Stížnost posluchačky ohledně rozhlasového poplatku (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den,
dne 22.03.2019 jsem obdržela přes datovou schránku dopis z datové schránky rnaadje, zřejmě patřící Českému rozhlasu.

Tento dopis mně vedl k nastudování tématu a musím říct, že znění dopisu Českého rozhlasu je naprosto zavádějící a poskytuje místo znění zákonu docela nepřesnou interpretaci s vynecháním důležitých detailů ze zákonu.

Tj. nikde v dopise není uvedeno plné znění §3 odst 3. Například:

(3) Poplatník, který je fyzickou osobou, která je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním; tím není dotčena povinnost platit poplatky podle ustanovení odstavce 1.

Věřím, že tímto vynecháním podstatné informace podsouvá Český rozhlas příjemci dopisu nepřesnou a zavádějící interpretaci.

Jako výsledek, jsem musela nastudovat zákon a hledat další informaci na internetu, např tady:
https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/rozhlasove poplatky.A180829_101353_viteze_frp

Tento odkaz vlastně poukazuje na to, nakolik nepřesný a zavádějící dopis Český rozhlas odesílá. Dovolím si uvést citaci z tohoto článku kde paní Hošna z Českého rozhlasu vlastně musí vysvětlit správný výklad zákona:

A jak je to s rádiobudíkem? Jak paní Magda říká, ten pro své podnikání opravdu potřebuje a používá. Zákon to ale vidí jinak. „Paní Magda rádiobudík nevyužívá v rámci svého podnikání tak, jak by se dalo vyložit ve smyslu zákona,“ říká Hošna. A nejen proto, že si jej koupila jako spotřebitel. „Rádiobudík používá k tomu, aby se ráno vzbudila a šla vykonávat svou podnikatelskou činnost, což není užívání pro účely podnikání nebo v souvislosti s ním,“ potvrzuje Nastis. 
Jestliže tedy paní Magda nemá žádný jiný rozhlasový přijímač, který by používala pro účely podnikání nebo v souvislosti s ním (například ono zmínění autorádio), pak ani za rádiobudík platit nemusí, bude platit jen jeden poplatek za domácnost. 
Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/rozhlasove-poplatky.A180829_101353_viteze_frp

Taky nechápu proč bych měla posílat Českému rozhlasu čestné prohlášení s "oznámením o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku". Protože má dopis Českého rozhlasu výhrůžný charakter a refereruje na sankce, tak žádám o informaci na základě čeho žádá mně Český rozhlas o zaslání oznámení o nesplnění podmínek a zároveň určitých osobních údajů. Nemusím přece na policii ČR každý den zasílat oznámení, že nechodím na červenou ani nějak jinak zákon neporušuji?

Žádám Český rozhlas a Radu o vysvětlení a odpoveď do 30 dní, tak jak žádá Český rozhlas akci po mně.

 S pozdravem, vaše posluchačka

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš podnět. Požádali jsme vedení ČRo, aby se k němu kvalifikovaně vyjádřilo.

Obsáhlé vysvětlení poskytla vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků. Rada Českého rozhlasu neshledává důvod k tomu, aby jej zpochybňovala. K tomuto dopisu jej připojuji a prosím Vás, abyste se s jeho obsahem laskavě seznámila.

Děkuji Vám, vážená paní posluchačko, za Váš zájem o tuto problematiku a věřím, že Vás vysvětlení příslušné pracovnice Českého rozhlasu uspokojí.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Ke stížnosti paní posluchačky na odeslání upozornění na Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky (dále jen „Upozornění“), která byla Radě Českého rozhlasu doručena 23. března 2019, sděluji následující.

Upozornění na dodržování zákonné povinnosti, které Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)Z výše uvedeného vyplývá, že Český rozhlas v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky a výše uvedené Upozornění na dodržování zákonné povinnosti má preventivní a osvětový charakter, neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si zákonné povinnosti není vědoma a Zákon nedodržuje.

Jsem přesvědčena, že Upozornění obsahuje veškeré podstatné skutečnosti a je naopak koncipováno tak, aby bylo srozumitelné a neobsahovalo jen prostou kopii zákonných ustanovení. V prvním odstavci Upozornění jsou podrobně popsány povinnosti subjektů tak, jak je ukládá Zákon. Upozornění dále obsahuje výčet zařízení, která jsou považována za rozhlasový přijímač, odkaz na další informace k placení rozhlasových poplatků včetně platného znění Zákona, který je umístěn na webových stránkách Českého rozhlasu. Dále jsou uvedeny kontaktní údaje na oddělení rozhlasových poplatků Českého rozhlasu za účelem možnosti získání dalších informací, upřesnění nebo zodpovězení otázek, které v oblasti placení rozhlasových poplatků vyvstanou.

Získávání informací prostřednictvím internetu nemusí vždy přinést jasné odpovědi, často jsou informace uvedeny jako kusé a je třeba je vnímat v celém kontextu a šíři problematiky. Článek, resp. jeden z dotazů pisatelky, na který bylo odpovězeno, a který si posluchačka dohledala na internetu, je velmi specifickým, až okrajovým dotazem. Přesto nevnáší do problematiky placení poplatků v kontextu zaslaného Upozornění jakoukoli zavádějící informaci či nepřesnosti.

Dále uvádím, že na zaslané Upozornění nevzniká ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z něj být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona, neboť není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení je třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako Upozornění na dodržování zákonné povinnosti s preventivním a osvětovým charakterem. Nicméně v případě, že oslovená fyzická nebo právnická osoba nenaplňuje zákonné znaky poplatníka rozhlasového poplatku, doporučujeme o této skutečnosti Český rozhlas informovat a to ideálně čestným prohlášením o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, které je součástí předmětného Upozornění.

Záměrem Českého rozhlasu je předávat jasné, přesné a ucelené informace, které se domnívám, že právě toto Upozornění obsahuje, dále upozorňovat na dodržování zákonných povinností, které v případě výběru koncesionářských poplatků slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání.

Ing. Radka Šimečková
vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků