem ze 14.1.09 k situaci v ČRo Liberec
- p. Dardovi z 12.1.09 k vysílání ČRo v Plzni
- Anně Martanové ze 7.1.09 za poděkování za vysílání ČRo 2 Praha
- Ondřeji Šmerdovi z 12.1.09 ohledně zpravodajství k počítačovým systémům
- Tomáši Jurčíkovi z 15.1.09 k vysílání písní Jaromíra Nohavici
- Mgr. Michaele Otterové ze 17.1. 09 k reportáži vysílané na ČRo 1 Rž 17.1.09
- Petru Kročovi z 20.1.09 na technický dotaz ohledně vysílání v Brně
- Mgr. Luďku Blažkovi, tajemníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů, o.s. z 22.1.09 k prezentaci knižních titulů v ČRo
- Asociaci plátců veřejnoprávního vysílání, o.s. z 26.1.09
- vyjádření Rady ČRo k žádosti o stanovisko od Iniciativy Gorily On-line ohrožení ze 26.1.09
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 10/09
Rada vzala na vědomí text odpovědi na dopis 1.náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy z 6.1.09 k ČRo Radio Wave
Hlasování: 5-0-2
Pro : D.Jaklová, J.Florian, L.Jíša,T. Ratiborský, A.Zelenka
Zdržel se: P.Hazuka, B.Zoubek

Na návrh L.Jíši se do zápisu doplnil text, že generální ředitel ČRo po seznámení s odpovědí nesouhlasí s tou částí textu, ve které je uvedena věta o obcházení zákona. Je na jeho zvážení, zda vůči MŠMT uplatní své rozdílné stanovisko k této formulaci.

Různé:
Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo, aby jejím jménem poděkoval organizátorům následujících akcí:

Betlémské světlo - 19. prosince 2008 - Praha, České Budějovice - tradiční předvánoční akce ČRo, kdy zástupci ČRo spolu se skauty předávají Betlémské světlo do rukou pražského arcibiskupa, kardinála Vlka "plamínek přátelství a naděje".

Usnesení 11/09
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi na 25. února 2009. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověření zápisu: Dana Jaklová

Zvukový záznam 1. veřejné schůze Rady ČRo (část 1/2)

Zvukový záznam 1. veřejné schůze Rady ČRo (část 2/2)

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 17.12.2008

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 7.1.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 14.1.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 21.1.2009

Spustit audio