Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 1. 2021)

28. leden 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 1. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Petr Arenberger, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2020
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2020
- Informace generálního ředitele
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2020
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2021 – 2023 
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0
V době hlasování nebyl přítomen P. Arenberger.

Usnesení 1/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2020.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 2/21
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o aktuálních opatřeních ohledně pandemie v ČRo – možnost antigenního testování zaměstnanců v budově rozhlasu, probíhá anketa ohledně zájmu zaměstnanců o vakcínu proti covid-19. Je připravována nová podoba pracovního řádu, byla jmenována  pracovní skupina, která připravuje závazná pravidla zaměstnanců rozhlasu o chování na sociálních sítích.
Festival Prix Bohemia Radio byl přesunout na podzim tohoto roku, nejspíš do druhé poloviny října.
Závěrem generální ředitel informoval o průměrné mzdě v Českém rozhlase za rok 2020, která činila 42 386, což je o 2,6% více než v předešlém roce.

Usnesení 3/21
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele ČRo o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, která v roce 2020 činila 42 386 Kč.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 4/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2020.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 5/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Volba dozorčí komise Rady ČRo
Usnesení   6/21

Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu dozorčí komise Rady ČRo ve složení: Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal a Marek Pokorný, která si zvolila ze svého středu předsedu volební komise, pana Tomáše Kňourka.  
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení   7/21
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byli zvoleni do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve volebním období 2021 – 2023 s účinností od 1. 2. 2021:                         
pan Jiří Šuchman - 7 hlasů      
pan Jiří Hrabovský - 8 hlasů      
pan Ondřej Škorpil - 8 hlasů      
pan Jakub Chytil - 6 hlasů      
pan Jiří Vyskočil - 7 hlasů      
Hlasování:
8 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek požádal o diskusi ohledně stanice ČRo Plus na příští veřejné schůzi Rady ČRo za účasti vedení této stanice.

J. Nerušil poděkoval za písemné vyjádření ohledně rozhovoru V. Kroce s T. Okamurou. Vrátil se k diskusi z minulé veřejné schůze ohledně vyváženosti zástupců politických stran ve vysílání ČRo a požádal generálního ředitele o písemné doplňující informace.

Usnesení 8/21
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2021 na 24. 2. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Příloha k usnesení 5/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2020

Statistiky online aktivit ČRo

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2020

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio