Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 1. 2010)

27. leden 2010

Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 27. ledna 2010, konané v Českém rozhlasu v Praze.

Přítomni: Dana Jaklová, Ladislav Jíša,členové předsednictva Rady ČRo,Maria Ptáčková, Tomáš Ratiborský, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Omluveni: Jiří Florian, Pavel Hazuka (nemoc)
Sekretariát: Jaroslava Jandová
Hosté: Richard Medek, generální ředitel ČRo, Peter Duhan, programový ředitel ČRo, Hana Skalová, ředitelka ekonomického odboru ČRo, Hana Bakičová, vedoucí KGŘ ČRo, Alexandr Pícha, ředitel ČRo 8 On-line, Karel Zuska, advokát-odborný poradce ČRo pro rekonstrukci objektu ČRo, Vinohradská 12, P 2

PROGRAM:

 • zahájení + schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictva RČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci objektu ČRo - Vinohradská 12, Praha 2 - aktuální zhodnocení situace
 • projednání návrhu usnesení po vyhodnocení závěrů třetího auditu na rekonstrukci, informace o první etapě rekonstrukce v roce 2004
 • projednání návrhu usnesení ve věci prodeje objektu ČRo v Peci pod Sněžkou
 • projednání návrhů usnesení k předložené nové organizační struktuře ČRo ze strany generálního ředitele ČRo Richarda Medka
 • projednání kritérií pro přiznání pohyblivé složky mzdy generálního ředitele ČRo a podmínek Dohody o zákazu výdělečné činnosti po skončení zaměstnání u generálního ředitele ČRo
 • prezentace nové podoby internetových stránek ČRo
 • hodnocení stanic a reakce ředitelů za poslední období
 • stížnosti/názory/náměty posluchačů
 • neveřejný bod
 • projednání nájemních smluv ČRo se společnostmi Sevenmedia s.r.o., Finanční servis s.r.o. a Školní jídelna Plzeň
 • různé, závěr
Usnesení 1/10
Program byl schválen vyjma bodu 6 a 7, které se vyřazují z programu a k jejichž projednání Rada ČRo žádá předsedu Rady ČRo svolat mimořádné zasedání Rady ČRo dne 10.2.2010 ve 14:00 hod.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 2/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. prosince 2009.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 3/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. ledna 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 4/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z  jednání svého předsednictva ze dne 13. ledna 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 5/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. ledna 2010.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 6/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy ČRo, P 2 - Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení ČRo a odborný poradce ČRo v této věci JUDr. Karel Zuska.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 7/10
Rada ČRo, na základě projednání třech nezávislých auditů rekonstrukce historické budovy ČRo, Praha 2, Vinohradská 12, jejichž vypracování zadal generální ředitel ČRo, doporučuje generálnímu řediteli ČRo Mgr. Richardu Medkovi, aby připravil a společně s určenými zástupci Rady ČRo podal trestní oznámení na neznámého pachatele na Státní zastupitelství pro Prahu 2.
Rada ČRo vychází ze skutečnosti, že auditní zprávy poukázaly na řadu pochybení zadavatele v dosavadním průběhu realizace veřejné zakázky spolu s podezřením, že závažností a rozsahem těchto pochybení došlo k poškození zakázky ve výši její nákladovosti a tím i k porušení zákonné povinnosti účelně a hospodárně využívat finanční prostředky a majetek Českého rozhlasu.
Rada ČRo pověřuje členy svého předsednictva, aby trestní oznámení spolusignovali.
Rada Českého rozhlasu pověřuje předsednictvo Rady, aby v tomto smyslu písemně informovalo předsedy Stálé komise pro sdělovací prostředky a Výboru pro vědu, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Hlasování: 5-0-1
Pro: D. Jaklová, L.Jíša, T. Ratiborský, A. Zelenka, M.Ptáčková
Proti: 0
Zdržel se : B. Zoubek

Usnesení 8/10
Rada ČRo, na základě doporučení své Dozorčí komise, ve věci prodeje objektu ČRo v Peci pod Sněžkou, ukládá generálnímu řediteli Mgr. Richardu Medkovi objekt ČRo v Peci pod Sněžkou bez zbytečného odkladu transparentním způsobem prodat a to na základě nového znaleckého posudku a zjištěného faktického stavu. Rada ČRo dále v této záležitosti doporučuje generálnímu řediteli ČRo zoptimalizovat řešení správy objektu a s tím souvisejících nákladů a zároveň ho žádá prověřit, kdo za vzniklou situaci nese osobní odpovědnost. Stejně tak postupovat v záležitosti mandátních smluv s JUDr. Jiřím Kratochvílem, zejména z hlediska jejich plnění v kontextu s jejich výší.
Informaci o vyřešení předložit Radě ČRo do 15.2.2010.
Rada ČRo zašle stížnost Kontrolní radě ČAK ve věci činnosti JUDr. Jiřího Kratochvíla pro ČRo, kterou považuje na základě jeho mandátních smluv s ČRo za naprosto neadekvátní.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 9/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace vyplývající z prezentace nové podoby internetových stránek ČRo, kterou připravil nový ředitel ČRo 8 On line Alexandr Pícha.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 10/10
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za prosinec 2009, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic ČRo a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic.
Hlasování: 5-0-0
T.Ratiborský v této chvíli nepřítomen.

Usnesení 11/10
Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů:
- PaeDr. Jitce Gruntové na její stížnost ze 7.12.2009 ohledně komentáře redaktora Adama Drdy, vysílaného 2.11.2009 v ČRo-Rádio Česko
- Panu Vladimíru Přibskému na jeho dopis z 8.12.2009 ohledně jeho údajného zákazu vysílání jeho autorských děl v ČRo
- Panu J.Potůčkovi na jeho dotaz z 11.12.2009 ohledně webových stránek ČRo a sportovních přenosů
- Panu J.Vonšíkovi jako doplňující vyjádření k jeho stížnosti na hlasový projev meteorologů ve vysílání ČRo
- JUDr. Janu Machovi na jeho stížnost ze 26.12.2009 na ranní vysílání ČRo 2 Praha o vánočních svátcích
L.Jíša dále informoval o žádostech na sponzoring a o tom, že Rada ČRo nebude reagovat na stížnosti, které nebudou plně identifikovány, považuje je za anonymy.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 12/10
Rada Českého rozhlasu schvaluje text odpovědi na stížnost na generálního ředitele ČRo Richarda Medka, kterou podal 4.1.2010 poslanec doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. ohledně údajné cenzury celostátního deníku Haló noviny.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 13/10
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný - tj. usnesení14/10, 15/10 a 16/10 ve smyslu § 7, odst.3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 14/10
Rada Českého rozhlasu projednala a odsouhlasila, na základě doporučení své Dozorčí komise, nájemní smlouvu ČRo Ostrava se společností Sevenmedia s.r.o.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 15/10
Rada Českého rozhlasu projednala a odsouhlasila, na základě doporučení své Dozorčí komise, nájemní smlouvu ČRo Ostrava se společností Finanční servis s.r.o.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 16/10
Rada Českého rozhlasu projednala a odsouhlasila, na základě doporučení své Dozorčí komise, nájemní smlouvu ČRo Plzeň se Školní jídelnou Plzeň.
Hlasování: 6-0-0

Různé:
Místopředseda Rady ČRo Ladislav Jíša informoval o připraveném vyjádření Rady ČRo k Městskému soudu v Praze O přezkum rozhodnutí Rady Českého rozhlasu, kde žalobcem je Ing. Václav Kasík.
Rada ČRo je v této věci právně zastoupena advokátem Mgr.Jiřím Hrabovským.

R.Medek informoval Radu ČRo o přípravě programové konference koncem března 2010, na kterou bude navazovat konference PR a marketingu. Zároveň zmínil systém úsporných opatření ČRo.

P.Duhan podal Radě ČRo informaci o úsporách v ČRo 7 vysílání do zahraničí a o jednáních s MZV.

L.Jíša informoval o zamítnutí žaloby J.Zilvara na Radu ČRo ohledně podmínek výběrového řízení na GŘ ČRo od Ústavního soudu ČRo.

Rada žádá generálního ředitele, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce:

 • Help Haiti - 21. ledna 2010 - Praha - Hlavní město Praha, Česká televize, Český rozhlas Regina a Člověk v tísni, o.p.s. uspořádali humanitární koncert na pomoc obětem zemětřesení na Haiti.
 • Regiontour 2010 - 14. až 17. ledna 2010 - Brno - prezentace Českého rozhlasu na 19. ročníku mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech. ČRo připravil v rámci svého propagačního stánku vysílací studio, ze kterého během veletrhu vysílaly všechny regionální stanice, ČRo 1 - Radiožurnál a ČRo 2 - Praha.

Usnesení 17/10
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2010 na 24. února. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0

Ověření zápisu: Dana Jaklová

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (1/2)

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (2/2)

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 16.12.2009

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 6.1.2010

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 13.1.2010

Zápis z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 20.1.2010

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio