Vyjádření tří radních k reakci Českého rozhlasu na stanovisko tří členů RČRo z 28. 1. 2015

17. únor 2015

Stanovisko je dostupné zde: http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-28-1-2015--1449225

Ve středu 4. 2. 2015 byla na hlavní internetové stránce ČRo, v sekci „Servis pro novináře“ a na intranetu ČRo zveřejněna „Reakce Českého rozhlasu na Stanovisko tří členů Rady ČRo z 28. ledna 2015“ (http://www.rozhlas.cz/informace/press/_zprava/reakce-ceskeho-rozhlasu-na-stanovisko-tri-clenu-rady-cro-z-28-ledna-2015--1451515).

K oné reakci ČRo sdělujeme následující:

1) V žádném případě jsme nenabádali k obcházení zákona o veřejných zakázkách ani jiných právních předpisů. Naopak, v Radě ČRo patříme k těm radním, kteří na tyto i další normy relevantní pro činnost ČRo a RČRo často odkazují.

2) Naše stanovisko z 28. 1. 2015 obsahuje informace, které jsme několik měsíců diskutovali na schůzích předsednictva Rady ČRo, jichž se účastní i další členové RČRo.

3) Stanovisko z 28. ledna 2015 bylo navzdory svému rozsahu formulováno zdrženlivě. Existují další fakta, která poukazují na nestandardní postup ČRo ve věci analýz pro potřeby Rady ČRo. Pro stručnost zde z nich uvedeme jen následující: jak zaznělo i na veřejné schůzi RČRo 28. 1. 2015 z úst předsedy Dozorčí komise Rady ČRo, Český rozhlas využívá pro své vlastní potřeby takové nástroje a kroky, jako je možnost vyžádat od uchazečů veřejné soutěže chybějící podklady nebo zadávání zakázek nižšího finančního rozsahu cestou přímého oslovení dodavatele. Dodáváme, že obojí nyní ČRo ohledně analýz pro potřeby RČRo s nápadnou striktností vyloučil.

4) Jak jsme uvedli ve svém stanovisku z 28. 1. 2015, uchazeči zrušené veřejné soutěže (VS) o odvolání informovali Radu ČRo a sdělili své výhrady proti zvolenému postupu. Díky tomu radní znají jednak identitu uchazečů, jednak mají více informací k důvodům, jež vedly ke zrušení VS. Můžeme se tedy vyslovit k tomu, zda jde o kvalitní pracoviště. Odtud naše pochybnost nad tím, že by všichni ti uchazeči, kteří se jinak úspěšně účastní různých podobných VS i u obdobných veřejných institucí, jako je ČRo, právě tuto jednu VS tak fatálně podcenili.

5) Rada ČRo má zadávat nezávislé odborné analýzy. Je to pro její práci velmi důležité. Dosavadní postup ČRo má za svůj důsledek to, že Rada ČRo už dlouho žádné odborné analýzy k dispozici nemá. A nebude je mít ani pro přípravu „Výroční zprávy Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2014“.

6) Rada Českého rozhlasu má zastupovat veřejnost, v mnoha případech RČRo v odpovědích na podněty a stížnosti posluchačům odkazovala na budoucí odborné analýzy, které hodlá - s nezbytným prostřednictvím ČRo - zadávat. Kumulace různých povážlivých kroků ze strany vedení ČRo nás vedla k tomu, že jsme se rozhodli na problém upozornit veřejně. Pokládáme za nepřípustné, aby vedení ČRo takové jednání radních - zástupců veřejnosti - dehonestovalo, jak činí ve své „Reakci Českého rozhlasu na Stanovisko tří členů Rady ČRo z 28. ledna 2015“.

Závěrem bychom chtěli uvést fakt, že radní se 28. ledna 2015 shodli na tom, že analytická skupina RČRo bude dál jednat o přípravě podkladů k analýzám pro potřeby Rady ČRo. Vedoucím analytické skupiny byl ustanoven P. Šafařík a její novou členkou se stala H. Dohnálková, dva ze spoluautorů tohoto vyjádření.

Doufáme, že další veřejné soutěže na analýzy pro potřeby Rady ČRo a celý proces jejich přípravy budou probíhat zcela standardním způsobem.


Praha, 11. 2. 2015

Autoři vyjádření:
  • Hana Dohnálková, členka Rady ČRo a členka „analytické skupiny“ RČRo (vzniklé pro přípravu podkladů k analýzám na straně Rady ČRo)
  • Tomáš Kňourek, člen Rady ČRo a člen její „analytické skupiny“ 
  • Petr Šafařík, místopředseda Rady Českého rozhlasu a vedoucí její „analytické skupiny“.

V případě dotazů atp. se prosím obraťte na místopředsedu RČRo a spoluautora tohoto vyjádření Petra Šafaříka, který byl trojicí radních určen jako mluvčí pro danou záležitost:

e-mail: p.safarik@seznam.cz, tel.: 737 379 096

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio