Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 1. 2014)

29. leden 2014

Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 1. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost č. 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Omluven: Tomáš Kňourek

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté:  René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ, Jaroslav Růžička, předseda DK Rady ČRo

Omluven: Peter Duhan, generální ředitel

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2013
- informace o výběru rozhlasových poplatků za rok 2013
- novela Statutu ČRo
- stanovení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo na 1. pololetí 2014
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy, dohoda o narovnání se zhotovitelem
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 1/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. 12. 2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 2/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 8. 1. 2014
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 3/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. 1. 2014
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 4/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti své DK za 4. čtvrtletí 2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 5/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků za rok 2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 6/14
Rada Českého rozhlasu schválila změnu Statutu ČRo v článku 7, odstavec 4  písmeno b) a v článku 7, odstavec 5, písmeno h)
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 7/14
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J.) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2014 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1/Dodržování Kodexu a Statutu ČRo                                          40 %
2/Dodržování usnesení Rady ČRo                                              10 %
3/Podíl ČRo na trhu (share) 21,5 %                                            20 %
4/Dodržování časového harmonogramu restrukturalizace ČRo   30 %

Hlasování:     
pro - 
E. Kukuczka, M. Stehlík, T. Ratiborský, B. Zoubek, M. Badal, I. Tesař
zdržel se - 
P. Šafařík

Usnesení 8/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 9/14, 10/14 a 11/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 9/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 4. 2011 na dobu neurčitou mezi ČRo Ostrava a Jazykovým centrem SVĚT s.r.o. s účinností po podpisu dodatku oběma smluvními stranami
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 10/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Hradec Králové a Janem Vančurou s účinností od 1. 2. 2014
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 11/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí:
Dohodu o narovnání a vypořádání závazků ze Smlouvy o dílo mezi Českým rozhlasem a „OHL ŽS - HOCHTIEF- Sdružení Český rozhlas“ jako podklad pro uzavření soudního smíru se zhotovitelem „OHL ŽS - HOCHTIEF- Sdružení Český rozhlas“.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 12/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu
Hlasování: 7 – 0 - 0

Různé: Rada Českého rozhlasu děkuje prostřednictví generálního ředitele organizátorům akce Světlo z Betléma.

Usnesení 13/14
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2014 na 26. 2. 2014 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 12/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 4. čtvrtletí 2013

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio