Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 1. 2022)

26. leden 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 1. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2021 
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2021
- Zpráva o výsledku evaluace 2021
- Aktuální informace k personálním a organizačním změnám od 1. 1. 2022
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouva
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0             

Usnesení 1/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0                     

Usnesení 2/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 3/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výsledcích evaluace 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

V 16.00 hod odešel z jednání O. Matouš.

Usnesení 4/22
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí aktuální informace k personálním a organizačním změnám od 1. 1. 2022.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 5/22
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele ČRo o jmenování pana Martina Samka šéfredaktorem iRozhlas.cz s účinností od 1. března 2022
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o výši průměrné mzdy v Českém rozhlase v roce 2021, která činila 42 938 Kč. Dále informoval o pravidelném testování zaměstnanců v rozhlase na covid-19 od 17. 1. 2022, které bude pokračovat podle avizovaného vývoje pandemie. Rozhlas pravidelně vyhodnocuje finanční dopady pandemie a testování, o kterých informuje dozorčí komisi Rady. 

Usnesení 6/22
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci generálního ředitele ČRo o výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, která v roce 2021 činila 42 938 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0

V době hlasování nebyl přítomen V. Jandák.

Usnesení 7/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  postoupení nájemní smlouvy uzavřené s Michalem Hvězdou dne 9. 10. 2020 na nového nájemce společnost DREAM WALKER STUDIO s.r.o.
Hlasování: 5 – 0 – 0

V době hlasování nebyl přítomen V. Jandák.

Usnesení 8/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé:
J. Hošna informoval o aktuální situaci po vypnutí středovlnného vysílání Českého rozhlasu.
R. Zavoral závěrem uvedl – od 1. 3. 2022 Martina Samka na pozici vedoucího domácí redakce vystřídá David Macháček a Český rozhlas zřizuje novou pozici zpravodaje v Paříži, kterým bude Martin Balucha.

Usnesení 9/22
Rada Českého rozhlasu svolává druhou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 23. 2. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel: T. Kňourek

Příloha k usnesení 8/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2021

Zpráva o výsledcích evaluace 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio