Stížnost posluchačů T. a A. Kutilových na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Vážení ředitelé, vážená Rado ČRo,

rádi bychom reagovali na pořad Hovory z Lán, odvysílaný 2. 11. 2014 v 17:05.

V tomto pořadu došlo k významnému pochybení ČRo, kdy moderátor i režisér pořadu nechali prezidenta republiky Miloše Zemana používat vulgarismy, přičemž je i kodex ČRo (čl. 22/3) opravňuje k tomu, aby takovému jednání zabránili a odebrali respondentovi slovo.
Zároveň byl i porušen zákon, konkrétně 231/2001 sb., kdy podle §32 písmeno j je povinností provozovatele vysílání nezařazovat programy a pořady, které obsahují vulgarismy a nadávky. Taková díla je podle zmíněného paragrafu možné vysílat jen mezi 22. hodinou večer a 6. hodinou ráno.

Žádáme proto, aby byl zmíněný pořad zrušen, případně přesunut do času, kdy bude splňovat zákonné požadavky.

Tomáš a Alžběta Kutilovi

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Kutilová, vážený pane Kutile,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 3. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

K otázce dalšího vysílání pořadu „Hovory z Lán“ Vám sdělujeme, že onen incident z 2. 11. 2014 Rada ČRo nepokládá za důvod ke zrušení pořadu. Zároveň ale Rada ČRo sdělila vedení ČRo, že by svůj postoj v případě opakování vulgarismů změnila. Generálního ředitele ČRo, Mgr. art. Petera Duhana, RČRo požádala, aby Český rozhlas prezidenta Miloše Zemana jasně upozornil na pravidla, která je třeba dodržovat v pořadech ČRo.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážená paní Kutilová, vážený pane Kutile, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio