Stížnost zastupitelů klubu hnutí SPD ohledně zástupců SPD ve vysílání ČRo (březen 2024)

27. březen 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2024.

Stížnost posluchače

Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

jménem zastupitelského klubu hnutí SPD na pražském Magistrátu (Magistrát hlavního města Praha) si dovolujeme k rukám Rady Českého rozhlasu adresovat stížnost, týkající se objektivity a (ne)vyváženosti vysílání stanic Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Plus, Český rozhlas Rádio Praha (dříve ČRo Regina). Dne 23. září 2022 byly na pražský magistrát téměř dvaceti tisíci hlasy zvoleni zástupci hnutí SPD (Dr.-Ing. Milan Urban, Mgr. Josef Nerušil, prof. Zdeněk Seidl, CSc.). Poslední rok a půl na magistrátu se nesl ve znamení dlouhého a dynamického vyjednávání nové koalice, potíží s blokádami Pražských komunikací ze strany aktivistů, vyšetřování komplikované kauzy Dozimetr, zakázky na výstavbu nového metra, migrační krize. Bohužel, za celý rok a půl jsme nestáli redaktorům Českého rozhlas ani jednou za položení dotazu, který by byl následně ocitován ve vysílání (ať už ve zvuku, či uvedením názoru), ani za žádnou jinou zmínku. Podobně, pražský zastupitel zvolený za hnutí SPD nebyl ani jednou pozván do některého publicistického pořadu (Dvacet minut Radiožurnálu, Interview Plus, Pro a Proti). Nutno dodat, že především zástupci pražských politiků z koalice SPOLU, Praha Sobě, Pirátů a STAN byly za tuto dobu do těchto pořadů pozváni několikrát. Český rozhlas dokonce pozval i v několika případech zástupce neúspěšných volebních stran z pražských komunálních voleb, jako je předseda Motoristů sobě, nebo lídryně Solidarity a Zelených, Anna Šabatová. Pro srovnání: analýzou vysílání jsem zjistil (dle dostupného zvukového archivu vysílání na webu), že výskyt radního Zdeňka Hřiba (Piráti) ve vysílání ČRo byla ve 30 případech, Petra Hlaváčka (STAN) v 21 případech, Jana Čižinského (Praha Sobě) v 16 případech, primátora Prahy Bohumila Svobody (SPOLU) v 10 případech (!), předsedy nejsilnějšího opozičního zastupitelského klubu Ondřeje Prokopa 5 (!!), jakéhokoliv zastupitele hnutí SPD nula. K výše uvedenému uvádím, že jsme se redaktorům Českého rozhlasu několikrát osobně nabízeli, že jsme ochotni zodpovědět jejich dotaz, popř. i přijmout pozvání do některého z publicistických pořadů (konkrétně panu Bejšovcovi). Zároveň uvádíme, že mezi zastupiteli hnutí SPD se nachází profesor medicíny Zdeněk Seidl, architekt se světovým renomé a realizacemi z Velké Británie, Německa, Střední Evropy a Emirátů, Dr.-Ing. Milan Urban, po odborné stránce tedy máme rozhodně co nabídnou. Pro pořádek uvádím, že v celé Praze bylo na radnice městských částí na kandidátkách hnutí SPD zvoleno dvacet pět zastupitelů a zastupitelek. Na žádného z našich politiků v Praze nebyl nikdy ze strany redaktorů Českého rozhlasu vznesen jediný dotaz či snad pozvání do publicistického pořadu, přičemž politici ostatních stran redaktory Českého rozhlasu dotazováni jsou. Pozornost práci dvou desítek zastupitelů z pražských městských částí z hnutí SPD ze strany redaktorů ČRo je nula. Čistá nula. Pakliže je však Rada či příslušné redakce jiného názoru, žádám o sdělení data a pořadu, kdy se měl některý z pražských komunálních politiků zvolených za hnutí SPD ve vysílání objevit. Vážení přátelé, rozumím tomu, že každý den přináší nenadálé události, na které musí redaktoři zodpovědně reagovat a že musí dbát své pracovní cti, zásad a objektivity, zákona a kodexu. Ale při vší úctě, o tomto argumentu nelze ani diskutovat ve chvíli, kdy je zastoupení ve vysílání určitého subjektu nula, jak se to děje na vlnách Českého rozhlasu pražským komunálním politikům hnutí SPD. Adresujeme tedy Radě Českého rozhlasu tuto stížnost, která zjevně upozorňuje na porušení Zákona č. 484/1991 Sb. a kodexu ČRo a žádáme o prověření jádra podnětu -- ignorace pražských politiků hnutí SPD a zároveň zjevná favorizace subjektů STAN a Piráti v rámci Městské rady hl. m. Prahy a naopak zcela zjevné favorizace osoby Jana Čižinského a Prahy sobě v rámci opozice a naprosté ignorace hnutí SPD. Zároveň žádáme o sdělení přijatých opatření, směřujících k nápravě výše uvedeného nezákonného stavu, která byla ze strany Generálního ředitele ČRo k řešení nezákonného stavu přijata.

Dr. Ing. Milan Urban Prof. Zdeněk Seidl, CSc. Mgr. Josef Nerušil

Vyjádření Rady ČRo

Vážení zastupitelé,

Rada Českého rozhlasu se vaším podnětem zabývala a o stanovisko požádala zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Jeho vyjádření považujeme za dostatečné. Z jeho odpovědi mimo jiné vyplývá, že ve zpravodajských pořadech ČRo postoj hnutí SPD v rámci jeho činnosti na Magistrátu hl. města Prahy přehlížen není, je ve vysílání reflektován a konkrétně redaktor zpravodajství Adam Bejšovec je také v pravidelném kontaktu s Vámi a zjišťuje u Vás postoj klubu SPD k projednávaným záležitostem.   

Děkujeme za Váš podnět a upozornění. 

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Výběr respondentů do příspěvků zpravodajských i publicistických (včetně publicistických rozhovorových pořadů na zpravodajských celoplošných stanicích) se řídí především tím, co se děje, do jaké míry jsou respondenti aktéry daného dění, jaký je jejich reálný vliv na další vývoj, do jaké míry jsou experty na dané téma.

Tento přístup se promítá i do zpravování o činnosti pražského Magistrátu včetně časového úseku, který zmiňuje pan pražský zastupitel Josef Nerušil. Proto se například vyskytuje ve zvuku primátor a později náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) četněji než sám primátor Bohuslav Svoboda (ODS) – je to dáno Hřibovou agendou, kterou je doprava. Zastupitel Nerušil uvádí mj. příklad Anny Šabatové. Jako respondentka ovšem vesměs ve vysílání vystupuje nikoliv ve spojitosti s Magistrátem, ale jako někdejší významná disidentka, pamětnice (vzpomíná na zesnulé osobnosti) či bývalá ombudsmanka.

Je třeba říci, že i když tři pražští zastupitelé SPD v příspěvcích zvukově zastoupeni nejsou, postoj hnutí SPD přehlížen není. V daném období, jak vyplývá z dat redakčního systému Českého rozhlasu, bylo hnutí SPD, resp. klub zastupitelů SPD na Magistrátu, a jeho postoj zmíněny nejméně 118-krát napříč stanicemi ČRo (autor Adam Bejšovec, který se Magistrátem zabývá), tedy včetně opakování během jednoho dne. Redaktor Adam Bejšovec k tomu sám říká, že je v pravidelném kontaktu s panem Nerušilem, především u něj zjišťuje postoj klubu SPD – při vyjednávání o koalici, podpoře některých tisků, svolávání mimořádných jednání, například kvůli údajné kauze Jiřího Pospíšila ve spojitosti s případem Dozimetr.

Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že relevance SPD v kontextu chodu města je omezená ze dvou důvodů. Jednak je to dané pozicí SPD v magistrátním uspořádání – klub má tři členy, jsou v opozici a početně jejich hlasy v zásadě nemají rozhodující vliv. Navíc nejsou tak aktivní jako třeba zastupitelé opozičního hnutí ANO; dále s nimi v zásadě nikdo z dalších klubů, ani opozičních, nenavázal hlubší spolupráci. Výjimkou je například sbírání podpisů pro svolání mimořádného jednání zastupitelů. Pokud v příspěvcích nejsou zastupitelé SPD zmíněni, je to často proto, že byla spousta případů, kdy se zkrátka hlasování zdrželi, nebo v pozdních večerních hodinách nebyli přítomni.

Konkrétně bylo hnutí SPD zmíněno například 7. 12. 2022 (mj. Rádio Praha a Radiožurnál, 17:00, respektive 18:00) v příspěvku o tom, že pražští Piráti nepodpoří menšinovou vládu koalice Spolu – v příspěvku zaznělo, že Spolu bude pro menšinové vedení města shánět podporu mezi všemi kluby mimo SPD. Dalším příkladem byly příspěvky z 16. 2. 2023 k volbě Bohuslava Svobody (ODS) primátorem, kde zazněl jak v Rádiu Praha, tak na Radiožurnálu ve 14:00 text: „Pro Svobodu hlasovalo 50 z 65 pražských zastupitelů. Proti byla Praha Sobě a SPD, vůbec nehlasovala členka klubu Spolu Hana Marvanová.“ V příspěvcích 14. 9. 2023 mj. na Radiožurnálu a Rádiu Praha, kdy opozice žádala odstoupení Jiřího Pospíšila (TOP 09), se konkrétně uvádělo: „Svolání mimořádného jednání podpořili i všichni tři zastupitelé SPD.“

Pokud jde o publicistický pořad Rádia Praha věnovaný dění v hlavním městě a aktuálním pražským tématům, objevují se v něm nejčastěji klíčové osobnosti hlavního města či „decision makeři“ – např. starostové městských částí, vedoucí pracovníci městských institucí a organizací a cca v 50 % také nepolitické osobnosti, které reagují na aktuální pražská témata či o nich hovoří.

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu


Návrh odpovědi radního Tomáše Kňourka na stížnost zastupitelů klubu hnutí SPD (minoritní stanovisko)

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio