Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (20. 1. 2016)

20. leden 2016

Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 20. 1. 2016 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Studio S1, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Petr Šafařík, předseda Rady ČRo; Ivan Tesař, Milan Badal, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

P. Šafařík oznámil svou rezignaci na funkci předsedy Rady ČRo k 31. 3. 2016, a to z důvodu budoucího většího vytížení ve svém zaměstnání.

Program:
- zahájení
- veřejné slyšení kandidátů na funkci generálního ředitele ČRo
- volba generálního ředitele ČRo
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 – 0 - 0

Volba volební komise
Usnesení 1/16

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Hana Dohnálková, Tomáš Kňourek, Ervín Kukuczka a zvolila si ze svého středu svojí předsedkyni Hanu Dohnálkovou.
Hlasování:
Pro: P. Šafařík, I. Tesař, M. Badal, J. Vejvoda, M. Stehlík, I. Vodochodský
Proti: - 0
zdržel se: H. Dohnálková, T. Kňourek, E. Kukuczka

Předsedkyně volební komise H. Dohnálková seznámila volitele s volebním řádem a se způsobem úpravy volebních lístků pro prvé kolo prvé volby.

Rada Českého rozhlasu vyslechla projekty kandidátů na generálního ředitele ČRo, a to:
1) PhDr. Jakuba Končelíka, Ph.D.
2) Ing. Michaela Kralerta
3) Mgr. Tomáše Němečka
4) Ing. Tomáše Skřivánka
5) Mgr. René Zavorala

K projektům i kandidátům byla vedena rozprava členů Rady ČRo (mezi vystoupením 3. a 4. kandidáta byla 10 minutová přestávka).

Usnesení 2/16
Výsledky 1. kola 1. volby:
Rozdáno: 9 volebních lístků
Odevzdáno: 9 volebních lístků, z toho:  9 platných volebních lístků.

Počty hlasů:  
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.  1 hlas
Ing. Michael Kralert                1 hlas
Mgr. Tomáš Němeček             0 hlasů
Ing. Tomáš Skřivánek             2 hlasy
Mgr. René Zavoral                  5 hlasů

Do druhého kola první volby postupují kandidáti:
Ing. Tomáš Skřivánek se 2 hlasy
Mgr. René Zavoral s 5 hlasy

Hlasování: 9 – 0 - 0

Následovala 30 minutová přestávka.

Předsedkyně volební komise H. Dohnálková seznámila volitele se způsobem úpravy volebních lístků pro druhé kolo prvé volby.

Usnesení 3/16
Výsledky 2. kola 1. volby:
Rozdáno: 9 volebních lístků
Odevzdáno: 9 volebních lístků, z toho: 9 platných volebních lístků.

Ing. Tomáš Skřivánek       2 hlasy
Mgr. René Zavoral            7 hlasů

Generálním ředitelem Českého rozhlasu byl s počtem 7 hlasů ve druhém kole první volby zvolen Mgr. René Zavoral.

Hlasování: 9 – 0 - 0
Protokol o volbě je nedílnou součástí tohoto zápisu - viz příloha.

Usnesení 4/16
Rada Českého rozhlasu jmenuje Mgr. René Zavorala generálním ředitelem ČRo s účinností od 21. 1. 2016.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 5/16

Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. rozpravu předcházející usnesení 6/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 – 0 - 0         

Usnesení 6/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi ČRo (Plzeň) a Agenturou 4PRO, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2016.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 7/16
Rada Českého rozhlasu svolává 2. řádnou schůzi v roce 2016 na 24. 2. 2016 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 - 0

Ověřovatel:  Petr Šafařík

 

Zvukový zýznam z 1. veřejné schůze

Protokol volební komise Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio