Volební řád Rady Českého rozhlasu, součást Jednacího řádu (ve znění od 25. 6. 2020)

pro volby předsedy, místopředsedů, tiskového mluvčí Rady ČRo (dále jen Rada), Dozorčí komise Rady a volbu a odvolání generálního ředitele ČRo (dále též jen Volební řád). Tento Volební řád je nedílnou součástí Jednacího řádu Rady a jeho přílohou.


Organizaci voleb zajišťuje volební komise. Volební komise je tříčlenná a je složena ze členů Rady, kteří v příslušné volbě nekandidují. Volební komise si ze svého středu zvolí předsedu, který řídí průběh volby a vyhlašuje výsledky jednotlivých voleb. Všechny volby probíhají tajně, pokud není Volebním řádem stanoveno jinak. Hlasuje se volebními lístky označenými vždy pozicí, do které se volí a pořadovým číslem volby a kola volby. Lístky musí být jednotné a označené razítkem Rady. Pro účel volby je připravena volební urna.
O všech volbách se pořizuje protokol, podepsaný všemi členy volební komise, který je uložený na sekretariátu Rady. Volební lístky a protokol musejí být po volbě zapečetěny v označené obálce a uloženy na sekretariátu Rady.

Článek II.
Volba orgánů Rady ČRo:

1. Předseda volební komise vždy seznámí všechny přítomné před procedurou volby s platným volebním řádem a postupem volby.
2. Hlasuje se v tomto pořadí:
a) volba předsedy
b) volba místopředsedů
c) volba tiskového mluvčí

Článek III.
Volba předsedy, místopředsedů

1. Předseda volební komise vyzve členy Rady k navržení kandidátů na obsazovaný post.
2. Navržený kandidát vyjádří ústní souhlas se svou kandidaturou. V případě nepřítomnosti navrženého kandidáta je vyžadován písemný souhlas. V případě, že je člen volební komise navržen na volenou funkci, zvolí Rada náhradníka na jeho místo.
3. K navrženým kandidátům je vedena rozprava.
4. Po ukončení rozpravy rozdá volební komise hlasovací lístky s označením volby.
5. Předseda volební komise před volbou přečte navržená jména kandidátůkterá volitel napíše na volební lístek, pokud nebudou na volebním lístku vytištěna. V případě, že je na volebním lístku napsán jiný kandidát, než byl nominován, je volební lístek volební komisí prohlášen za neplatný.
6. Volitel upraví volební lístek tak, že na volebním lístku označí:
a) nejvýše jedno jméno z řádně navržených kandidátů při volbě předsedy Rady.
b) nejvýše dvě jména z řádně navržených kandidátů při volbě místopředsedů Rady.
7. Výsledek voleb vyhlašuje předseda volební komise.
8. Na místo předsedy/místopředsedy Rady je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů všech členů Rady (5) a zároveň se v pořadí podle počtu hlasů umístil alespoň v pořadí, které odpovídá počtu obsazovaných míst.
9. Nezíská-li v 1. kole volby dostatečný počet kandidátů nadpoloviční většinu hlasů (5) nebo nelze mezi kandidáty rozhodnout podle pořadí, následuje kolo druhé. Do 2. kola postupují kandidáti s nejvyšším stejným počtem hlasů z 1. kola, nejvýše však dvojnásobný počet, než je počet obsazovaných míst. V případě rovnosti hlasů na postupových místech postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Volební komise rozdá volební lístky s označením volby. Předseda volební komise přečte jména kandidátů, kteří postoupili do kola druhého, a zajistí úpravu volebních lístků (volba předsedy/ místopředsedy kolo druhé).
10. Nezíská-li ani ve 2. kole volby dostatečný počet kandidátů nadpoloviční většinu hlasů (5), nebo nelze mezi kandidáty rozhodnout podle pořadí, následuje kolo třetí s nově navrženými kandidáty. Volební komise rozdá volební lístky s označením volby. Předseda volební komise přečte jména kandidátů, kteří jsou navrženi do kola třetího, a zajistí úpravu volebních lístků (volba předsedy/ místopředsedy kolo třetí). Pokud ani ve třetím kole nedojde ke zvolení předsedy/místopředsedů, rozhodnou členové Rady o náhradním termínu volby, nejpozději však do deseti kalendářních dnů.
11. Pokud předseda Rady ČRo přestane z jakýchkoliv důvodů vykonávat svou funkci, Rada ČRo aklamací zvolí na jeho místo jako úřadujícího předsedu jednoho z místopředsedů Rady ČRo, a to do řádné volby předsednictva Rady ČRo.

Článek IV.
Volba tiskového mluvčí

1. Tato volba probíhá aklamací.
2. Předseda volební komise vyzve členy Rady k navržení kandidátů na tento obsazovaný post.
3. Navržený kandidát vyjádří ústní souhlas se svou kandidaturou. V případě nepřítomnosti navrženého kandidáta je vyžadován písemný souhlas.
4. K navrženým kandidátům je vedena rozprava.
5. Po ukončení rozpravy se hlasuje o kandidátech v tom pořadí, jak byli navrženi.
6. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů Rady.
7. Nezíská-li v 1. kole volby žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, postupují do 2. kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z 1. kola. V případě rovnosti hlasů se hlasuje o všech kandidátech s nejvyšším stejným počtem hlasů, a to v abecedním pořadí.
8. V případě nezvolení tiskového mluvčí Rady v kole druhém, následuje kolo třetí s nově navrženými kandidáty. Toto kolo se řídí pravidly pro první kolo. Pokud ani ve třetím kole nedojde ke zvolení tiskového mluvčího, rozhodnou členové Rady o náhradním termínu volby, nejpozději však na nejbližší řádné veřejné schůzi.

Článek V.
Volba Dozorčí komise
1. Volba členů Dozorčí komise probíhá každé dva roky na veřejné schůzi. Nejpozději měsíc před termínem konáním volby Dozorčí komise shromáždí Rada návrhy na kandidáty Dozorčí komise. Navržení kandidáti na zasedání předsednictva Rady vysloví souhlas s nominací.
2. Předseda volební komise ručí za přípravu volebních lístků se jmény všech kandidátů a zároveň předloží písemný souhlas s nominací všech navržených včetně jejich životopisných údajů.
3. K navrženým kandidátům je vedena rozprava.
4. Po ukončení rozpravy rozdá volební komise hlasovací lístky s označením volby.
5. Volitel upraví volební lístek tak, že na volebním lístku označí nejvýše pět jmen z navržených kandidátů, zároveň avšak ne více než kolik volných míst do Dozorčí komise může být v příslušném kole nebo volbě obsazeno. V případě, že je označeno více kandidátů, je volební lístek neplatný.
6. V prvním kole je z navržených kandidátů zvolený ten, který získá nadpoloviční počet všech hlasů členů Rady (nejméně 5). V případě, že v prvním kole volby nebylo zvoleno všech pět členů Dozorčí komise, pokračuje volba druhým kolem, do kterého postupují všichni dosud nezvolení kandidáti. V případě, že nadpoloviční počet všech hlasů členů Rady získá větší počet kandidátů, než je počet členů Dozorčí komise, vyhodnotí se pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Lze-li jednoznačně určit pořadí na prvním až pátém místě, jsou všichni tito kandidáti zvoleni. Není-li možné ani na základě pořadí určit všech pět členů Dozorčí komise, pokračuje volba druhým kolem, do kterého postupují všichni kandidáti, kteří v prvním kole získali nadpoloviční počet všech hlasů členů Rady. Pro vyhodnocení druhého kola se přiměřeně použijí pravidla pro první kolo.
7. Pokud ani ve 2. kole volby nebyl zvolen potřebný počet členů Dozorčí komise, následuje kolo třetí, kterého se účastní všichni dosud nezvolení kandidáti. Pro vyhodnocení třetího kola se přiměřeně použijí pravidla pro první kolo. Pokud ani ve třetím kole volby nedojde ke zvolení celé Dozorčí komise, je volba neplatná. Rada připraví novou volbu, a to nejpozději na nejbližší řádné veřejné schůzi.
8. Nově zvolená Dozorčí komise, na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Dozorčí komise. Volba probíhá podle Volebního řádu pro volby předsedy a místopředsedů Rady přiměřeně. Volby se jako pozorovatel účastní pověřený člen Rady.
9. Pokud některý z členů Dozorčí komise přestane vykonávat z jakýchkoli důvodů svou funkci, Rada může namísto něj zvolit jiného kandidáta. Pro jeho volbu se ustanovení tohoto článku použijí přiměřeně.

Článek VI.
Volba generálního ředitele ČRo

1. Rada po odvolání či ukončení mandátu generálního ředitele (dále též jen GŘ) rozhodne veřejným hlasováním o tom, zda na uvolněné místo generálního ředitele ČRo vypíše otevřené nebo uzavřené výběrové řízení.
2. V případě, že Rada schválí většinou 5 hlasů otevřené výběrové řízení na generálního ředitele, nejpozději do 10 kalendářních dnů otevřené výběrové řízení vyhlásí. Rada stanoví termín, do kterého je možné podávat přihlášky a seznam dokumentů, které musí kandidát předložit.
3. V případě, že otevřené výběrové řízení není většinou 5 hlasů schváleno, následuje uzavřené výběrové řízení, ve kterém stanoví Rada termín pro podávání nominací na generálního ředitele, nejdéle však do 10 kalendářních dnů. Nominaci mohou podávat pouze členové Rady. Rada stanoví termín, do kterého je možné podávat přihlášky a seznam dokumentů, které musí kandidát předložit.
4. Po uplynutí termínu pro zaslání přihlášek kandidátů do výběrového řízení na post GŘ stanoví předsednictvo Rady termín otevírání došlých obálek s projekty kandidátů, a to za přítomnosti notáře, který ověří všechny náležitosti došlých přihlášek, zejména, zda kandidát splňuje podmínky volitelnosti podle § 4, odstavce 3, zákona 484/1991 Sb.
5. Výběrové řízení řídí předseda Rady.
6. Všichni členové Rady se následně seznámí se všemi projekty kandidátů na GŘ, které splnily veškeré náležitosti.
7. Na veřejné schůzi Rady ČRo všichni přítomní členové Rady po rozpravě zúží v tajném hlasování počet kandidátů na post GŘ, a to nejvýše na pět. Každý člen Rady může na hlasovací lístek napsat nejvýše pět jmen. Kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, postupují do veřejné volby na post GŘ ČRo. V případě rovnosti hlasů na postupových místech postupují do veřejné volby všichni tito kandidáti.
8. Předseda Rady ČRo zařadí volbu generálního ředitele na nejbližší veřejnou schůzi Rady bez prostředně následující po neveřejném zasedání předsednictva Rady dle bodu 7.
9. Předseda volební komise připraví na den volby volební lístky se jmény všech navržených kandidátů.
10. Předseda volební komise seznámí členy Rady s navrženými kandidáty i s Volebním řádem pro volbu generálního ředitele.
11. Rada stanoví časový limit pro představení kandidátů. Navržení kandidáti v abecedním pořadí seznámí Radu se svými projekty. Každý člen Rady může kandidátům klást doplňující dotazy.
12. K navrženým kandidátům je poté vedena rozprava členů Rady.
13. Po rozpravě seznámí předseda volební komise volitele se způsobem úpravy volebních lístků pro prvé kolo prvé volby.
14. Volitelé označí v prvním kole první volby na volebním lístku nejvýše jedno jméno z nominovaných kandidátů. Neplatný je ten volební lístek, na němž je označeno více kandidátů než jeden.
15. Generálním ředitelem Českého rozhlasu se stává kandidát, který získal nejméně 6 hlasů volitelů.
16. Pokud v prvním kole první volby není zvolen žádný kandidát, připraví předseda volební komise 2. kolo první volby. Do 2. kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola první volby. Při rovnosti hlasů postupují do 2. kola všichni kandidáti se stejným nejvyšším počtem hlasů. Ve druhém kole první volby se postupuje obdobně podle čl. VI. odst. 13. až 15. tohoto volebního řádu.
17. Pokud ani ve 2. kole první volby není zvolený žádný kandidát, vyhlásí předseda volební komise druhou volbu s tím, že jsou do ní zařazeni všichni kandidáti nominovaní pro první kolo první volby. Ve druhé volbě se postupuje obdobně podle čl. VI. odst. 13. až 15. tohoto volebního řádu. Rada může rozhodnout, že druhá volba s kandidáty nominovanými do první volby proběhne v jiném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů. Pokud ani z druhé volby nevzejde generální ředitel ČRo, vyhlásí Rada novou volbu generálního ředitele ČRo dle bodu 18 volebního řádu.
18. Rada po neúspěšné druhé volbě generálního ředitele ČRo zveřejní na následující schůzi Rady další postup při volbě generálního ředitele ČRo, pro kterou může vyhlásit i nové výběrové řízení, přičemž se řídí ustanovením svého volebního řádu: Článek VI. Volba generálního ředitele, a zákonem 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu § 9 odstavec 11.

Článek VII.
Odvolání generálního ředitele ČRo

1. Návrh na odvolání generálního ředitele může podat kterýkoli člen Rady. Návrh na odvolání generálního ředitele ČRo lze podat pouze tehdy, jsou-li naplněny podmínky dle § 9, odstavce 6, zákona 484/1991 Sb. Návrhu na odvolání předchází výtka generálnímu řediteli, ve které je podrobně popsáno porušování povinností dle výše zmíněného zákona. Návrh na odvolání generálního ředitele bez předchozí výtky lze podat pouze v případě, že generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem Českého rozhlasu anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené výše zmíněným zákonem. Součástí návrhu na odvolání musí být podrobné písemné odůvodnění.
2. Volební komise připraví hlasovací lístky se dvěma otázkami:
a) souhlasím s odvoláním generálního ředitele
b) nesouhlasím s odvoláním generálního ředitele.
3. Předseda volební komise seznámí před tajným hlasováním členy Rady s postupem pro odvolání generálního ředitele a zároveň oznámí způsob, jakým budou členové Rady upravovat hlasovací lístek.
4. Generální ředitel ČRo je odvolaný, pokud pro jeho odvolání hlasovalo nejméně 6 členů Rady.
5. Předseda komise neprodleně po sečtení hlasů seznámí Radu ČRo s výsledkem hlasování.
6. V případě odvolání generálního ředitele ČRo zajistí předseda Rady nejpozději do 3 dnů doručení oznámení o odvolání generálnímu řediteli ČRo s podrobným zdůvodněním a nejpozději do 7 dnů po doručení odvolání generálnímu řediteli ČRo uveřejnění zdůvodnění a výsledky hlasování způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Článek VIII.
Platnost a účinnost Volebního řádu Rady

1. Tento Volební řád Rady byl schválen usnesením Rady č. 48/20 dne 24. 6. 2020. Tímto dnem nabyl tento Volební řád platnosti, a účinnosti nabývá dne 25. 6. 2020.
2. Dosavadní Volební řád Rady schválený usnesením Rady č. 120/18 ze dne 19. 12. 2018, pozbývá platnosti i účinnosti dne 25. 6. 2020.

V Praze dne 24. 6. 2020

Ing. Miroslav Dittrich
místopředseda Rady Českého rozhlasu pověřený řízením Rady ČRo