Stížnost posluchačky Z. Horváthové ohledně rozhlasového poplatku (říjen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2019.

Text stížnosti

Přeji hezký den, Mé dceři Michaela Meen byla zaslána upomínka na zaplacení rozhlasového poplatku ve výši 1620,Kč Dcera bydlí s námi ve společné domácnosti a tudíž i adrese. Platbu za vysílání rozhlasu z čísla 49 Drahkov Blovice 33601 je placena inkasem měsíčně 45,Kč To by pak znamenalo,že každá osoba zdržující se na uvedené adrese a badlící ve společné domácností(rodinný příslušník)platila poplatek. Prosím o sdělení k tomuto neoprávnenému poplatku.


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Horváthová,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět ve věci rozhlasových poplatků, který jsme předali vedení Českého rozhlasu k vyjádření.

Poskytla jej vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků a dovoluji si jej k tomuto dopisu připojit.

Vzhledem k tomu, že jste byla v této odpovědi požádána o laskavě doplnění určitých údajů (resp. doložení plné moci), nebude Rada Českého rozhlasu tuto probíhající záležitost komentovat.

Srdečně,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu


Vyjádření Vedení ČRo

Ke stížnosti, kterou obdržela Rada Českého rozhlasu dne 5. září 2019 od paní Zdeňky Horváthové ve věci upomínky ze dne 23. 08. 2019 odeslané poplatníkovi rozhlasového poplatku paní Michaele Meen z důvodu nedoplatku na rozhlasovém poplatku (dále jen „upomínka“) Vám sděluji následující.

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) ukládá povinnost fyzickým osobám platit rozhlasový poplatek za domácnost ve výši 45 Kč měsíčně bez ohledu na počet rozhlasových přijímačů, které daná fyzická osoba (domácnost) vlastní, drží, nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívá.

Dcera paní Horváthové, paní Michaela Meen, se k placení poplatku přihlásila na odlišné adrese, tedy jako odlišná domácnost, která byla evidována na základě dat poskytnutých dodavatelem elektrické energie odběratelům dle ust. § 8 odst. 10 Zákona a zároveň nebyla evidována jako poplatník rozhlasového poplatku. Na základě výzvy odběrateli elektřiny dle ust. § 3 odst. 4 Zákona splnila paní Michaela Meen v zákonné lhůtě oznamovací povinnost a přihlásila se jako poplatník k placení rozhlasového poplatku za jeden rozhlasový přijímač. Český rozhlas nemá prostředky, jak zjišťovat informace o evidenčních změnách poplatníků rozhlasového poplatku a právě pro tyto účely je Zákonem stanovena povinnost poplatníka sdělovat tyto informace Českému rozhlasu. Český rozhlas též nedisponuje možností zjišťovat informace o domácnostech, které mohou žít odděleně na shodné adrese, např. vícegenerační dům, bytový dům.

V případě, že by paní Meen změnila adresu svého bydliště a v důsledku toho došlo ke sloučení domácnosti paní Meen a paní Horváthové do jedné společné domácnosti, pak by paní Meen byla povinna se v zákonné lhůtě odhlásit z evidence poplatníků rozhlasového poplatku podle ust. § 8 odst. 8 písm. c) Zákona. Pokud by tak paní Meen neučinila v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti odůvodňující odhlášení, a současně by přestala platit rozhlasový poplatek, pak by byla povinna zaplatit Českému rozhlasu přirážku ve výši 1.000,- Kč, a to v souladu s ust. § 9 odst. 3 Zákona.

Paní Horváthová současně komunikuje i s oddělením rozhlasových poplatků ve věci odeslání předmětné upomínky její dceři, která je evidována jako poplatník rozhlasového poplatku. S ohledem na skutečnost, že ve věci evidence poplatníka nekomunikuje vlastním jménem sám poplatník, ale třetí osoba, byla paní Horváthová požádána o doložení plné moci, která by ji zplnomocnila k zastupování dcery, a to v takovém rozsahu, aby bylo možné ji poskytnout konkrétní informace k odeslání upomínky.

Ing. Radka Šimečková
vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků