Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 1. 2011)

27. leden 2011

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27.1. 2011, konané v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2 od 14.00 hod.

Přítomni: Dana Jaklová - předsedkyně Rady ČRo, Ladislav Jíša - 1. místopředseda Rady ČRo a mluvčí Rady, Tomáš Ratiborský - 2. místopředseda Rady ČRo, Členové rady: Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, Milan Badal
Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová
Hosté: Peter Duhan, prozatímní ředitel ČRo, Josef Havel, pověřený výkonný ředitel ČRo, Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic ČRo, Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku ČRo, Lukáš Hurník, pověřený programový ředitel ČRo, Jaromír Ostrý, šéfredaktor ČRo 2 - Praha, Petra Štěpánková, vedoucí kanceláře prozatímního řediteleČRo

PROGRAM:
 • zahájení, schválení programu
 • představení nového člena RČRo Milana Badala
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 - aktuální situace
 • informace o změnách v programu ČRo 1 - RŽ
 • informace o změnách v programu ČRo 2 -Praha
 • střednědobý výhled ČRo
 • volba Dozorčí komise RČRo
 • harmonogram volby GŘ a volba volební komise
 • stížnosti, podněty posluchačů - LJ
 • neveřejný bod jednání
 • projednání smluv - ČRo x Telefonica O2 Czech republic a.s., ČRo x Plzeňská filharmonie
 • různé, závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 1/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. prosince 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 2/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. ledna 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 3/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. ledna 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 4/11
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. ledna 2011.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 5/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o rekonstrukci historické budovy ČRo, Vinohradská 12.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 6/11
Rada Českého rozhlasu byla seznámena s informacemi ředitelky zpravodajských stanic Hany Hikelové o změnách na stanici ČRo 1 - Radiožurnál.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 7/11
Rada Českého rozhlasu byla seznámena s informacemi pověřeného programového ředitele ČRo Lukáše Hurníka a šéfredaktora ČRo 2 - Praha Jaromíra Ostrého o programových změnách stanice ČRo 2 Praha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 8/11
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí Střednědobý výhled Českého rozhlasu do roku 2015 doplněný o opatření, která povedou k dalším úsporám a tím k zajištění ekonomické soběstačnosti Českého rozhlasu i po roce 2012.
Rada Českého rozhlasu doporučuje prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi neodkladně přistoupit k realizaci dvou z těchto opatření, a to k systémové integraci a k optimalizaci vysílací sítě.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 9/11
Rada Českého rozhlasu, na základě svého Volebního řádu čl.III., odst.1., zvolila tříčlennou volební komisi pro volbu nové Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve složení Mgr. Milan Badal, JUDr. Ladislav Jíša a Bc. Tomáš Ratiborský, která si ze svého středu zvolila předsedu JUDr. Ladislava Jíšu.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 10/11
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby provedené dle Volebního řádu Rady ČRo čl.III., byli zvoleni do nové Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu:
Mgr. Jiří Hrabovský - 6 hlasů
Stanislava Koucká-Nodlová - 5 hlasů
Ing. Jiří Mutafov - 6 hlasů
Mgr. Jaroslav Růžička - 6 hlasů
Ing. Jiří Volf - 6 hlasů
Ustavující schůze nové Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu se koná 3.února 2011 od 10,00 v zasedací místnosti č.425 v budově Vinohradská 12, Praha 2.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 11/11
Rada Českého rozhlasu, na základě svého Volebního řádu čl.IV., bodu B., odst.6., zvolila tříčlennou volební komisi ve složení Mgr. Milan Badal, JUDr. Ladislav Jíša a Bc. Tomáš Ratiborský, která si ze svého středu zvolila předsedu JUDr. Ladislava Jíšu. Předseda volební komise, dle Volebního řádu Rady ČRo čl.IV., bodu B., odst.7., připraví volbu generálního ředitele Českého rozhlasu na nejbližší veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 12/11
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí texty odpovědí na stížnosti, náměty, připomínky posluchačů a to:
- panu Tomáši Karabelovi na jeho stížnost ze 14.12.2010 ohledně vysílání pořadu Zeměžluč na ČRo 6 na cancúnské téma
- RNDr. Mojmíru Kallusovi na jeho negativní reakci z 22.12.2010 na příspěvek zahraničního zpravodaje ČRo Břetislava Turečka o křesťanském sionismu.
Závěrem tohoto bodu byla Rada Českého rozhlasu seznámena s dopisem Ing. Miloše Filipa k novému vysílání ČRo Praha.
L.Jíša upozornil na postup při řešení stížností posluchačů, týkající se programových záležitostí, které Rada Českého rozhlasu nebude sama vyřizovat, ale postupovat přímo prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 13/11
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou - tj. usnesení 14/11 a 15/11 - ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 14/11
Rada Českého rozhlasu projednala a na základě doporučení své Dozorčí komise odsouhlasila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČRo a Telefonica 02 Czech republic, a.s.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 15/11
Rada Českého rozhlasu projednala a na základě doporučení své Dozorčí komise odsouhlasila uzavření nájemní smlouvy mezi ČRo a Plzeňskou filharmonií o.p.s.
Hlasování: 6-0-0

Různé:
Rada ČRo žádá prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:
* Daruj hračku s Českým rozhlasem
V pátek 17. prosince vyvrcholil slavnostním předáním dárků v Havlíčkově Brodě 12. ročník dobročinné akce Daruj hračku s Českým rozhlasem, která probíhá ve spolupráci se společností TANGO Havlíčkův Brod. V letošním roce se sbírky zúčastnilo 38 dětských domovů a ústavů sociální péče z celé České republiky

Usnesení 16/11
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2011 na 24. února. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0

Ověření zápisu: Ladislav Jíša

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 1/3

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 2/3

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 3/3

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 16. prosince 2010

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 6. ledna 2011

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 13. ledna 2011

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 20. ledna 2011

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio