Stížnost posluchačky ohledně rozhlasového poplatku (květen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den, využívám formulář pro zaslání stížnosti, která se týká nevyžádané výzvy zaslané ČRo. Dnes mi přišla do mé datové schránky, kterou využívám jako podnikatel, výzva od (odesláno od ČRo Ing. Radka Šimečková, vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků), abych jako OSVČ doložila prohlášením, že nemusím platit poplatky za rozhlas. Myslím si, že by si takto Český rozhlas neměl z veřejných databází vyhledávat podnikatele. Podala jsem podnět na ÚOOÚ (nevyžádané sdělení). Nemám žádný z přístrojů zakoupený v rámci podnikání (na moje IČ). Dle platné legislativy po mne nemůže Český rozhlas požadovat, abych mu zasílala prohlášení o tom, že jako OSVČ nemusím uvedený poplatek hradit. Pokud bych neměla datovou schránku, tak mi uvedená instituce dopis ani nezaslala. Domnívám se, že by si ČRo neměl vyhledávat podnikatele z veřejných databází a pak je takto obtěžovat a vyžadovat po nich, aby zasílali prohlášení, že nejsou povinni platit rozhlasové poplatky. U datové schránky je samozřejmě zaručeno, že bude zpráva doručena. Myslím si, že pokud bych neměla datovou schránku, jistě by mě rozhlas podobnou výzvou neobtěžoval. Odpověď mi můžete zaslat do mé datové schránky, Předem děkuji za řešení stížnosti.

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám za podnět, s nímž jste se obrátila na Radu Českého rozhlasu. Požádali jsme vedení ČRo o vyjádření, které poskytla vedoucí Oddělení akvizic a rozhlasových poplatků.

Rada Českého rozhlasu shledala toto obsáhlé vysvětlení jako dostačující. Přikládám jej, vážená paní posluchačko, ke svému dopisu a prosím Vás, abyste se s ním laskavě seznámila. Věřím, že Vás výklad příslušné pracovnice Českého rozhlasu uspokojí.

S díky za Váš zájem a s úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Ke stížnosti paní posluchačky, doručené Radě Českého rozhlasu dne 26. března 2019, ve které označila upozornění na Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky (dále jen „Upozornění“), jako odesílání nevyžádaných výzev, sděluji následující.

Upozornění na dodržování zákonné povinnosti, které Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)Z výše uvedeného vyplývá, že Český rozhlas v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky a výše uvedené Upozornění na dodržování zákonné povinnosti má preventivní a osvětový charakter, neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si zákonné povinnosti není vědoma a Zákon nedodržuje. Upozornění mimo jiné obsahuje výčet zařízení, která jsou považována za rozhlasový přijímač, a upozorňuje na možnost přijímat rozhlasové vysílání prostřednictvím televizního přijímače s ohledem na digitalizaci vysílání.

Pokud fyzická osoba nebo právnická osoba, vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač, je povinna splnit svou oznamovací povinnost dle § 8 odst. 2 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení je třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako Upozornění na dodržování zákonné povinnosti s preventivním a osvětovým charakterem.

Rozhlasový poplatek slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, kterou poskytuje Český rozhlas. Smyslem existence Českého rozhlasu je zajistit všem občanům České republiky objektivní, ověřené a všestranné informace pro svobodné šíření názorů; stejně tak je Český rozhlas povinen postupovat v souladu s platnou právní úpravou, na jejímž základě je upraveno financování organizace, což se vztahuje na způsob výběru veřejnoprávního poplatku, tak i nakládání s ním.

Upozornění, které Český rozhlas zasílá, není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Na toto Upozornění není ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z něj být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona. Nicméně v případě, že oslovená fyzická nebo právnická osoba nenaplňuje zákonné znaky poplatníka rozhlasového poplatku, doporučujeme o této skutečnosti Český rozhlas informovat a to ideálně čestným prohlášením o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, který je součástí předmětného Upozornění.

Dále uvádím, že povinností Českého rozhlasu je doručování písemností ve věcech placení rozhlasových poplatků dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím datové schránky, pokud ji má subjekt zřízenou. Nadto uvádím, že Český rozhlas podnikatelským subjektům, které zřízenu datovou schránku nemají, odesílá Upozornění prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Ing. Radka Šimečková
vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků