Stížnost posluchačky ohledně článku P. Tichého z 6. 8. 2020 na iRozhlas.cz (září 2020)

30. září 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2020.

Text stížnosti

Redaktor ČR Brno Petr Tichý uveřejnil ve svém článku ze dne 6.8.2020 "Vedení Brna-sever přidělilo obecní byt zastupiteli. Podle místostarosty není řečeno,že se to nesmí." V článku uvádí nepravdivé informace, přesto že byl starostou MČ Martinem Malečkem, místostarostou MČ pro oblast bytovou Davidem Alešem a radním Petrem Hladíkem, který je současně i 1. náměstkem primátorky informován o změně statusu domu Jugoslávská 18. Tuto skutečnost lze doložit prohlášením všech tří jmenovaných. Na www stránkách MČ byla sice z roku 2016 informace, že dům je navržen k privatizaci. Mezitím však obyvatelé domu privatizaci odmítli a dům se tedy prodávat nebude. O této změně byl redaktor Tichý informován, přesto informaci ignoroval a svůj článek koncipoval jako nekalý záměr ze strany politiků. Zastupitel města Brna, který o byt řádně požádal a vyhověl všem podmínkám, nemá tak žádnou výhodu, či dokonce příležitost k nekalému nakládání s bytem. Není ani zastupitelem městské části, ani zde nebydlí. Redaktor nebere v úvahu ani fakt, že zastupitele z titulu výkonu mandátu nelze vylučovat z uplaňování práv občana. Nelze uplatnit ani tuto podmínku do pravidel pro přidělování bytů, neboť by došlo ze strany MČ k diskriminaci za výkon veřejné funkce. Pan redaktor tyto skutečnosti zcela pominul a postavil článek tak, jako by se jednalo o protiprávní jednání ze strany radních MČ, což je de facto pomluva. Je tak možné se domnívat, že byl nějakým způsobem ke svému jednání motivován. Toto jednání ovšem je v rozporu s povinností zaměstnance veřejnoprávního média, které má informovat občany objektivně a vyváženě. Žádám proto o projednání a prosím o informaci, jak jste se k problému postavili.
Děkuji.

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

děkujeme za Váš podnět týkající se reportáže redaktora Petra Tichého. Rada Českého rozhlasu požádala o stanovisko vedení Českého rozhlasu. Jedná se o kolektivní vyjádření, které podepsal ředitel Zpravodajství Jan Pokorný. Najdete ho v příloze naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu zmíněné stanovisko považuje za detailní a vyčerpávající a ztotožňuje se s ním.

Jako problematickou vnímá pouze pasáž, kdy zástupci radnice tvrdí, že „redaktor byl o skutečnosti, že byl dům v Jugoslávské 18 vyřazen ze seznamu nemovitostí určených k privatizaci, informován třemi výše uvedenými politiky.“ Toto ale představitelé Českého rozhlasu popírají. Podle radních Českého rozhlasu se tak jedná o „tvrzení proti tvrzení“, kdy nelze dokázat, zda redaktor pochybil, či nikoli. Nicméně, pokud by existoval důkaz, že redaktor o vyřazení domu v Jugoslávské ulici 18 ze seznamu nemovitostí určených k privatizaci informován byl, a skutečnost v reportáži zatajil, jednalo by se o flagrantní porušení zákona a kodexu Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Reakce na dvě stížnosti na článek o přidělení městského bytu zastupiteli Davidu Pokornému. Jednu zaslala posluchačka z Brno-sever, druhá je od Mgr. Martina Malečka, starosty městské části Brno – sever. Vzhledem k tomu, že důvod stížnosti je totožný, vypracovali jsme s redaktorem Petrem Tichým a Petrem Sehnoutkou, koordinátorem regionálního zpravodajství ČRo společné vyjádření.

Odmítáme tvrzení, že redaktor P. Tichý byl o skutečnosti, že byl dům v Jugoslávské 18 vyřazen ze seznamu nemovitostí určených k privatizaci, informován třemi výše uvedenými politiky. Se starostou Martinem Malečkem na téma privatizace Jugoslávské 18 nehovořil a nebyl tak z jeho strany upozorněn na fakt, že by vycházel z neaktuálních podkladů. Redaktor místostarostu Davida Aleše konfrontoval s posledním dokumentem z roku 2016, podle kterého Jugoslávská 18 byla zařazena na seznam nemovitostí připravovaných pro privatizaci, což byl v tu dobu jediný veřejně dostupný seznam na internetových stránkách městské části Brno-sever. Pod záložkou Prodej bytových domů a bytových jednotek – seznam doporučených domů a bytů byl až do odvysílání reportáže dostupný tento dokument: http://www.sever.brno.cz/images/soubory/22_3c_28_rmc_prodej_domu.pdf.

Z něj explicitně vyplývá, že dům na Jugoslávské 18 je na seznamu nemovitostí připravovaných k privatizaci. Při natáčení byl tento dokument předložen místostarostovi Davidu Alešovi s dotazem, zda je tento seznam stále aktuální. On sám si nebyl jistý, zda ano či ne, což vyplývá z jeho váhavé odpovědi, která je v reportáži uvedena: „Tento materiál je zřejmě na první dobrou z části aktuální a z části někde ten zájem nebyl…,“ listuje papíry Aleš. „Vidím tam některé domy, kde stále zájem trvá, ten zájem byl potvrzen loni na jaře. Vrátily se nám dotazníky…“

Zájem o privatizaci podle Aleše prý pominul po dotazníkovém šetření, které si městská část dělala. Jeho výsledky redaktorovi nebyly předloženy. Předložen mu byl v kanceláři místostarosty z excelu vytisknutý seznam adres domů splňující podmínku souhlasu 70 % nájemníků a doporučené Zastupitelstvem MČ Brno-sever k prodeji. K tabulce nedostal žádný zápis zastupitelstva ani označení přílohy, na kterou by se případně zastupitelstvo odvolávalo. Tabulka tak mohla být kdykoliv upravena. Sám Aleš uvedl, že „Seznam aktuálních zájemců o privatizace není v tuto chvíli publikován na webu městské části…“ Jediný oficiální materiál podepsaný starostou byl výše uvedený seznam z roku 2016 vyvěšený na stránkách městské části. To, že místostarosta Aleš tvrdí, že Jugoslávská 18 aktuálně na seznamu není, je i v reportáži.

Poslednímu ze tří ve stížnosti jmenovaných politiků Petru Hladíkovi, který se při hlasování o přidělení obecního bytu zastupiteli Davidu Pokornému zdržel, redaktor P. Tichý seznam z roku 2016 také předkládal. Nebyl si jistý, zda je aktuální a tím pádem se konkrétně k situaci domu Jugoslávská 18 nevyjadřoval. Řešil s ním primárně obecné principy privatizace a přidělování obecních bytů zastupitelům. Vše lze doložit nahrávkami.

K další části stížnosti - Po odvysílání reportáže ráno dne 6. 8. 2020 byl výše uvedený dokument stažen z webových stránek městské části. Nahrazen byl ještě ten samý den odpoledne (ve zdroji dokumentu je uveden čas 15:17) Usnesením Zastupitelstva městské části Brno-sever ze dne 19. 6. 2019 a 4. 9. 2019. Pod tímto odkazem je dostupná opět jen samostatná tabulka bez udání přílohy. Žádné usnesení se pod tímto odkazem nenachází. V tomto dokumentu není ani zdroj, ani čas a datum a není ani nikým podepsaný. Po prozkoumání zmiňovaného usnesení zastupitelstva z 19. 6. 2019 (http://www.sever.brno.cz/images/soubory/ZMC/us_5_zmc_web.pdf) se hovoří o odsouhlasení prodeje bytových domů dle přílohy č. 1/11 tohoto usnesení. Tato příloha není nikde k dispozici a není dohledatelná. Zajímavé je, že zastupitelstvo ještě před bodem 11. jednalo o jiných bytových domech, které na seznamu z roku 2016 figurují. Příkladem můžou být vymezené jednotky na Vaculíkově 1-9, které zastupitelé nechtěli připravit k privatizaci. Stejně tak o Merhautově 218-222. O Jugoslávské 18 není v materiálu ani jedna zmínka. Podle materiálů ze zastupitelstva, které P. Tichý studoval, nebyla Jugoslávská 18 nikdy revokována a na seznamu nemovitostí připravovaných k privatizaci tak nadále figuruje.

Druhé zmiňované usnesení ze 4. 9. 2019 není dohledatelné. Podle seznamu usnesení se v tento den zastupitelstvo nekonalo. A nemělo se konat ani podle rozpisu zasedání.

Z části nahrávky, která nebyla pro reportáž použita, je místostarostou Davidem Alešem řečeno, že o privatizaci si mohou nájemníci kdykoliv zažádat. Je tak možné, že po nastěhování nového nájemníka Davida Pokorného, se opět zájem o koupi ze strany nájemníků projeví.

V reportáži není nijak zpochybňována regulérnost žádosti ze strany Davida Pokorného. To dokládá jednak vyjádření samotného Davida Pokorného: „Za mě jsme splnili všechny podmínky. Bylo to 100% regulérní. Nedošlo k žádnému obcházení pravidel. Ta čekací doba byla obvyklá. Z mé strany nebylo nic nadstandardního,“ říká Pokorný, který uspěl mezi několika žadateli. Od úředníků získal nejvíc bodů. Ty se přidělují na základě příjmu, věku nebo počtu dětí.“ a také vyjádření místostarosty Davida Aleše „Kritéria pro přidělování bytů v městské části Brno-sever neobsahují žádnou klauzuli, kterou by vylučovaly, aby byl byt přidělen žadateli, který je zastupitelem města Brna nebo kterékoliv městské části.“

Je přinejmenším sporné, zda David Pokorný nemůže do případné privatizace bytu zasáhnout. Zaprvé jako nájemník se může vyslovit pro odkup bytové jednotky. Zadruhé jako zastupitel města Brna o finální privatizaci rozhoduje. Pokud by hlasoval o změnách pravidel, cen a dalších skutečností týkajících se obecních bytů, mohlo by to být vykládáno jako střet zájmů.

Hlavní myšlenkou celého materiálu je rozdílný pohled politiků na přidělování městských bytů zastupitelům. Vychází z veřejně dostupných výsledků hlasování radních městské části. V reportáži se neobjevuje informace, že by se jednalo o protiprávní jednání. Prostor k vyjádření dostaly oba póly spolu se samotným aktérem. Striktně odmítáme, že by reportáž měla za cíl někoho pomluvit.

Situaci s bytovou politikou na Brně-severu se redaktor Petr Tichý věnuje dlouhodobě. V říjnu minulého roku reportáží upozornil na diskriminační kritéria pro přidělování městských bytů v MČ Brno-sever -  https://brno.rozhlas.cz/kriteria-pro-pridelovani-obecnich-bytu-v-brne-severu-jsou-udajne-diskriminacni-8115840. Na jejím základě byla kritéria později upravena: https://brno.rozhlas.cz/vedeni-brna-severu-zrusilo-kontroverzni-kriteria-pro-udelovani-bytu-zatim-plati-8122971. K tématu pravidel se autor opět v červenci vrátil s další reportáží, která upozorňuje na transparentnost pravidel a kritérií, kde opět figuruje Brno-sever: https://brno.rozhlas.cz/kriteria-pro-prerozdelovani-mestskych-bytu-v-brnenskych-ctvrtich-se-zrejme-zmeni-8253015. Všechny dosavadní reportáže na toto téma podle našeho názoru splňovaly novinářské standardy zpravodajství média veřejné služby.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio