Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 1. 2017)

25. leden 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 1. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Ivan Tesař, Michal Stehlík, Miroslav Dittrich, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2016
- personální změna
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- volba volební komise
- volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2017 - 2019
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 1/17

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 12. 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 2/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 1. 2017.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 3/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2016.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 4/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o personální změně v Českém rozhlase: od 1. 2. 2017 bude jmenována na post ředitelky Personálního odboru Českého rozhlasu paní Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 5/16
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 6 a 7 /17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení 6/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Michalem Teršlem na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2017.
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 7/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila uzavření kupní smlouvy číslo KSK/5030/2016  mezi ČRo a ČEZ Distribuce, a. s.  na prodej pozemku s parcelním číslem st.1328 o výměře 29 m2 v katastrálním území Hradec Králové ve výši 67 280,- Kč bez DPH.
Hlasování:
9 - 0 - 0

V 14.18 hod odešel z jednání J. Volf.

Usnesení 8/17
Rada Českého rozhlasu na základě svého volebního řádu zvolila tříčlennou volební komisi pro tajnou volbu dozorčí komise Rady ČRo ve složení: Tomáš Kňourek, Michal Stehlík a Petr Šafařík, a ta zvolila ze svého středu předsedu volební komise pana Tomáše Kňourka. 
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 9/17
Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byli zvoleni do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve volebním období 2017 - 2019:                     
Mgr. Robert Cholenský, Ph.D.      9 hlasů     
JUDr. Jakub Chytil                        9 hlasů     
Ing. Marek Vích                            8 hlasů     
Ing. L'ubica Mocková                   7 hlasů     
Mgr. Ing. Filip Hejl                        6 hlasů     
Hlasování:
9 - 0 - 0

Usnesení 10/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 9 - 0 - 0

Různé: Z. Zavoral informoval o průměrné měsíční mzdě v ČRo,  P. Šafařík se dotázal na možné výzkumy veřejného mínění před volbami 2017, J. Vejvoda se dotázal na stav konkurzu na ředitele regionálního studia ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice a o zasedání EBU v Plzni,  o čemž informoval R. Zavoral. J. Vejvoda pochválil nové vysílací schéma stanice Dvojka. P. Šafařík se dotázal na výpadek vysílání na stanici ČRo Plus, což R. Zavoral vysvětlil.

H. Dohnálková pozvala na veřejnou prezentaci analýzy pro potřeby Rady ČR - Mediální reprezentace prezidenta ČR Miloše Zemana a prezidentského úřadu ČR ve vybraných pořadech Českého rozhlasu dne 8. února 2016 od 16.00 hod Atriu Českého rozhlasu.

Usnesení 11/17
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2017 na 22. 2. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio